Forensisk neuropsykologi: definition, syfte och tillämpning

Har du någonsin undrat vad en neuropsykolog gör under en rättegång? I den här artikeln utforskar vi den forensiska neuropsykologins invecklade värld.
Forensisk neuropsykologi: definition, syfte och tillämpning
María Paula Rojas

Skriven och verifierad av psykologen María Paula Rojas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har du någonsin undrat över rollen som en neuropsykolog har under en juridisk rättegång? Som du säkert vet studerar neuropsykologin förhållandet mellan hjärnan och kognitiva, beteendemässiga och emotionella funktioner. Detta hjälper oss att bättre förstå störningar och vardagliga problem. Inom disciplinen finns det specialinriktningar inom specifika kunskapsområden. Ett av dessa områden är forensisk neuropsykologi.

Arbete inom det här fältet började på 80-talet tack vare dess användbarhet i domstolar. Forensisk neuropsykologi är ett spännande område och det är intressant att lära sig hur denna kunskap tillämpas i olika sammanhang. Det är också en hjälpsam metod när man behöver uttyda huruvida specialisthjälp är nödvändig.

En man med kreativa hjärnvågor

Definitionen av forensisk neuropsykologi

Forensisk neuropsykologi är tillämpningen av neuropsykologi inom det juridiska området. Rättsmedicinska neuropsykologer kan få bidra med sina vittnesmål då personer med någon form av kognitiv skada eller dysfunktion är inblandade i en rättegång. Dessa yrkesmän spelar en viktig roll i fall där målsäganden söker ersättning.

Historiskt började psykologer agera som vittnen vid domstolar år 1960 tack vare ett ikoniskt rättsärende kallat Jenkins mot USA. Distriktshovrätten insåg då nyttan av ha expertutlåtanden angående psykiska sjukdomar.

Dock började man inte använda sig av forensisk neuropsykologi förrän på 80-talet. Man började se detta som användbart beroende på att det bidrog med flera olika faktorer, såsom:

 • En ökning av kvantitativa studier om förhållandet mellan beteende och hjärnan
 • Tolkningsstrategierna som används för att härleda närvaron, typen och lokaliseringen av en neurologisk patologi
 • Bestämmandet av förekomsten av funktionshinder
 • En beskrivning av beteendemässiga och kognitiva egenskaper hos alla olika neurologiska sjukdomar
 • Innebörden av skador på psykosociala funktioner
 • Fastställande av prognoser
 • Beslut om de mest lämpliga insatserna

Vad är målet med forensisk neuropsykologi?

Som vi förklarade ovan tillämpar forensisk neuropsykologi den kliniska neuropsykologins modeller, metodik, instrumentering och kunskap på olika sammanhang.

Det tar idéer och roller främst från den kriminaltekniska sfären tack vare de problem och situationer detta hanterar. Med andra ord handlar det inte om att försöka avgöra huruvida en individ har ett kognitivt problem eller inte, utan snarare hur dessa svårigheter specifikt påverkar den aktuella juridiska frågan.

Experter har beslutat att forensisk neuropsykologi ska spela följande huvudsakliga roll i straffrättsliga och civila rättegångar:

 • Bestämma dysfunktionen hos en individ.
 • Bestämma hur en dysfunktion påverkar individens dagliga liv.
 • Ge expertutlåtande om vilken typ av prognoser dysfunktionen kan leda till.
 • Upprätta en koppling mellan rättegångsprocessen och dysfunktionen.

Målet är alltså att göra en noga och tillförlitlig identifiering av störningar, inklusive en beskrivning samt kopplingen med det centrala nervsystemet. Liknande så kan en forensisk neuropsykolog ge rekommendationer som inkluderar utvärderingar och behandlingar.

Neuropsykologiska rapporter: finns det någon skillnad mellan klinisk och rättsmedicinsk kontext?

En neuropsykologisk rapport uppförs efter en utvärdering. I den sammanfattar experten resultaten av sin utvärdering. Det är dock viktigt att notera att olika specialområden har olika mål och komponenter. Nedan tar vi upp vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Det här har de gemensamt:

 • Klinisk historia: detta är en rapport om individens medicinska historia och sociala utveckling.
 • Skadans specificitet: en beskrivning av platsen för skadan och vad som orsakat den.
 • Förändringar: detta är resultaten av utvärderingen relaterade till de svårigheter som individen kan ha på kognitiv, emotionell och social nivå. Det specificerar också skadans allvar.
 • Prognos och rehabilitering: denna del av rapporten talar om de potentiella långsiktiga effekterna av skadan. Den kan också inkludera vissa rekommendationer om vård och behandling.

