Bipolär störning – som att leva i en berg-och-dalbana

Bipolär störning – som att leva i en berg-och-dalbana
Beatriz Caballero

Skriven och verifierad av psykologen Beatriz Caballero.

Senaste uppdateringen: 01 oktober, 2023

Bipolär störning är kanske en av de mest fascinerande störningarna att studera för de som är intresserade av klinisk psykologi. Tanken på att en person kan röra sig mellan två olika extremer, eller poler, fascinerar och skrämmer oss på samma gång. Det finns även en allmän uppfattning om bipolär störning som kan få oss att tro att vi lätt kan komma att lida av det och att det inte finns någon som har en total emotionell stabilitet, hur intelligent personen än är.

Hur många gånger har du inte hört att personer med bipolär störning har en dubbel personlighet? Vad är denna störnings sanna natur som får en person att ha “olika personligheter”? Vad är skillnaderna mellan bipolär störning och borderline personlighetsstörning?

Bipolär störning – vad är det?

Bipolär störning är en affektiv störning som karaktäriseras av humörsvängningar, med faser av mani (eufori), hypomani (eufori som varar en kortare tid) eller blandade faser, som generellt alternerar med depressiva episoder. Enligt kriteriet hos den internationella klassificeringen av sjukdomar (ICD-10) och manualen för statistisk diagnos av mentala tillstånd (DSM-IV), finns det olika typer av bipolära störningar:

 • Bipolär störning typ 1: minst en episod av mani eller en blandad episod (mani och hypomani) som kan inträffa innan eller efter depressiva episoder.
 • Bipolär störning typ 2: mindre allvarliga maniska symptom som kallas hypomaniska faser och depressiva episoder.
 • Cyklotymi: alternerande hypomani med subkliniska depressiva störningar.
Kvinna som håller fram hand

Det är ett relativt vanligt förekommande tillstånd som uppstår vid alla åldrar och hos båda könen, även om det verkar uppstå oftare mellan 15 och 25 års ålder. När det uppstår hos någon som är över 60 år så säger studierna att störningen antagligen har ett organiskt ursprung, vilket kan behandlas i enlighet med detta.

Som de flesta störningar påverkar det personens funktioner och välmående. Självmordssiffrorna är väldigt höga bland bipolära personer – så många som 15% av patienterna – och de är mer frekventa i de depressiva eller blandade faserna.

Upp- och nedgångar

DSM-IV-TR etablerar kriterium för olika typer av mani, hypomani, depressiva och blandade episoder.

Den maniska episoden är en humörförändring som varar minst en vecka, där det förekommer tre eller fler av dessa symptom, och de är långvariga:

 • Överdriven självkänsla
 • En minskning av sömnbehovet
 • Mer pratglad än vanligt
 • En flod av idéer
 • Svårigheter med uppmärksamheten
 • Psykomotorisk irritation
 • Överdriven involvering i lustfyllda aktiviteter med stor potential för allvarliga konsekvenser.
 • Denna störning är tillräckligt allvarlig för att ge upphov till sämre arbetsförmåga, sociala problem och psykosomatiska symptom. Det händer att patienten måste läggas in på sjukhus.

Den hypomaniska episoden är en humörförändring som varar minst fyra dagar med tre eller fler av de symptom som har tagits upp ovan för maniska episoder. Humörförändringen och aktivitetsförändringen kan ses av andra, men de anses inte vara lika allvarliga och det finns inte några psykotiska symptom.

Den stora depressiva episoden uppvisar följande symptom under 2 veckor:

 • Minskning eller stor ökning av vikt eller aptit.
 • Insomni eller hypersomni
 • Irritation eller långsammare psykomotoriska funktioner
 • Utmattning
 • Överdrivna skuldkänslor
 • Minskning av koncentrationen och sämre beslutsfattande
 • Återkommande tankar om döden
 • Antingen ett deprimerat humör under största delen av dagen eller generell apati.

Den blandade episoden kombinerar symptomen från den maniska episoden och den stora depressiva episoden, nästan varje dag, under minst en vecka.

Under alla dessa typer av episoder uppstår inte symptomen på grund av fysiologiska effekter orsakade av en substans eller behandling. Om dessa symptom är effekten av en substans eller ett läkemedel som har skrivits ut så kan vi inte ställa diagnosen bipolär störning, även om personen uppfyller alla kriterier ovan.

“Bemötandet av personer med psykopatologiska störningar bör vara samma som vid andra sjukdomar. Vi bör inte stigmatisera patienterna eller skuldbelägga dem för att de lider av detta.”

Kvinna med kluven personlighet

Skillnaderna mellan bipolär störning och borderline personlighetsstörning

Borderline personlighetsstörning (BPD) är en av de allvarligaste personlighetsstörningarna. Bristen på emotionell reglering vid BPD måste skiljas från de obalanser som uppstår vid bipolär störning. BPD har följande egenskaper:

 • Övergripande instabilitet som påverkar sinnet, självbilden och beteendet.
 • Djupgående och permanenta svårigheter med att etablera stabila band, vilket inte uppstår hos bipolära patienter.
 • Impulsivitet, okontrollerad ilska, självaggression och utåtgående aggressivitet.
 • Självmordsbeteende, i form av hot eller gester, eller självskadebeteende.
 • Riskfyllda beteenden som oftast uppstår på grund av personliga konflikter och relationsproblem (rädsla för att bli bortstött eller övergiven).
 • Känslor av tomhet och att vara uttråkad.

Bipolär störning genererar inte olika personligheter

När separation drabbar den högsta nivån av vårt väsen – vår personlighet – har vi att göra med dissociativ identitetsstörning (kluven eller multipel personlighet).

Personer med multipla personligheter uppvisar två eller fler identiteter (faktiskt upp till hundra), där minst två av dem upprepade gånger tar kontroll över beteendet. Personer med detta tillstånd känner sig även oförmögna att komma ihåg viktig personlig information beroende på den personlighet som dominerar för tillfället.

De flesta som arbetar inom mental hälsa menar att andra ingrepp är nödvändiga utöver de farmakologiska. Individuell terapi eller gruppsykoterapi är väldigt användbart i dessa fall. Det rekommenderas även att man reducerar farmakologisk behandling om de terapeutiska effekterna inte är tillräckliga.

Diagnostiska kategorier bidrar även till en mer personlig behandling. Men låt oss inte glömma bort att varje person är unik, och det gäller även hälsotillståndet. Två personer med samma diagnos kan därför ha väldigt olika upplevelser av den störning som de “delar”.

Kvinna med bipolär störning som gråter

Bibliografiska referenser

Belloch, A., Sandín, B., & Ramos, F. (2012). Manual of psychopathology.

McGraw- Hill’s Guide, G. D. T. (2012). of Clinical Practice on Bipolar Disorder.

Clinical Practice Guideline on Bipolar Disorder. Madrid: Ministry of Health, Social Services and Equality. University of Alcalá. Spanish Association of Neuropsychiatry.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.