Begåvningens tre ringar: Hur talang uppstår

Intelligens är ingen garanti för framgång. Det är en fördel, men inte nödvändigtvis en avgörande faktor. Idag ska vi prata om begåvningens tre ringar och deras inflytande på begåvat beteende.
Begåvningens tre ringar: Hur talang uppstår
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Det finns olika termer och definitioner för de typer av barn som sticker ut när det gäller sina förmågor, färdigheter och prestationer. Genialiska, begåvade, talangfulla, briljanta… Dessa begrepp hänvisar till olika realiteter. Men trots sina olikheter förtjänar de alla uppmärksamhet i pedagogiska och sociala sammanhang. Detta är målet som man eftersträvar enligt teorin om begåvningens tre ringar.

Det var den pedagogiska psykologen Joseph Renzulli som utvecklade denna teori. Det verkar vara en av de mest kompletta teorierna och verkar erbjuda de bästa praktiska lösningarna. Den menar att intelligens inte är en enhetlig faktor, utan att det finns olika klasser. Följaktligen måste man kombinera flera olika element för att tala om begåvning. I den här artikeln kommer vi att ge dig lite mer information om Renzullis teori.

Pojke med glasögon som tänker på knepiga frågor

Renzullis teori om begåvningens tre ringar

Det finns två motstridiga strömningar i begreppet begåvning. Å ena sidan hävdar vissa författare att endast de barn som tydligt visar över genomsnittliga förmågor eller prestationer bör klassificeras som begåvade. Å andra sidan finns det de som försvarar att potentialen också bör övervägas. De hävdar att det är viktigt att identifiera och stödja de barn som under rätt förutsättningar skulle kunna utvecklas och utmärka sig.

Av samma anledning är begåvningens tre ringar inte så mycket en modell för “identifikation”, utan snarare en modell för pedagogisk intervention. Fokus ligger på att främja de förhållanden som tillåter uppkomsten av begåvat beteende. Faktum är att begåvning inte anses vara en stabil och absolut egenskap utan snarare en uppsättning beteenden som kan utvecklas inom en specifik ram.

Huvudkomponenterna i begåvningens tre ringar

Som vi nämnde ovan måste tre faktorer samverka för att begåvning ska uppstå.

Långt över genomsnittlig kognitiv förmåga

Denna faktor hänvisar till konvergent tänkande, kognitiva egenskaper och individens intellektuella nivå. De är de faktorer som traditionellt mäts för att upptäcka begåvning. Till exempel allmänna färdigheter (som minne eller rumsligt resonemang) och prestation inom specifika områden (som matematik eller musik).

Kognitiv förmåga mättes traditionellt med psykometriska test och standardiserade intelligenstester. Det anses dock nu vara väsentligt att även andra kriterier och informationskällor används. Till exempel skolprestationer och rapporter och åsikter från de personer som står barnet närmast.

Uppgiftsåtagande

Denna faktor relaterar till uthållighet, viljestyrka, motivation och engagemang i den aktuella uppgiften. Kort sagt, det är individens förmåga att fördjupa sig djupt i ett problem och hålla ut och envisas tills denne når sitt mål. Det är också relaterat till initiativ och självförtroende.

Kreativitet

Kreativitet hänvisar till divergent tänkande, originalitet och förmågan att föreslå ett nytt tillvägagångssätt när man hanterar en viss uppgift eller fråga. Vision, uppfinningsrikedom och förmågan att ifrågasätta det allmänt vedertagna är nyckelpunkter i detta element.

Enligt teorin om begåvningens tre ringar måste alla tre elementen vara närvarande och interagera för att begåvat beteende ska uppstå och kreativ produktivitet äga rum. Dessutom är alla tre lika viktiga.

Flicka som läser en bok
Enligt begåvningens tre ringar räcker inte en hög IQ för att man ska bli betraktad som begåvad.

Implikationer av begåvningens tre ringar

Denna modell och dess speciella vision om talang och kreativitet har specifika implikationer:

  • Begåvat beteende kan utvecklas hos vissa människor och under vissa omständigheter.
  • Kognitiv förmåga är den mest stabila faktorn över tid, medan kreativitet och engagemang i hög grad beror på stunden och sammanhanget. Det betyder inte att individen blir mer eller mindre kreativ eller uthållig, utan att uttrycket för dessa egenskaper varierar.
  • Hög kognitiv förmåga, eller hög IQ, är inte tillräckligt för att nå framgång i skolan eller yrkeslivet. Faktum är att från en viss intellektuell nivå beror framgång mer på faktorer som kreativitet och prestationsmotivation.
  • Alla barn som sticker ut på ett visst område eller visar tecken på tidig utveckling förtjänar lämpliga pedagogiska insatser, även om det kan vara för tidigt att fastställa begåvning eller talang.

Denna sista punkt är den mest relevanta. Ibland anser vi att talangfulla och begåvade barn är precis som de är och att det inte är nödvändigt att ingripa utifrån. Men i realiteten kan ett otillräckligt pedagogiskt svar, brist på motivation och dåliga sociala relationer påverka dessa enastående potentialer negativt. I själva verket kan de till och med “stänga av dem” eller förhindra deras utveckling.

Emotionell berikning

Oavsett om barn har en isolerad talang eller en kombination av flera, behöver de pedagogisk berikning. Detta bidrar till att omvandla deras potential och höga förmåga till överlägsen prestation. Med andra ord bör de tre identifierade ringarna och samspelet dem emellan vårdas om talang ska kunna växa fram. Faktum är att om vi vill att begåvat beteende ska uppstå är det inte bara intellektuella förmågor som vi måste främja, utan också kreativitet och engagemang i uppgiften.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.