Behandling av psykisk sjukdom genom tiderna

Från exorcism till lobotomier - behandlingar av psykiska sjukdomar har förändrats och utvecklats genom historien. I den här artikeln tar vi en kort titt på några av dem.
Behandling av psykisk sjukdom genom tiderna
Loreto Martín Moya

Skriven och verifierad av psykologen Loreto Martín Moya.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Det sätt som människor har sett på psykiska problem har förändrats över tid i enlighet med både historia och omständigheter. Samtidigt har behandling av psykisk sjukdom varierat beroende på framstegen inom tidens medicin, psykologi och psykiatri. Genom historien har man klassificerat och betraktat psykiska sjukdomar på många olika sätt.

I den här artikeln kommer vi att prata om interventioner som lobotomier. Läkare trodde att de var användbara för behandling av tillstånd som OCD. Å andra sidan nämner vi också tekniker som helt saknade någon form av empirisk validitet. Till exempel dränkning av häxor, som dokumenterats i Malleus Maleficarum.

Lyckligtvis har saker förändrats. Den här artikeln är för dem som är nyfikna på ämnet, för dem som är intresserade av hur behandlingar utfördes förr och vad framtiden kan erbjuda.

Sinnet i bitar.

Den övernaturliga modellen: psykisk sjukdom och synd

Det sätt på vilket människor behandlade psykisk sjukdom genom historien är kopplat till vad de visste om det vid den tiden.

När lite eller ingenting var känt om psykisk sjukdom eller psykisk hälsa ansåg experter att en sjukdom utan en uppenbar fysiologisk struktur var en gudomlig bestraffning. Av denna anledning ansåg de psykisk sjukdom som en kamp mellan gott och ont. De behandlade psykiska störningar som en produkt av synd, gudomlig kraft och onda andar och använde behandlingar som utdrivning och tortyr.

I dessa tidiga tider trodde man att vissa människor var besatta. Av den anledningen behandlade man dem med besvärjelser och böner. Man genomförde också trepanation. Detta är ett ingrepp där ett hål görs i skallen för att lättare släppa ut den onda anden.

Naturalistmodellen: adjö till vidskepelse

Egyptierna ärvde några av vidskepelserna från det antika Grekland. Men de började använda mer rationella förklaringar. Dessa liknade de som man tillskrev fysiska sjukdomar.

Hippokrates praktiserade som läkare under Perikles tid. Han trodde att kvinnor hade en vandrande livmoder. Han trodde faktiskt att livmodern förflyttade sig genom hela kroppen och orsakade olika symtom, beroende på var den slog sig ner. Läkare trodde ursprungligen att det är här termen hysteri har sitt ursprung. Men de vet nu att detta inte är sant.

Behandling av psykisk sjukdom under medeltiden: djävulen återvänder

Under medeltiden tog man ett steg bakåt när det kom till behandling av psykisk sjukdom. Faktum är att man förkastade grekernas och egyptiernas modeller och återgick till att ange det övernaturliga som huvudförklaring.

Vid den här tiden öppnade man faktiskt de första sjukhusen för behandling av psykisk sjukdom. Men man förföljde också så kallade häxor. Detta eftersom man betraktade “häxor” som individer med omättliga köttsliga lustar och förkroppsligandet av ondska.

De flesta av dessa “häxor” var dock äldre personer med demens, anfall och schizofreni. Människor med dessa tillstånd lider av vanföreställningar. Vanföreställningar är vanligtvis kontextuella, så vid denna tidpunkt skulle de förmodligen ha varit centrerade kring de övernaturliga idéerna som fanns i samhället. Av denna anledning bedömde samhället dessa “häxor” på moralisk och religiös grund. Man ansåg faktiskt att sjukdomar var syndiga, i motsats till att de skulle ha någon beteendemässig eller fysiologisk grund.

Under denna tid dödades många människor, särskilt kvinnor, på grund av psykisk sjukdom. Man använde många inhumana metoder. Dessa inkluderade exorcism, att vara bunden till en kyrkdörr eller bli nedhängd i en brunn full av ormar. Misstänkta häxor kastades i vattnet. Om de flöt var de häxor, om de inte gjorde det var de normala. Naturligtvis drunknade många av dem.

Djur eller psykiskt sjuka?

Som vi har sett använde man många inhumana metoder under dessa tider. Dessutom hade man extremt stereotypa åsikter om psykisk sjukdom. Faktum är att psykiskt sjuka människor bemöttes med ren känslokyla. De blev till och med sämre behandlade än brottslingar.

Under loppet av 1800-talet började detta förändras. Läkare började använda moralisk och emotionell terapi. Denna baserades inte på tortyr, utan på humana metoder. Det fanns tre viktiga personer inom detta område.

