Flacka affekter eller emotionell likgiltighet

Flacka affekter eller emotionell likgiltighet
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2023

Hur skulle det vara att vara oförmögen att uttrycka känslor eller att inte kunna känna några alls? Detta är vad som kallas flacka affekter. Föreställ dig för ett ögonblick att en familjemedlem talar om för dig att hen har vunnit på lotto och att du inte kan känna dig glad för dennes skull. Istället för att känna glädje är du apatisk. Du varken ler eller gratulerar personen, och ditt ansiktsuttryck ändras inte. Kognitivt är du glad för personen, men dina känslor reflekterar inte den känslan.

För att använda ett annat exempel: föreställ dig att någon blir avskedad av en helt orättvis anledning. Istället för att bli ledsen eller arg kommer en person som lider av flacka eller avtrubbade affekter vara oförmögen att känna någon som helst känsla. Det är ett fenomen som kännetecknas av oförmågan att känna, lycka, sorg, rädsla, ilska eller vilken annan känsla som helst som skulle vara förståelig i respektive situation.

Innan vi beskriver flacka affekter mer ingående kommer vi att diskutera vad känslor är och vilken roll de spelar i våra liv. På det sättet kan vi bättre förstå vad som händer med folk som lider av flacka affekter.

Turkosa masker

Vad är känslor?

Känslor är reaktioner som vi alla upplever – lycka, sorg, rädsla, ilska… Även om vi alla är förtrogna med känslor gör det dem inte mindre komplexa när du stannar till ett ögonblick för att analysera dem. Även om vi har känt oss nervösa och ängsliga förut är inte alla medvetna om att dålig kontroll av dessa känslor kan leda till en emotionell blockering eller till och med sjukdom.

För att förenkla det hela lite, känslor representerar en biologisk tendens att reagera på förutbestämda sätt på särskild stimulering som också kan läras in från omgivningen. Idag är de flesta experter överens om att för varje känsla finns det ett par olika svar.

Först och främst inträffar en neurofysiologisk respons, triggad av hormoner och neurotransmittorer som sedan manifesteras i en beteenderespons (såsom en gest) och ett kognitivt svar, som är vad som får oss att bli medvetna om vad vi känner. Beteende och kognitiva svar varierar baserat på den reagerande individens miljö och kultur.

Graden av behag eller obehag som du upplever genom varje känsla är livets krydda. Känslor är essentiella för minnet, beslutstagande, dömande, resonerande, beteende, socialt förhållande och välmående.

Det är därför som de flesta minnen vi har är emotionella i sin natur. Vi behöver även emotionell spänning för att ta beslut. Faktum är att de flesta besluten vi tar baseras på känslor. Men det viktigaste med känslor är att de förbereder, motiverar och vägleder oss.

Känslor har två komponenter – den subjektiva känslan vi känner inom oss och den externa manifestationen av den känslan. Ibland är det omöjligt att separera de två. Till exempel så kan en skådespelare simulera alla externa manifestationer av en känsla utan att känna dem.

Vilken funktion fyller känslor?

En av känslornas viktigaste funktioner är att förbereda oss för handling. De mobiliserar energin som är nödvändig för att vi ska kunna svara effektivt på omständigheterna och rikta vårt beteende mot ett specifikt mål. Varje känsla indikerar och dirigerar oss mot en särskild typ av handling.

Flacka affekter

Känslor spelar också en social roll. Genom att kommunicera vad du känner med folk runtomkring dig underlättar och stärker du ditt förhållande med dem. Våra känslor fungerar som signaler till andra, ger dem ledtrådar till vilken attityd de borde inta och hur de bör behandla oss.

Sist men inte minst har känslor en motiverande funktion. Känslor driver oss till att leva ut motiverade beteenden. Ilska underlättar till exempel försvarsreaktioner, lycka underlättar mellanpersonlig attraktion och förvåning underlättar ny stimulans.

Känslor vägleder också vårt beteende på så sätt att vi närmar oss eller undviker att leva ut särskilda beteende beroende på hur vi känner oss. Det står alltså klart att det är viktigt att vi känner och uttrycker våra känslor.

Vad innebär det att ha flacka affekter?

Flacka affekter är inte en störning, det är ett symptom som indikerar att någonting inte fungerar som det ska. Flacka affekter kan definieras som oförmågan att uppleva och uttrycka känslor. Man hänvisar ofta till emotionell likgiltighet eller emotionell avtrubbning. Detta eftersom personen framträder som distanserad eller likgiltig inför både sina egna och andra människors känslor.

Det är viktigt att poängtera avsaknaden av både positiva och negativa känslor. Till exempel kan de inte uppleva lycka, men de kan inte heller uppleva rädsla. Det är ovanligt att någon helt saknar affekter – detta innebär att de flesta kan uppleva en viss mån av känslor, men bara i extrema situationer. Det är mer som en generell känsloton med ett väldigt litet spektrum.

Hur kopplas flacka affekter till depression?

Flacka affekter bör inte blandas ihop med depression eller oförmågan att uppleva välbehag. Depression är associerat med apati och att känna sig nere.

Oförmågan att uppleva välbehag eller anhedoni är typisk för depressiva störningar. Deprimerade människor är oförmögna att njuta av aktiviteter som de tidigare uppskattat. Därför slutar de utföra desamma, vilket gör det ännu svårare för dem att må bättre.

Människor med flacka affekter känner sina känslor till väldigt liten del eller inte alls. I motsats till människor med depression plågas de inte alls av detta. De känner inget, men de lider inte heller.

Det kan vara svårt att skilja anhedoni från flacka affekter. Båda kan uppstå samtidigt, men för att kunna skilja på de två hjälper det att komma ihåg att anhedoni är en oförmåga att känna välbehag (en positiv känsla) medan flacka affekter innebär avsaknad av vilken känsla som helst eller ett starkt minskat uttryck av dem.

Ledsen kvinna

Varför utvecklas flacka affekter?

Flacka affekter är ett symptom på eller uttryck för en underliggande sjukdom, som vi konstaterade tidigare. Därför uppstår det aldrig isolerat, utan snarare med andra symptom som tillsammans skapar en särskild störning eller ett särskilt syndrom.

Flacka affekter har alltid kopplats samman med schizofreni. Det är två typer av symptom som uppstår hos människor med schizofreni: positiva och negativa.

Positiva symptom är de som uppstår i överdrift i jämförelse med någon som inte upplever de. Negativa symptom är responsen som saknas hos de här människorna. Till exempel är en hallucination ett positivt symptom eftersom det är en “överdrift” av uppfattningsförmågan, medan apati är ett negativt symptom på grund av sin avsaknad av motivation.

Därför tillhör flacka affekter de negativa symptomen av schizofreni. Hursomhelst är schizofreni inte den enda störningen där flacka affekter kan uppstå. De kan bland annat även manifestera sig hos människor med särskilda typer av demens som en följd av förändringarna som uppstår i hjärnan.

Eftersom flacka affekter är del av en större grupp symptom måste den underliggande sjukdomen eller störningen adresseras för att behandling ska kunna äga rum.

Referenser

Díaz Marsá M, Afrontando la Esquizofrenia. Guía para pacientes y familiares. Enfoque Editorial S.C. 2013.

Cooper, David (1985). Psiquiatría y antipsiquiatría. Paidós Ibérica, Barcelona.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.