Viktiga egenskaper hos en bra lärare

Viktiga egenskaper hos en bra lärare
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Alla av oss har någon gång i livet varit elever och vi har alla haft många lärare. Vissa kunde vi inte förstå, andra stod verkligen ut. Men vilka är de egenskaper som gör en person till en bra lärare? Denna fråga har utforskats av utbildningspsykologer under en lång tid och i denna artikel kommer vi att prata om de slutsatser de har kommit fram till.

Innan vi börjar prata om de egenskaper som krävs för att vara en bra lärare bör vi erkänna att vi här pratar om ett av de svåraste yrken som finns. Utbildnings- och instruktionsmetoder kräver intelligens och precision, och att känna till dem och veta hur man använder dem är inte lätt. Och det är inte det enda problemet som en lärare har; han måste även veta hur man hanterar elever och alla deras egenheter!

Egenskaperna hos en bra lärare

Studier har visat att utbildningskvaliteten ökar när en lärare möter följande kriterier:

Kompetens i ämnesområdet: det är viktigt att läraren förstår det ämne hon kommer lära ut. Denna kunskap handlar såklart om mer än bara termer, fakta och koncept. Att ha idéerna organiserade och förstå hur de relateras sinsemellan är också nödvändigt. Det är även nödvändigt för läraren att kunna diskutera varje aspekt av ämnet och använda kunskapen inom andra områden.

Instruktionsstrategier: för att lära ut bra så måste lämpliga strategier omsättas i praktiken. De bästa strategierna i dagens läge anses vara de konstruktiva. Med dessa är eleven en liten teoretiker som bygger sin egen värld. De strategier som används måste därför stimulera eleven till att utforska, upptäcka och tänka kritiskt.

Personer i diskussion
Målsättning och utbildningsplanering:sätter specifika mål

Lämpliga utövanden för utveckling: när elever växer så förändrar de sättet de lär sig på och hur de hanterar svårigheter. Lärarna måste därför känna till de olika skedena av ett barns utveckling, för att sätta sig själva i en position där de utvecklar lämpliga instruktionsmaterial för varje stadie av utvecklingen.

I klassrummet

Kontrollfärdigheter i klassrummet: en viktig egenskap hos effektiva lärare är att de bör tänka på klassen som helhet. Att arbeta i grupp och använda projekt är ett bra alternativ. För att uppnå detta måste läraren ha ett antal färdigheter. Dessa inkluderar att sätta upp regler, organisera grupper, övervaka uppgifter, hantera dåligt beteende, etc.

Extremer har väldigt negativa konsekvenser på lärandet – oavsett om det är för svårt eller för lätt. De behöver kunna föra samman klassen på ett demokratiskt sätt.

Motivationsförmågor: om elever inte har den nödvändiga motivationen så kommer kvaliteten på inlärningen att vara lägre. Därför är det bra om läraren kan använda strategier för att stimulera intresse för ämnet. Effektiva lärare förvandlar utbildningsuppgifterna till kreativa och stimulerande aktiviteter, vilket i sin tur förbättrar utbildningens kvalitet.

Kommunikationsförmågor: en lärare behöver vara en bra talare och kunna föra sig inom debatter och presentationer. En bra lärare har inga problem med att anpassa sitt uttryckssätt till studenten. Vi pratar inte bara om kommunikation med elever, utan även med resten av skolan.

Skillnader och mångfald

Erkännande av individuella skillnader: det finns inte två elever som är lika. Var och en har sina egna egenskaper och sin egen inlärningsprofil. Att vara en bra lärare involverar att man har förmågan att erkänna dessa individuella skillnader. Och inte bara det, de måste även anpassa sin undervisning till varje individuell elev.

Effektivt arbete med olika kulturella sammanhang: i dessa tider är det väldigt vanligt att man har väldigt kulturellt mångsidiga klassrum. En annan färdighet som lärarna därför måste lära sig är att hantera elevernas kulturer för att kunna förbättra interaktionen i klassrummet. Deras roll kommer vara att uppmuntra elever att relatera positivt och motverka kulturella konflikter.

Lärare och barn

Analysförmågor: en effektiv lärare är medveten om varje elevs inlärningsnivå. För att reda ut detta så vet han hur man använder olika utvärderingsredskap som han har till sitt förfogande, så att han ska kunna lära sig styrkorna och svagheterna hos sina studenter. Idag använder lärarna ofta utvärderingar i form av prov, men det bör inte vara på det sättet. Den sanna anledningen till utvärderingen är att ta reda på var eleven befinner sig och därefter utveckla lämpliga inlärningssätt för honom.

Teknologiska färdigheter: teknologi, om den används korrekt, kan vara ett effektivt redskap för att öka kvaliteten på utbildningen. Det är därför bra lärare behöver uppdaterad kunskap om nya teknologier. De måste även veta hur man använder den i en utbildningsmiljö. Det är även viktigt för läraren att göra eleverna bekanta med dessa teknologier.

Slutsatser

När vi nu har tittat på alla dessa egenskaper kan vi se hur mycket det krävs av lärare nuförtiden. Det verkar nästan omöjligt för en person att leva upp till alla dessa krav. Och vi kan trots det se hur mycket ansvar en lärare har, och vi har inte råd att ställa lägre krav än de vi har tagit upp här.

Läraren är en central figur inom elevernas utbildning. Konsekvenserna av att ha en dålig lärare är att vissa av eleverna inte kommer kunna utveckla sig till sin fulla potential. Vi kan å andra sidan inte ignorera det faktum att om vi vill ha lärare av bra kvalitet, måste vi ge dem en lämplig utbildning.

Det stämmer att attityden är av stor vikt, lika stor som kunskap och färdigheter. Att investera i utbildning är en av de bästa investeringarna ett samhälle kan göra för sin framtid.

Detta kanske intresserar dig
“Kära lärare” – en video för att förstå elever med ADHD
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
“Kära lärare” – en video för att förstå elever med ADHD

Elever med ADHD är inte lata och vill inte störa. De har bara unika behov och ett annat sätt att lära sig, vilket lärare måste respektera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carreño de Celis, R., Salgado González, L., & Alonso Pardo, M. E. (2008). Cualidades que deben reunir los profesores de la educación médica. Educación Médica Superior22(3), 0-0.
  • Gargallo López, B., Sánchez i Peris, F. J., Ros Ros, C., & Ferreras Remesal, A. (2010). Estilos docentes de los profesores universitarios. La percepción de los alumnos de los buenos profesores. Revista iberoamericana de educación51(Extra 4).

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.