Grundläggande statistiska koncept du bör känna till

Upptäck och lär dig om olika statistiska koncept i denna artikel!
Grundläggande statistiska koncept du bör känna till
Paula Villasante

Skriven och verifierad av psykologen Paula Villasante.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Statistisk är en gren inom matematik som studerar variabilitet såväl som processen som räknar ut den genom att följa sannolikhetslagarna och dess modeller. Vi vet att statistik är nödvändig för att utföra utredningar såväl som för att förstå dem. Men vilka är de grundläggande statistiska koncept som används?

För att fokusera på grundläggande statistiska koncept måste vi först vända oss till beskrivande statistik. Denna gren har att göra med beskrivningen av experimentell data. Mer specifikt innefattar den insamlingen, organiseringen och analysen av data. Datan beskriver en uppsättning kännetecken hos en uppsättning enheter som tillhör en population.

Personer jobbar med statistik

Enligt professor Ignacio Cascos från Charles III University of Madrid finns det vissa grundläggande statistiska koncept alla bör känna till:

1. Population

En befolkning är en väldefinierad uppsättning av liknande enheter med vissa kännetecken som är av intresse för observatörerna.

Denna aspekt kan vara ändlig eller oändlig. Därför är storleken hos populationen antalet enheter den innehåller. Denna refereras ofta till som N.

Om populationen är väldigt stor kan det vara dyrt att utföra en undersökning. I många fall är det därför omöjligt att överväga alla element, och därför väljer forskarna vanligtvis ut ett fåtal element från populationen, eller ett urval.

2. Enheter

En enhet är ett individuellt element från populationen. Dessa element behöver inte nödvändigtvis vara människor, men inom psykologi är så ofta fallet.

3. Urvalsstorlek

Ett urval är en uppsättning enheter från populationen som reflekterar dess kännetecken så bra som möjligt. Om urvalsstorleken reflekterar kännetecknen hos populationen så är urvalet representativt. Urvalsstorleken är antalet enheter den har, och vi refererar till den som n.

Om urvals- och populationsstorleken sammanfaller så kallar man det för en census.

4. Variabler

En variabel (X) är en symbol som representerar ett kännetecken, nummer eller kvantitet av populationen som forskarna kan mäta eller räkna. Data (r) är värdet som kan förändras inom en variabel (därmed namnet). Dess värde beror på enheten den mäter.

Variabler inom statistik

Typer av variabler

Kvalitativ variabel

Denna typ av variabel antar värden som motsvarar oräkneliga egenskaper hos enheterna. Därför kan man inte säga att en är mer värd än en annan.

Ett exempel på denna typ av variabel är kön. Dessa variabler kallas för kvalitativa eftersom skillnaderna mellan dem är egenskaper eller karaktärsdrag.

Ordinal variabel

En ordinal variabel kan delas upp i kategorier. Vidare kan forskare ranka eller rangordna dem enligt deras värde. Om du hade kvalitativa variabler så kan du rangordna dem.

Föreställ dig till exempel  skolbetygenEtt “A” är bättre än ett “B”, och ett “B” är bättre än ett “F”.

Kvantitativa variabler

Kvantitativa variabler antar numeriska värden. Det innebär alltså att du kan mäta dem i nummer. Det finns två typer:

  • Diskret variabel: uppsättningen är ändlig eller räknelig. Till exempel antalet barn i en familj.
  • Kontinuerlig variabel: uppsättningen är oändlig eller oräknelig. Till exempel tiden.

Positionsmått

I beskrivande statistisk kan man slå fast positionen hos ens data genom att använda positionsmått.

Mått av central tendens

Snitt eller mått av central tendens är typiska eller representativa värden hos en datauppsättning. Därför är deras syfte att summera alla data i ett enda värde.

Det vanligaste måttet av central tendens är typvärde (kvalitativa variabler), median (kategoriska variabler) och medelvärde (kvantitativa variabler).

Statistiska diagram
  • Typvärde: typvärdet är den enhet som dyker upp flest gånger. Om det finns fler än ett av dessa värden så är variabeln ett flertypsvärde. Vidare kan du räkna ut typvärdet för alla typer av variabler.
  • Median: du kan räkna ut det för kategoriska variabler, speciellt när minst hälften av datan är mindre än eller lika med medianen. På samma är hälften av datan även större än eller lika med medianen. Om det finns fler än en median måste du därför ta mittpunkten mellan den största och minsta medianen. Detta kommer vara värdet som dyker upp i urvalet och tjänar som medianen.
  • Medelvärde: detta är den vanligaste och mest berömda. Du kanske även hört den kallas för snitt. Du måste ha kvantitativa variabler för att räkna ut den, vilket innebär att det är det geometriska center där datan placerar sig. Något märkligt sker med medelvärdet, eftersom det kanske inte är representativt för urvalet, och inte heller nödvändigtvis representerar ett faktiskt värde från urvalet.

Avslutande tankar om statistiska koncept

Även om många andra statistiska koncept existerar är dessa troligen de mest grundläggande. Med hjälp av dem kan du organisera och kalkylera statistisk såväl som datarepresentationer. Därför är de utmärkta verktyg för forskare och det vetenskapliga samfundet. Statistik ger dig en komplett karta över resultaten i en utredning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • de Datos, A. E. (1983). Estadística Descriptiva.
  • Fernández, S. F., Sánchez, J. M. C., Córdoba, A., Cordero, J. M., & Largo, A. C. (2002). Estadística descriptiva. Esic Editorial.
  • García Pérez, A. (2008). Estadística aplicada: Conceptos básicos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.