  • Philippe Pinel. Han var en fransk läkare som arbetade på La Salpêtrière, ett franskt sjukhus. Han var den första som inte kedjade fast patienterna.
  • Jean-Étienne Dominique Esquirol. Han var en fransk psykiater. Han var den första som bedömde patienternas framsteg på sjukhuset. Med andra ord övergav han dem inte bara där.
  • Dorothea Dix. Hon var fängelseinspektör. Hon engagerade sig i behandlingen av “loony paupers”, som de kallades. Faktum är att hon lanserade sociala reformer med lagar för bättre behandling av psykiska störningar. Dessutom skapade hon de första institutionerna för vila, arbetsterapi och emotionell behandling. Därför förvisade myndigheterna inte längre de psykiskt sjuka till fängelseliknande institutioner. Dessa idéer uppstod från Mental Hygiene Movement. Behandlingarna baserades inte på bevis, utan på att försöka förbättra förhållandena för psykiskt sjuka.

Problemet var att vårdgivarna tenderade att vara botade patienter. Följaktligen var de inte professionella. Detta innebar att moralisk terapi inte fungerade. Dessutom var centren överfulla. Av denna anledning hade många av de goda åtgärder som vidtagits liten eller ingen effekt. Faktum var att avsikten fanns där, men i praktiken fungerade den inte.

Syfilis, sjukdomen som förändrade allt

När syfilis uppkom förändrades behandlingen av psykisk sjukdom radikalt. Detta hände under 1700- och 1800-talet. Vid den här tiden rasade en epidemi av syfilis och gonorré i Europa.

Flaubert var en fransk författare. Han skrev av personlig erfarenhet och menade att egyptiska prostituerade tenderade att drabbas av syfilis. Det verkar som om sjukdomen sprids genom Europa på grund av de enorma arméförflyttningarna.

Det slående med syfilis är att om det inte botas leder det till demens. På grund av detta faktum trodde läkare först att syfilis var en psykisk sjukdom. Men så småningom upptäckte de att en bakterie var orsaken. Detta markerade början på tanken om biologism. Biologism är tanken att sjukdomar, inklusive psykiska störningar, kan ha ett biologiskt ursprung.

Hoppet om psykofarmaka för behandling av psykisk sjukdom

Under mellankrigstiden utvidgades Freuds psykoanalys, såväl som frenologi och behaviorism. På 1950-talet lanserade man psykofarmaka. Detta medförde en massiv förändring. Faktum är att tills dess var intervention på svårt obalanserade patienter i princip värdelöst, eftersom det kemiska tillståndet i deras hjärna innebar att de var immuna mot alla former av terapi.

Innan psykofarmaka tillkom använde läkare ett antal tekniker för att förbättra patienternas välbefinnande:

  • Hydroterapi genererade chocker och kriser hos patienter. Patienterna stannade i vattenbad i flera dagar. Läkare använde kallt vatten för manodepressiva patienter och varma bad för självmordsbenägna patienter. Det fanns också ångstugor. Tyvärr drunknade många patienter.
  • Insulinkomabehandling. Läkare placerade schizofrena i insulininducerad koma i ett försök att “skaka” dem ur deras psykiska sjukdom.
  • Metrazolbehandling. Denna behandling använde samma princip som insulininducerad koma. Men de upptäckte att Metrazol orsakade epileptiska anfall.

Slutligen fanns elektrokonvulsiv terapi. Med denna behandling drabbades patienter ofta av en förlust av kognitiv aktivitet, vilket ledde till minnesförlust. Ändå använde läkare behandlingen för att ersätta komaterapi. Anledningen var att den var lättare att använda och mindre riskfylld.

Elektrokonvulsiv terapi involverade genereringen av ett kort hjärnanfall, vilket ökar aktiviteten i hjärnan. Läkare använde denna behandling främst mot depression, katatoni och maniska störningar. De flesta patienter tenderade dock att återfalla.

En kvinna som behöver behandling för psykisk sjukdom.

Lobotomi, en övergripande lösning?

Behandling av psykisk sjukdom tog en radikal vändning med lobotomier. Moniz och Fulton utvecklade dessa ingrepp. Faktum är att Moniz senare vann Nobelpriset för sina bidrag till behandlingen av psykos.

Båda dessa psykiatriker menade att det vid psykiska störningar som OCD eller psykos, där det emotionella står över det rationella, skulle vara av intresse att kapa nervfibrerna mellan prefrontala cortex och talamus. Deras idé var att sätta stopp för återkommande tankar.

Lobotomierna upphörde med ankomsten av läkemedel på 1950-talet. För första gången någonsin var personer med psykisk sjukdom inte längre begränsade till institutioner.

Utvecklingen av psykologi och psykofarmaka fortsätter i våra dagar. Men vårt perspektiv på psykisk hälsa är inte perfekt och många stereotyper och fördomar kvarstår. Förhoppningsvis kommer vi att göra många fler stora framsteg inom behandlingen av psykisk sjukdom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bruce-Chwatt LJ. A medieval glorification of diseases and death. Med Hist. 1972;16(1):76-7.
  • González Duro, E. ( 2000). ” De la psiquiatría a la Salud Mental” . Revista de la asociación Española de Neuropsiquiatría”.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.