Elektrakomplexet: vad är det och vad gör det?

Elektrakomplexet: vad är det och vad gör det?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det var Carl Gustav Jung som förklarade en av de mest välkända teorierna om flickors psykosexuella utveckling. Elektrakomplexet. Den schweiziske psykologen inspirerades av historiken och symboliken hos den grekiska myten om Elektra.

Elektra var dottern till den mykenske kungen. Tillsammans med hennes bror Orestes smidde hon en plan för att hämnas sin faders död, vilket involverade att ha ihjäl sin egen mor och dennes älskare.

Det är intressant att se den etymologiska meningen hos namnet. Elektra betyder både “bärnsten” och “gnista”, p.g.a. den statiska elektricitet som kommer från bärnsten.

Det fanns många moderna författare som såg något komplext och intressant i karaktärens namn. Hon inspirerade exempelvis välkända noveller som Mourning Becomes Elektra av Eugene O’Neill. Denna bok diskuterade det psykologiska mörkret hos en familj på 30-talet.

“Sinnets pendel alternerar mellan mening och nonsens, inte mellan ont och gott.”
Carl Gustav Jung

Jungs teori

Carl Gustav Jung var den förste som använde denna mytologiska figur ur ett psykologiskt synsätt. 1912 blev konceptet Elektra något som illustrerade flickors fixering rörande deras föräldrar.

Elektrakomplexet är även motparten till Oidipuskomplexet, som utvecklades av Sigmund Freud. Oidipuskomplexet kommer från oidipusmyten med Sofokles, från den klassiska grekiska mytologin. Psykoanalysens berömda far hade uppfattningen att varje pojke går igenom ett tillstånd där han är attraherad av sin mor och ser sin fader som en rival.

Far som håller om dotter

Psykologer ser denna typ av attraktion (som kan verka ovanlig för gemene man) som ett normalt stadie av den psykologiska utvecklingen mellan 3 till 6 års ålder. Efter denna ålder så kommer fixeringen att försvinna av sig själv. Låt oss nu titta på detta i lite mer detalj.

Hur börjar elektrakomplexet?

För att förstå detta komplex och hur det skapas så måste vi sätta det i rätt sammanhang. Vi ser det från ett psykoanalytiskt perspektiv. En aspekt som Sigmund Freud ägnade mycket av sin tid åt var den psykosexuella utvecklingen och hur sexualiteten hanteras under livets tidiga stadier. Det var en av de stora revolutionerna av den Freudianska tankegången. Fram tills den så hade psykologerna trott att barn inte kunde ha sexualitet.

“För att bli en far så måste du sluta vara en son.”
-Carl Gustav Jung-

Det sätt som vi utvecklar vår sexualitet på och svarar på sexuella impulser under den tidiga barndomen kommer avgöra hur mogen, balanserad och “hälsosam” vår psykoaffektiva utveckling blir. Men att bibehålla vissa fixeringar kan leda till mentala åkommor. Freud själv menade att dessa problem är “abnorma”.

Men Carl Gustav Jung avvek i detta fall. Jung ansåg att det först och främst fanns ett “teoretiskt vakuum” in Freuds teori. Oidipuskomplexet fokuserade endast på män och det intensiva psykologiska och emotionella bandet mellan söner och mödrar under livets första 6 år.

Han utvecklade därför elektrakomplexet 1912 för att fylla detta tomrum. Hans tanke var att integrera detta perspektiv med den kvinnliga utvecklingsteorin.

Egenskaperna hos elektrakomplexet

Elektrakomplexet involverar olika faser. Vi kommer nu att förklara väldigt kort vad varje fas är och den manifesterar sig.

Det första stadiet: att vara attraherad till modern

Carl Jung var säker på att det emotionella bandet mellan en flicka och hennes mor är mycket mer intensivt än det som uppstår mellan en pojke och hans mor under livets 3 första år. Detta inledande band kommer sedan vara en symbol för “återvändandet”. Vi pratar om flickans behov att identifiera sig med sin mor för att integrera några moderliga egenskaper i sin personlighet och även internalisera sin moral i sitt “super ego”.

Det andra stadiet: att vara attraherad av fadern

Flicka och far

Vid 3 eller 4 års ålder slutar flickan att ha en sådan attraktion till modern och börjar visa attraktion för fadern.

  • Elektrakomplexet börjar då flickor upptäcker att de inte har en penis. Så de känner då ett behov att komma över det som detta könsorgan symboliserar. Psykoanalytikerna bekräftar även att detta närmande av fadersfiguren skapar en viss rivalitet och distans med modern.
  • Flickor kan bli avundsjuka och uppvisa possessiva beteenden mot fadern. Eller så kommer hon uppvisa fientlighet ifall hon inte får det hon vill ha från fadersfiguren.

Den naturliga upplösningen av elektrakomplexet

Då flickan når 6 eller 7 års ålder kommer hon känna av ett behov av att vara nära modern igen. Hon börjar därför imitera kvinnliga beteenden och börjar uppta denna roll.

I sin teori påpekade Jung att hela denna fas är en del av en flickas normala utveckling. Det utgör grunden för hennes emotionella, sociala och psykologiska beteenden kommer fortsätta och mogna under de senare åren. I slutändan kommer all denna friktion att försvinna och flickorna bör inte se sina mödrar som fiender eller rivaler.

Vad stämmer när det gäller elektrakomplexet?

Ritning av barn

Många flickor föredrar sina flickor under vissa perioder av sina liv. Men vi bör notera att den moderna psykologin ser dessa teorier med Oidipus och Elektra som väldigt utgångna, precis som de klassiska psykosexuella stadierna med de orala och anala faserna.

Ifall en flicka utvecklar beteenden där hon söker mer uppmärksamhet och omtanke från fadern än modern, och vill spendera den största delen av tiden med honom eller säga att hon vill “gifta sig med fadern”, så förekommer det inte något dåligt eller patologiskt med detta.

Hennes far är hennes närmsta manliga förebild. Fantasierna, lekarna och dess relaterade beteenden kommer försvinna av sig själv då det blir viktigare att socialisera med vänner.

Faktum är att Carl Gustav Jung själv inte tog alltför hårt på dessa beteenden. Det är bara ett beteende som uppstår hos vissa flickor och försvinner oftast efter en kort tid.

Detta kanske intresserar dig
Låt dina komplex falla bort
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Låt dina komplex falla bort

Få saker är mer lugnande, tillfredsställande och befriande än att släppa dina komplex. Att uttrycka dig och älska dig själv precis som du är.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.