Cattell och hans 16 personlighetsfaktorer

Cattell och hans 16 personlighetsfaktorer
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Utan tvekan är den modell Raymond Cattell utvecklade för att försöka beskriva personligheter en av de mest kända, och den populariserades genom det välbekanta personlighetstestet 16 PF. Numera använder vi förstås inte Cattells ursprungliga modell, men mycket av testets grundtankar kvarstår.

Vidare utmärker Cattell sig för att ha framfört idén om två typer av intelligens: flytande intelligens och kristalliserad intelligens. Flytande intelligens ligger närmare begreppet intelligens som vi numera förstår det. Exempelvis använder man den här typen av intelligens för att lösa logiska problem. Personens egna erfarenhet har ringa betydelse. Istället är det viktigare vad slags expertis personen kan göra bruk av för att gripa an utmaningen.

Däremot inbegriper den kristalliserade intelligensen den samlade personliga erfarenheten. Därför är denna användbar när det gäller frågor och problem som i huvudsak är förknippade med minnet.

Det är mycket intressant att studera intelligens och Cattrells utveckling av ämnet. I denna artikel ska vi fokusera på hans fascinerande personlighetsmodell och det frågeformulär han använder sig av för att tillämpa modellen, det s.k. 16 PF. 

Person som håller en resväska

Cattell och hans 16 personlighetsfaktorer

Personlighet är ett kontroversiellt ämne inom psykologin. Och jagets natur, som betingad av arv och miljö, har gett upphov till oräkneliga teorier som försökt göra sig gällande.

Man har inte bara diskuterat personlighetens uppkomst (arv – miljö), utan dessutom råder det delade meningar om i vilken mån en personlighet kan förändras och påverka en individs beteende. En annan intressant debatt handlar om vår personlighets skiljaktighet, segmentering och dynamik.

I det hänseendet kan vi betrakta Cattells teori som en syntes av det arbete som brittiska och amerikanska författare utförde inom området för grundläggande mental kompetens och personlighetsfärdigheter. Han använde en för sin tid mycket effektiv metodik för att genomföra vetenskapliga studier av såväl intelligens som personlighet. Hans målsättning var att urskilja olika primära faktorer.

För sina studier använde han sig av 3 olika källor för sin datainsamling.

 • Q (frågeformulär).
 • L (värderingar och intervjuer).
 • T (objektiva tester).

De tre stegen i Cattells modell

Ur metodisk synvinkel står hans arbete för ett seriöst och rigoröst försök att analysera och skapa en solid, stabil och dessutom pålitlig modell utifrån ovannämnda tre källor. Vidare kan man förstå utvecklingen av hans modell som uppbyggd i tre steg:

 • Det första steget: Detta är helt enkelt 171 olika personlighetsdrag. Han identifierade alla dessa drag utifrån en ännu längre lista som Allport och Odbert hade upprättat några år tidigare. I denna speciella lista hade de båda forskarna inkluderat alla termer som avsåg personlighet som förekom i de två största engelska ordböckerna vid den tiden.
 • Det andra steget: Det fokuserade på de uppgifter som man erhöll genom värderingar eller intervjuer, så att man kunde ge teoretiskt innehåll åt dessa faktorer.
 • Det tredje steget: Han använde de uppgifter han samlat in i frågeformulären (Q) och i de objektiva testen (T). Efter att ha gjort innehållsutvärderingar och matematiska analyser kom han till slutsatsen att det finns 16 personlighetsfaktorer. Detta är dimensioner som kan ligga till grund för en kategorisering av oss alla. Matematiskt sätt är de logiska produkter av en analys av primära faktorer. Personlighetsfaktorerna är uppställda som motpoler:
 • Värme (kylig-varm)
 • Logiskt tänkande (instinktiv-analytisk)
 • Emotionell stabilitet (lättirriterad-lugn)
 • Dominans (undfallande-dominant)
 • Livlighet (oengagerad-entusiastisk)
 • Regelmedvetande (opportunistisk-samvetsgrann)
 • Socialt självförtroende (blyg- socialt oförvägen)
 • Känslighet (hårdhudad-känslig)
 • Vaksamhet (tillitsfull-vaksam)
 • Realism (orealistisk-pragmatisk)
 • Förtegenhet (rättfram-förtegen)
 • Ängslan (trygg-ängslig)
 • Öppenhet för förändring (konservativ-radikal)
 • Självtillit (grupporienterad-självständig)
 • Perfektionism (spontan-kontrollerad)
 • Anspänning (avslappnad-anspänd)

Sekundära faktorer i PF 16

De ovanstående faktorerna är inte oberoende (absoluta). Istället uppvisar de positiva och negativa korrelationer, som leder till andra grundläggande faktorer (sekundära faktorer):

 • QS1. Inåtvändhet kontra utåtvändhet.
 • QS2. Oro kontra lugn.
 • QS3. Sårbarhet kontra orubblighet.
 • QS4. Beroende kontra oberoende.

Därefter, med utgångspunkt från dessa primära och sekundära faktorer, skapade Cattell ett av de mest kända och använda frågeformulär som någonsin funnits. Vidare klassificerar Cattell dessa personlighetsdrag utifrån två aspekter:

 • Ursprung: arv eller miljö.
 • Innehåll: temperament, motivation och intressen.

Sålunda försvarade redan denna författare och forskare en idé som fortfarande finner stöd hos de flesta personlighetsexperter. Denna idé gör gällande att sammansättningen av en individs personlighet är produkten av individens genetiska arv och miljön vari arvet utvecklats.

Fyra skalor: kontrollera avvikelser

Slutligen ska man notera att PF, för att kontrollera eventuella avvikelser i svaren, använder sig av fyra skalor: svarsätt (pålitlighet och giltighet), bildmodifiering (för att kontrollera social önskvärdhet), samtycke (för att kontrollera tendensen att ge samma svar oavsett fråga) samt slumpindex (för att upptäcka frågeformulär med slumpmässiga svar, så att man kan utesluta dessa: detta bygger på att svaren inom varje faktor ska vara enhetliga).

Man med luftballong som huvud

Cattell och hans förtjänster

Cattells förtjänster kan indelas i två huvudgrupper, som är intimt förenade. Till att börja med hade han avsikten att vara exakt i sina mätningar och ge en matematisk form åt en modell. I detta fall rör det sig om personlighet. En otvivelaktigt svår uppgift, eftersom det är fråga om något som bara är mätbart på ett indirekt sätt.

Dessutom finns det i dessa mätningar nästan alltid en störande variabel. I de flesta frågeformulär eller psykometriska tester (med en acceptabel giltighet och pålitlighet, såsom 16 PF) är det enkätsvararen som uttrycker en bedömning när han besvarar en fråga. Därför ska vi ha i åtanke att människors uppfattning av sig själva ofta har liten förankring i verkligheten

För att åskådliggöra detta har jag ett exempel som, förutom att vara ironiskt, är lika talande som det är mänskligt. Det är minnet av att komma gående längs en gata och råka höra två damer som båda oupphörligt beskyllde varandra för att vara envisa, utan att inse att de båda själva hade denna egenskap.  Paradoxalt, eller hur? Och samma paradox uppkommer ofta när vi besvarar frågor i personlighetstester.

Utöver detta har Cattells andra förtjänst direkt att göra med utformningen av hans modell. Trots att historien ibland kan begå misstag, är den vanligen ett bra filter för hur mänskligheten ska göra sig av med alla meningslösa företeelser och vansinniga idéer som inte leder någon vart. Så är inte fallet med Cattells modell och det är därför som vi vill tillägna honom denna artikel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.