Psykologiska behandlingar för alkoholism

I den här artikeln ger vi dig en beskrivning av en mängd effektiva psykologiska behandlingar för alkoholism. De två huvudgrupperna fokuserar på antingen helnykterism eller kontrollerat drickande, och behandlingen som väljs beror på patienten.
Psykologiska behandlingar för alkoholism
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De flesta psykologiska behandlingar för alkoholism har den kognitiva beteendemodellen som grund.

Denna modell behandlar drickandet av alkohol som en kraftfull förstärkningsmekanism som upprätthåller en persons vana att använda alkohol för självbehandling.

Den kognitiva beteendemodellen erbjuder en alternativ metod till den traditionella metoden som utgår från att alkoholism är en sjukdom.

Det slutliga målet med dessa psykologiska behandlingar för alkoholism är att minska en persons benägenhet att ta till alkohol.

Samtidigt försöker de uppmuntra att denne ska föredra andra aktiviteter som möjliggör upprätthållande av långsiktigt adaptivt beteende.

Beroende på patienten, deras personliga resurser och familjemiljö kan ett annat mål vara att utbilda dem till att bara sluta deras problematiska användning av alkohol. Experter kallar detta “kontrollerat drickande”.

Inom psykologin finns det för närvarande två huvudsakliga inriktningar av behandling för alkoholism. En av dessa fokuserar på att försöka uppnå helnykterism, med andra ord absolutism och en fullständig avhållsamhet från alkohol.

Den andra syftar till att få personen att konsumera drycken på ett säkert och kontrollerat sätt. Vi kommer att beskriva var och en av dessa nedan.

Beteendemodellen syftar till att ändra de beteenden som är direkt relaterade till alkoholkonsumtion. Denna strategi placerar ansvaret för problemet helt och hållet på individen. I och med det ligger möjligheten till förändring enbart i deras egna händer.

En man tittar på sin drink medan han överväger behandling för alkoholism.

Psykologiska behandlingar för alkoholism inriktade mot helnykterism

Sociala färdigheter eller självkontrollutbildning

Experter brukar använda detta för patienter som saknar social kunskap. Det är också ett bra sätt att hjälpa dem som inte kan kontrollera sitt känslomässiga tillstånd utan att använda alkohol.

Experter har observerat att de som dricker konsumerar mindre alkohol i stressande sociala situationer om de har en alternativ strategi för att hantera sina problem.

Ett exempel är manualen från Monti et. al (2002). Detta arbete ger sociala strategier både för patienten och för dess stödgrupp. Dessa gör det möjligt för patienten att undvika behovet av att dricka alkohol.

Community Reinforcement Approach (CRA)

Denna metod försöker förändra livsstilen kopplad till personens konsumtion. Detta inkluderar tekniker som problemlösning, familjeterapi, social rådgivning och utbildning i arbetssökande.

Du kan också använda den här metoden i samband med kontrollerat drickande.

Beteendeinriktad familjeterapi

Denna terapi involverar att man går bortom konsumtion av alkohol som en förstärkningsmekanism och den har helnykterism som mål.

Den går ut på att försöka få paret att engagera sig i mer tillfredsställande aktiviteter tillsammans. Aktiviteter som inte involverar någon alkohol på något vis är bättre.

Ett bra exempel är Sisson och Azrin-programmet. Detta program syftar till att lära den partner som inte är alkoholist vissa kunskaper för att hantera en partner som är alkoholist. Några av dessa kunskaper går ut på att lära partnern att minimera risken för fysiska övergrepp, uppmuntra nykterhet och att uppmuntra sin partner att söka behandling.

Aversionsterapi

Syftet med denna terapi är att minska eller eliminera en persons begär efter alkohol helt. Terapeuter som arbetar med denna terapi kommer att använda olika stimuli eller bilder.

De använder dessa på ett sådant sätt att de betingar ett negativt svar på alkoholens egenskaper (t.ex. dess färg, lukt, etc.).

Experter har använt olika negativa stimuli genom tiden. Dessa sträcker sig från den klassiska elektriska chocken som Kantarovich använde 1929 till kemiska verktyg eller till och med bara visualisering.

