Enures hos barn: orsaker, symptom och behandlingar

Enures hos barn: orsaker, symptom och behandlingar
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Utsöndrandet av kroppsavfall är en grundläggande funktion som vår kropp utför instinktivt från födseln. Under de första åren av livet är utsöndringen en del av en process som så småningom gör att vi kan bli helt autonoma. Denna evolutionära process sträcker sig vanligtvis in i det fjärde eller femte året i livet. Denna inlärning slutar med att lära oss självomsorgens vanor. Enures hos barn innebär en ofta återkommande oförmåga att undvika urinering efter en ålder av fem år.

Ringmuskelkontroll följer vanligtvis en sekvens som är vanlig hos de flesta barn. Bland de första kroppsliga funktioner som barn förvärvar är nattlig fekal kontinuitet. Detta innebär vår förmåga att kontrollera tarmtömning under sömnen. Sekundärt uppnår barn vanligtvis fekal kontinens på dagen. Strax efteråt uppnår barn vanligtvis daglig urinkontinens. Slutligen uppnår barn nattlig urinkontinens, och detta tar vanligtvis längst tid att lära sig.

Kön styr också vid vilken ålder vi kan kontrollera ringmuskeln. Normalt uppnår flickor kontroll innan pojkar. Pojkar utvecklas i detta fall senare än flickor, och denna fördröjning kan variera från några månader till 2 till 3 år. Trots denna variation är det normalt att träningen börjar vid 18 månaders ålder och fortgår tills barnet är mellan 3 och 5 år. Efter denna tidsperiod anses bristande urin- eller fekalkontroll vara problematisk.

Det finns dock ett fåtal barn som, efter att de är 5 år, fortfarande kissar på sig under dagen, eller på natten. Detta är besvärligt för både barn och föräldrar.

En flicka med enures

Vad är innebär enures hos barn?

Traditionellt definieras enures som en fortskridande och ihållande urinutsöndring. Denna utsöndring sker under dagen, natten eller under båda perioderna fortgående efter 4-5 års ålder. Med andra ord hänvisar termen enures till upprepade, ofrivilliga inkontinensbesvär på olämpliga platser, så som i sängkläder eller vardagskläder hos barn över 5 år. Vid denna ålder borde barnet ha uppnått kontroll över urinblåsan för att undvika en organisk patologi som ökar inkontinensen.

Nattlig enures är ett av de vanligaste problemen bland barn. Det hänvisar till urinering som sker under sömnen. Mellan 10 och 20 procent av alla 5-åringar har detta problem under natten.

Orsaker till enures hos barn

Forskare har formulerat olika hypoteser för att förklara ursprunget till enures. Ingen av variablerna som forskare har studerat kan dock förklara fenomenet i sig självt. Av denna anledning är den mest accepterade hypotesen multi-kausal etiologi.

Den multi-kausala etiologin hänvisar till förekomsten av olika fysiologiska, mognadsmässiga, genetiska och inlärningsfaktorer. Dessa faktorer interagerar med varandra för att förklara fallen av enures hos barn.

Fysiologiska faktorer

För att uppnå full kontroll över urinblåsan är det nödvändigt för barnet att lära sig identifiera att urinblåsan är full. När de har insett detta borde barnet kunna urinera på rätt ställe.

Normalt, under påfyllningsfasen, är blåsan avslappnad. Detrusormuskeln, som styr urinblåsans sammandragningsförmåga, dras samman endast då blåsan är helt full. Vid vissa fall av enures uppvisar dock patienten en stark överaktivitet i detrusormuskeln. Detta orsakar okontrollerade sammandragningar innan urinblåsan faktiskt är full.

Detta är anledningen till att barn kan uppvisa ett stort behov av att urinera samt upplever inkontinens på natten. Detrusormuskelns överaktivitet under sömnen är orsaken till ungefär en tredjedel av nattliga enures-fall.

Vårdpersonal med en pojke

Genetiska faktorer

Det är ett känt faktum att enures till viss del är en ärftlig åkomma. I ungefär 75 % av alla fallen av enures finns det en familjehistoria av sjukdomen.

Liknande har flera gener identifierats som verkar vara involverade i nattliga enuresproblem. Ändå är resultaten inte helt enhälliga.

Inlärda faktorer

Den frivilliga kontrollen över urinering är ett komplicerat fenomen som kräver att man i följd uppnår en serie specifika färdigheter:

  • Förmåga att upptäcka då blåsan är full. Barnet måste kunna inse att urinblåsan är full och kunna kommunicera det till andra.
  • Att vakna av behovet, och med en full blåsa lära sig att dra ihop bäckenmusklerna för att undvika urinering tills man når rätt plats.
  • Ett avslappnande av musklerna för att börja urinera. Kontroll över urineringen. Att kunna stoppa och börja tömma urinblåsan.

Om sekvensen inte lärs ordentligt kommer den inte att automatiseras. Om den inte automatiseras överförs inte processen till sömnen för att uppnå nattlig kontroll av urineringen.

Symptom på enures hos barn

Som vi förklarat är det huvudsakliga symptomet på enures att kissa på sig, oavsett om det är oavsiktligt eller avsiktligt. Detta måste inträffa med en frekvens av två händelser per vecka under en period av minst tre månader i rad för att klassificeras som enures.

Enures orsakar kliniskt betydande sociala obehag. Vissa barn med nattlig enures kan vakna upp med förstoppning.

Pipistop avhjälper enures hos barn

Behandling av enures

Det finns flera behandlingsformer för enures som rör sig från farmakologisk behandling till beteendeterapi. I farmakologisk behandling har ett av de mest använda läkemedlen historiskt varit imipramin, ett tricykliskt antidepressivt medel.

Under de senaste åren har man ersatt imipramin med desmopressin, som är jämförbart med det antidiuretiska hormonet vasopressin. Det underlättar njurarnas återabsorption av vatten så att urinvolymen minskar.

När det gäller beteendeterapi kan vi kategorisera denna som en konsoliderad psykologisk intervention. Denna behandling härrör från tre grundläggande procedurer: uppmärksamhet, träning i urinretention och träning för att undvika sängvätning.

om något av dina barn lider av enures är det bäst att besöka en psykolog specialiserad på området. Psykologer anser att beteendeterapi är mest effektivt och därmed kan man undvika biverkningarna av läkemedel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.