Det finns också några viktiga skillnader, som vi nämnde tidigare. Den kriminaltekniska rapporten bör först och främst innehålla orsakssambandet mellan skadan och förändringar som uppkommit av skadan. Förändringarna relaterade till individens arbete och hemaktivitet är särskilt viktiga.

För det andra bör rapporten inkludera individens funktionshinder i termer av de aktiviteter vi nämnde ovan. Den bör uttryckligen framhäva de problem individen kan ha på jobbet eller varför individen inte kan fungera i samhället.

Slutligen ska rapporten visa om effekterna av skadan är bestående och om det kan komma att ske någon förbättring eller försämring i framtiden. Detta är särskilt viktigt eftersom det påverkar vilken typ av ersättning som domstolen kan bedöma ut till individen.

En närbild på en hand, en penna och ett formulär

Ansökningar om forensisk neuropsykologi

Det finns två breda juridiska kategorier där man tillämpar forensisk neuropsykologi. Det kan ha en betydande inverkan på resultatet av en rättegång.

Civil- och arbetsrätt

 • Civila funktionshinder eller förbud. I det här fallet ger utvärderingen information om hur skadan påverkar individen och de funktionella konsekvenserna. Den anger om personen har ett funktionshinder.
 • Utvärdering av funktionshinder, konsekvenser och skador. Det är här den forensiska neuropsykologiska utvärderingen är som viktigast. Den utvärderar de kognitiva och emotionella biverkningarna som uppstår av hjärnskador. Anledningen till denna utvärdering kan vara av juridisk karaktär eftersom rapporten avgör om individen ska komma att få ersättning och bli kategoriserad som funktionshindrad.
 • Bestämning av arbetsoförmåga. I detta fall bestämmer de specialiserade neuropsykologerna förekomsten av en långvarig hjärnskada. De förklarar också vilka effekter skadan kan komma att få på individens arbetsförmåga och färdigheter.

Straffrätt

Straffrätt är ett annat rättsområde där neuropsykologer spelar en viktig roll; specifikt när någon inblandad i ett fall har patologier relaterade till hjärnskador.

De kan också identifiera ovanliga symtom som inte är uppkomna av en neurologisk patologi. Detta kan vara bland annat: simuleringar eller en ökning av kognitiva defekter orsakade av psykiatriska störningar. Rättsmedicinska neuropsykologer arbetar ofta i följande sammanhang:

 • Fastställande av individens mentala lämplighet för domstolsuppträdanden. Här hjälper neuropsykologen objektivt att bestämma närvaron och omfattningen av beteendemässiga och kognitiva problem. De anger också om de skulle kunna negativt påverka genomförandet av en juridisk process.
 • Avgöra brottsligt ansvar. I det här fallet är neuropsykologens roll att tillhandahålla information som motbevisar eller bevisar förekomsten av kognitiva problem. Allt detta är relaterat till om individen förstår brottsligheten i sina handlingar eller inte. De avgör också om individen kan hållas ansvarig för det brottsliga beteende som de anklagas för.
 • Erbjuda hjälp med att utvärdera offer. Här fokuserar utvärderingen på de potentiella biverkningar som offret kan drabbas av på grund av den kriminella handling som denna utsatts för.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå att kriminalteknisk neuropsykologi, trots att det är ett relativt nytt område, har haft en viktig inverkan på det juridiska området. Detta eftersom att på det vis som den mänskliga hjärnan fungerar i individuella fall kan ha betydande återverkningar på de beslut som fattas i en rättslig process. I slutändan avgör dessa utvärderingar och åsikter ofta den rättsliga domen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fernández Guinea, S. (2001). La neuropsicología forense: Consideraciones básicas y campos de aplicación. Revista de Neurología, 32(08), 783. https://doi.org/10.33588/rn.3208.2000188
 • Jarne, A. y Aliaga, A. (Comps.) (2010). Manual de neuropsicología forense. De la clínica a los tribunales. Barcelona, España: Editorial Herder.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.