Ett exempel på denna behandling är dold negativ förstärkning som Cautela föreslog 1970. Åtta sessioner tenderar att vara tillräckliga för att se resultat med denna behandling.

Behandlingar för alkoholism: återfallsprevention

Det mest kända exemplet här är modellen som Marlatt och Gordon föreslog. Här lägger de huvuddelen av bördan på klienten som den ansvarige för att förändra sitt beteende.

Långsiktigt är de också ansvariga för att upprätthålla den förändringen när de uppnår den önskade förändringen.

Återfallsprevention måste ta hänsyn till det faktum att strategierna för att hantera problemet måste vara starkare i situationer som innebär hög risk för återfall.

Behandlingar för alkoholism som syftar till att uppnå normala nivåer av drickande

Experter väljer dessa behandlingar när personen i fråga inte vill sluta dricka helt eftersom denne inte har fysiska problem.

Det program som representerar denna grupp av behandlingar mest är det som föreslogs av Sobell och Sobell.

Det program Sobell och Sobell föreslog syftar till att styra de som har problem med alkoholism bort från ett kroniskt alkoholproblem.

I grunden går det ut på att lära ut tekniker för självkontroll, eftersom dess syfte endast är att göra ett kort ingripande.

Under denna intervention bör individen försöka omsätta så mycket som möjligt av de strategierna som terapeuten lär denne i praktiken.

Dessa alkoholister tenderar att vara unga med hög utbildning. De är vanligtvis anställda och har få allvarliga episoder av alkoholabstinens. De flesta av dem har missbrukat alkohol under en period, från fem till tio år.

När det gäller deras personliga sociala och ekonomiska resurser skiljer de sig inte mycket från resten av befolkningen. Det betyder att de har en bra utgångspunkt för att göra viktiga förändringar i sina liv utan för många hinder.

Sobell och Sobell-programmet tar fyra veckor och experten administrerar behandlingen genom öppenvård.

Det är inte särskilt intensivt om man ser till det arbete som patienten utför i kliniken, men det medför mycket hemläxor. I slutändan är målet att patienterna åstadkommer förändringen på egen hand.

Riktlinjer för Sobell och Sobell-programmet

Det här är några av förslagen som ges i detta program: konsumera inte mer än tre enheter alkohol per dag och drick inte mer än tre dagar i veckan. Om du följer denna regel kommer din tolerans för alkohol att bli lägre.

Dessutom ska du aldrig dricka i situationer med hög risk och du bör inte konsumera mer än en drink per timme.

Ett annat viktigt råd är att se till att vänta minst 20 minuter från den tidpunkt du bestämmer dig för att dricka tills dess att du faktiskt gör det.

Utbildning i problemlösning och återfallsprevention är mycket viktigt i detta program. Detta hjälper patienten att identifiera de situationer i sitt liv som är kopplade till alkoholanvändning.

De kan sedan använda de strategier de lärt sig för att möta dessa situationer.

Slutsats

För båda typerna av behandlingar för alkoholism som vi diskuterar här är det ultimata målet att patienten ska lära sig alternativa hanteringsstrategier.

Dessa strategier bör hjälpa till att bromsa impulsen att dricka alkohol. Dessa kan vara så enkla som sociala tekniker för att lära sig att säga ”nej” till människor som uppmanar personen att dricka.

Ett annat exempel är att lära sig nya sätt att lösa de problem som alkoholisten försöker lösa genom att dricka.

Målet är att koppla bort personen från beroendet och hjälpa denne att börja om på en ny bana i livet. Det är sant att processen kan vara obekväm. Men med fokus kan personen möta alla problem som dyker upp.

I dagens samhälle är psykologiska terapier för alkoholism extremt viktiga, särskilt de som fokuserar på kontrollerat drickande.

Det beror på att det har skett en enorm ökning av unga människor som väljer alkohol som ett sätt att hantera sina problem och känslor.

Ett stort mål med allt detta är att lyckas hindra dessa unga från att bli patologiska alkoholister. I stället är det mycket bättre för dem att lära sig effektiva sätt att hantera sina liv utan alkohol.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vallejo, P, M.A. (2016). Manual de Terapia de Conducta. Editorial Dykinson-Psicología. Tomo I y II

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.