Autonomi och heteronomi: en viktig skillnad

Autonomi avser förmågan att handla och tänka självständigt. Heteronomi är raka motsatsen.
Autonomi och heteronomi: en viktig skillnad
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2024

Jean Piaget var en schweizisk psykolog och lärare som studerade ämnet moraliska bedömningar väldigt grundligt. Han utvecklade begreppen autonomi och heteronomi. Dessa hänvisar till hur en person lär sig och tillämpar moraliska normer. Ur hans perspektiv är denna etiska utveckling nära kopplad till utvecklingen av intelligens och borde leda oss från moraliskt beroende av andra till självständighet.

Enligt Piaget har ett barn när det föds inte hunnit utveckla sin hjärna tillräckligt för att förstå begreppen “bra” eller “dåligt”. I detta stadium har autonomi och heteronomi ännu ej utvecklats. Detta kallas “anomi”, vilket betyder att det inte finns någon form av moraliskt samvete närvarande eller ens något som påminner om det. Barnet agerar helt enkelt efter sina behov, oavsett om det det gör påverkar andra, om de inte söker en specifik reaktion. Vad är då autonomi och heteronomi?

“Den bästa regeringen är den som lär oss att styra oss själva.”

Johann Wolfgang von Goethe

När barn växer blir de medvetna om det moraliska värdet av sina handlingar. Deras föräldrar, deras lärare och alla auktoritetsfigurer är ansvariga för att etablera barnens moraliska medvetenhet. Barnen agerar då i enlighet med vad andra godkänner eller inte godkänner. Detta kallas heteronomi.

Senare, när processen med hjärnans utveckling är klar, kommer en ny utvecklingsfas. Barnen uppnår gradvis autonomi, i etiska och moraliska avseenden. Det innebär att de lär sig att agera på grundval av vad deras eget samvete dikterar.

Autonomi och heteronomi: utveckling av regler

Enligt Piagets perspektiv utvecklas begreppet “regler” i enlighet med moralisk utveckling. Regler är de kommandon som principiellt söker positiva beteenden hos individer eller grupper. Vi tror att reglerna är mer legitima (universella) när de finns till för att undvika konflikter och främja tillväxt, respekt och framförallt rättvisa. Det är viktigt att ha detta i åtanke eftersom det också finns destruktiva regler.

Surrealistisk bild av soluppgång som kläcks ur ett ägg

Det som i princip finns är en “motorisk regel”. Denna typ av regel följer några grundläggande instruktioner. En vuxen måste ingripa direkt eller fysiskt för detta. Ett exempel är när ett barn går mot en farlig plats och en vuxen ingriper för att förhindra det.

Efter det kommer vad vi kan kalla en “tvångsregel”. Den uppkommer under de första åren av barndomen. I detta skede följer barnen normen helt enkelt för att vuxna säger att de måste. De tänker inte ens på att ifrågasätta reglerna eftersom allt de vuxna säger om moral nästintill verkar vara heligt. Att bryta en regel är för barnen, hur absurt det än kan låta, en anledning att bli bestraffad. Detta sker i heteronomistadiet.

Sedan kommer det vi kan kalla för “rationell regel”. Denna regel verkställs inte av andra, utan av individen själv i enlighet med vad andra tycker. Personen är medveten om värdet hos den norm som denne följer. Om regeln eller normen är irrationell följer personen den inte, utan handlar autonomt och inte enligt en auktoritet. Lydnaden är inte längre förbehållslös.

Rättvisa, eget kapital och samarbete

För de som har stannat kvar i heteronomistadiet är det som är “bra” det som majoriteten gör. Enligt en auktoritet. Vissa personer tänker att om det finns en regel, är det för att den är bra. De tittar inte på det moraliska innehållet, utan mer på vem regeln kommer ifrån. Detta gäller inte bara för barn utan också för vuxna. Det förklarar varför många människor och samhällen kan handla mot sig själva på grund av vissa regler.

Figur med vågskålar

Vid heteronomi undersöker man inte intentionen. Det enda som granskas är resultatet av beteendet, inte intentionen bakom det. Piaget bad en grupp barn att bedöma två handlingar: i ena fallet spillde ett barn bläck på en bordsduk, oavsiktligt, men fläcken var enorm. I det andra droppade ett barn avsiktligt en droppe färg på bordsduken. När han frågade barngruppen som skulle bedöma handlingarna, vem som hade det värsta beteendet, svarade barnen att det var barnet med den största fläcken.

Kännetecknen för autonomi och heteronomi

En av de huvudsakliga kännetecknen för heteronomi är stelhet. Inga intentioner, inga sammanhang, inga skäl utvärderas. Det enda vi ser till är i vilken utsträckning en norm följdes. Detta är vad många vuxna gör när de ställs inför otrohet, misslyckande att uppfylla ett mål eller något överträdande beteende.

Vid autonomi är å andra sidan intention en avgörande faktor. Rättvisa likaså. Om ett beteende går emot reglerna men främjar rättvisa, är det försvarbart. Det finns ett högt beaktande av moralen som ett medel för jämlikhet, samarbete och respekt för andra. Om det också är en regel eller inte, är mindre viktigt. I det avseendet skulle vi säkert bygga bättre samhällen om fler människor utvecklade individuell autonomi.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.