Viktiga egenskaper hos en bra lärare

Viktiga egenskaper hos en bra lärare
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 22 februari, 2024

Alla har vi någon gång i livet varit elever och vi har alla haft många lärare. Vissa kunde vi inte förstå, andra stod verkligen ut. Men vilka är de egenskaper som gör en person till en bra lärare? Denna fråga har utforskats av utbildningspsykologer under en lång tid och i denna artikel kommer vi att prata om de slutsatser de har kommit fram till.

Innan vi börjar prata om de egenskaper som krävs för att vara en bra lärare bör vi erkänna att vi här pratar om ett av de svåraste yrken som finns. Utbildnings- och instruktionsmetoder kräver intelligens och precision, och att känna till dem och veta hur man använder dem är inte lätt.

Och det är inte det enda problemet som en lärare har; han eller hon måste även veta hur man hanterar elever och alla deras egenheter!

Egenskaperna hos en bra lärare

Studier har visat att utbildningskvaliteten ökar när en lärare möter följande kriterier:

Kompetens i ämnesområdet: det är viktigt att läraren förstår det ämne han eller hon kommer lära ut. Denna kunskap handlar såklart om mer än bara termer, fakta och koncept. Att ha idéerna organiserade och förstå hur de relateras sinsemellan är också nödvändigt. Det är även nödvändigt för läraren att kunna diskutera varje aspekt av ämnet och använda kunskapen inom andra områden.

Instruktionsstrategier: för att lära ut bra måste man omsätta lämpliga strategier i praktiken. De bästa strategierna i dagens läge anses vara de konstruktiva. Med dessa är eleven en liten teoretiker som bygger sin egen värld. De strategier som används måste därför stimulera eleven till att utforska, upptäcka och tänka kritiskt.

Personer i diskussion

Målsättning och utbildningsplanering: effektiva lärare sätter specifika mål för lärandet och skapar planer för att uppnå dessa mål. Bra planering kräver mycket tid. Men det gör lärandet intressant och utmanande.

Lämpligt utövande för utveckling: i takt med att elever växer förändrar de sättet de lär sig på och hur de hanterar svårigheter. Lärarna måste därför känna till de olika stadierna av ett barns utveckling. På så sätt kan de sätta sig själva i en position där de utvecklar lämpliga utbildningsmaterial för varje stadium av utvecklingen.

I klassrummet

Kontrollfärdigheter i klassrummet: en viktig egenskap hos effektiva lärare är att de bör tänka på klassen som helhet. Att arbeta i grupp och använda projekt är ett bra alternativ. För att uppnå detta måste läraren ha ett antal färdigheter. Dessa inkluderar att sätta upp regler, organisera grupper, övervaka uppgifter, hantera dåligt beteende etc.

Extremer har väldigt negativa konsekvenser på lärandet – oavsett om det är för svårt eller för lätt. Läraren behöver kunna föra samman klassen på ett demokratiskt sätt.

Motivationsförmågor: om eleverna inte har den nödvändiga motivationen kommer kvaliteten på inlärningen att vara lägre. Därför är det bra om läraren kan använda strategier för att stimulera intresse för ämnet. Effektiva lärare förvandlar utbildningsuppgifterna till kreativa och stimulerande aktiviteter, vilket i sin tur förbättrar utbildningens kvalitet.

Kommunikationsförmågor: en lärare behöver vara en bra talare och kunna föra sig inom debatter och presentationer. En bra lärare har inga problem med att anpassa sitt uttryckssätt till eleven. Vi pratar inte bara om kommunikation med elever, utan även med resten av skolan.

Skillnader och mångfald

Erkännande av individuella skillnader: det finns inte två elever som är lika. Var och en har sina egna egenskaper och sin egen inlärningsprofil. Att vara en bra lärare involverar att man har förmågan att erkänna dessa individuella skillnader. Och inte bara det, denne måste även anpassa sin undervisning till varje individuell elev.

Effektivt arbete med olika kulturella sammanhang: i dessa tider är det väldigt vanligt att man har väldigt kulturellt mångsidiga klassrum. En annan färdighet som lärarna därför måste lära sig är att hantera elevernas kulturer för att kunna förbättra interaktionen i klassrummet. Deras roll kommer vara att uppmuntra elever att relatera positivt och motverka kulturella konflikter.

Lärare och barn

Analysförmågor: effektiva lärare är medvetna om varje elevs inlärningsnivå. För att ta reda på den använder de olika utvärderingsverktyg som de har till sitt förfogande. Det hjälper dem att upptäcka styrkorna och svagheterna hos sina elever.

Idag använder lärarna ofta utvärderingar i form av prov, men det bör inte vara på det sättet. Den sanna anledningen till utvärderingen är att ta reda på var eleven befinner sig och därefter utveckla lämpliga inlärningssätt för honom eller henne.

Teknologiska färdigheter: teknologi kan vara ett effektivt verktyg för att öka kvaliteten på utbildningen om den används korrekt. Det är därför bra lärare behöver uppdaterad kunskap om nya teknologier. De måste även veta hur man använder den i en utbildningsmiljö. Det är även viktigt för läraren att göra eleverna bekanta med dessa teknologier.

Det krävs mycket för att vara en bra lärare

När vi nu har tittat på alla dessa egenskaper kan vi se hur mycket det krävs av lärare nuförtiden. Det verkar nästan omöjligt för en person att leva upp till alla dessa krav. Vi kan trots det se hur mycket ansvar en lärare har, och vi har inte råd att ställa lägre krav än de vi har tagit upp här.

Läraren är en central figur inom elevernas utbildning. En konsekvens av att ha en dålig lärare är att vissa av eleverna inte kommer kunna nå sin fulla potential. Vi kan å andra sidan inte ignorera det faktum att om vi vill ha lärare av bra kvalitet, måste vi ge dem en lämplig utbildning.

Det stämmer att attityden är av stor vikt, lika stor som kunskap och färdigheter. Att investera i utbildning är en av de bästa investeringarna ett samhälle kan göra för sin framtid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carreño de Celis, R., Salgado González, L., & Alonso Pardo, M. E. (2008). Cualidades que deben reunir los profesores de la educación médica. Educación Médica Superior22(3), 0-0.
  • Gargallo López, B., Sánchez i Peris, F. J., Ros Ros, C., & Ferreras Remesal, A. (2010). Estilos docentes de los profesores universitarios. La percepción de los alumnos de los buenos profesores. Revista iberoamericana de educación51(Extra 4).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.