Cyklotymiska störningar: definition enligt psykiatrins DSM

Cyklotymiska störningar: definition enligt psykiatrins DSM
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Det som främst karakteriserar cyklotymiska störningar, eller cyklotymi, är kroniska sinnessvängningar. Vi känner alla någon med drastiska humörväxlingar, som pendlar mellan nedstämdhet och glädje inom loppet av några dagar. Och detta är människor som kan lida av cyklotymiska störningar.

Humöret hos en person med cyklotymiska störningar fluktuerar mellan tillstånd av dramatisk “glädje” och missmod. Med andra ord förekommer det påtagliga humörförändringar som de flesta människor inte skulle betrakta som “normala”.

Dock är det viktigt att skilja mellan cyklotymiska störningar och bipolära störningar. Bipolära störningar är mer allvarliga eftersom symptomen är svårare. Patienter med cyklotymiska störningar kommer inte att ha sådana episoder som uppfyller kriterierna för episoder av egentlig depression, mani eller hypomani, enligt den femte upplagan av psykiatrins handbok DSM-V.

Leende kvinna som ser ledsen ut i spegeln

Kriterier för cyklotymiska störningar

DSM-V har fastställt följande diagnoskriterier för cyklotymi:

A. Förekomsten av flera perioder av hypomaniska och depressiva symptom som inte uppfyller kriterierna för episoder av egentlig depression under en tid av minst två år.

Observera: För barn och ungdomar är det ett – inte två – år som gäller.

B. Under en period av minst två år (ett år för barn och ungdomar) har personen i fråga kontinuerligt uppvisat symptom som varat under mer två månader åt gången.

C. Inga episoder av egentlig depression, mani eller blandade symptom förekom under de två första åren.

Observera: Efter de två första åren med cyklotymi kan det förekomma perioder med maniska eller blandade symptom utöver de cyklotymiska störningarna. I sådana fall är diagnosen såväl cyklotymiska som bipolära (typ 1) störningar. Eller också kan individen erfara episoder av egentlig depression, varvid diagnosen är cyklotymiska och bipolära (typ 2) störningar.

D. Symptomen som nämns som kriterier under punkt A ovan kan inte förklaras av förekomsten av en schizoaffektiv störning. Inte heller får de sammanfalla med schizofreni, schizofreniform störning, vanföreställningsstörning eller andra ospecificerade psykotiska störningar.

E. Symptomen är inte orsakade av de fysiologiska effekterna av psykoaktiva droger eller läkemedel eller av något sjukdomstillstånd, såsom giftstruma.

F. Symptomen leder till kliniskt avsevärt obehag eller försämring i individens sociala umgänge, arbete eller andra viktiga aktiviteter.

Mask med glad och ledsen min

Diagnosbeskrivning

Som vi tidigare nämnt består cyklotymi i en kronisk fluktuation i en persons sinnestillstånd. Detta medför flera alternerande perioder av hypomaniska och depressiva symptom som är avskilda från varandra. Hypomani innebär förhöjda sinnesstämningar som inte är lika intensiva som vid mani, men som leder till retlighet och lindriga tvångsmässiga beteenden.

De hypomaniska symptomen är oftast inte märkbara. För det första för att personen själv känner sig stabil. För det andra för att symptomen inte alltid har betydande negativ inverkan på personens arbete, familjeliv eller sociala umgänge.

Diagnosen kompliceras ytterligare av att man lätt förväxlar hypomani med vanlig “glädje” eller mild överaktivitet. Däremot definieras mani som en motpol till depression. Patienten är euforisk och upprymd.

Vidare gäller för cyklotymiska störningar att de depressiva symptomen är otillräckliga i antal, intensitet, omfattning och varaktighet för att uppfylla kriterierna för en episod av egentlig depression. Diagnosen cyklotymiska störningar ges bara om kriterierna för episoder av egentlig depression, mani eller hypomani inte uppfylls. Detta är av stor betydelse, för det är vad som skiljer cyklotymi från bipolär störning.

Man med cyklotymiska störningar

Utveckling och förlopp vid cyklotymiska störningar

Cyklotymiska störningar uppträder normalt i ungdomen eller i det tidiga vuxenlivet. Forskare hävdar ibland att störningarna reflekterar en mottaglighet för andra bipolära störningar. Störningsdebuten är vanligen gradvis och förloppet ihållande. En person med cyklotymi löper en 15-50 % större risk att senare utveckla bipolär störning.

Om debuten av hypomaniska eller depressiva symptom inträffar sent i det vuxna livet är diagnosen cyklotymiska störningar bara motiverad om det tydligt går att urskilja den från bipolär störning eller liknande störningar som beror på andra medicinska tillstånd (såsom multipel skleros). För barn med cyklotymi sker debuten i genomsnitt vid sex och ett halvt års ålder.

Sammanfattningsvis kan man säga att cyklotymiska störningar är en mild form av bipolär störning. Det förkommer en markant humörförändring som inte faller inom ramen för vad som anses vara normalt, men som inte är lika drastisk som vid bipolär störning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Amerikan Psikiyatri Birliği (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), 5ª Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.