Gynekologisk cancer och psykologiska följder

I dagens artikel ska vi prata om ångest och andra psykologiska tillstånd som kan drabba kvinnor med gynekologisk cancer. För att undvika negativa konsekvenser för kvinnors hälsa är behandling avgörande.
Gynekologisk cancer och psykologiska följder

Senaste uppdateringen: 03 augusti, 2020

Lider kvinnliga cancerpatienter mer än manliga cancerpatienter? Detta är frågan som vi kommer att försöka svara på idag genom att titta på studier om förändringar i humör och ångest hos patienter med gynekologisk cancer. Denna analys hjälper till att avgöra om en könsbaserad strategi för cancer kan vara till nytta för patienterna.

Cancer, i alla dess former, är en stressfylld händelse i livet som påverkar varje aspekt av patientens tillvaro. Många faktorer påverkar den unika upplevelsen för varje cancerpatient: stöd från deras familj och sociala krets, ålder, tillgängliga resurser osv. Vetenskaplig litteratur antyder också att kön kan spela en roll i patientupplevelsen.

En kvinna med gynekologisk cancer som sitter på en soffa med en huvudduk

Skillnaderna i cancerupplevelsen mellan män och kvinnor

Känsligheten för vissa typer av cancer är olika mellan män och kvinnor. Detta kan vara relevant när det gäller att förstå varför ett könsbaserat perspektiv är viktigt.

Borras (2015) menar att gynekologiska tumörer (även bröstcancer ingår i denna kategori) utgör 40 % av alla tumörer hos kvinnor. För män beror bara 22 % av deras tumörer på prostatacancer, följt av lungcancer och kolorektalcancer.

Det finns också skillnader i överlevnadsgrad mellan manliga och kvinnliga cancerpatienter. I Spanien har den vanligaste typen av cancer hos kvinnor, bröstcancer, en överlevnadsgrad på 83,8 %. Hos män har prostatacancer en överlevnadsgrad på 84,7 %, men andelen överlevande med lungcancer sjunker ända ner till 10 %. Lungcancer är den vanligaste cancertypen som finns hos män. Följaktligen verkar det som att kvinnor med cancer dör mindre ofta än män med cancer, men det är viktigt att notera att förhållandena då det gäller psykologiska följder och påverkan på upplevd maskulinitet/femininitet inte är desamma.

Kraven som uppstår när man har bröstcancer

Det faktum att bröstcancer är en av de främsta dödsorsakerna hos kvinnor gör det relevant när det gäller cancerbehandling. Människors förhållanden varierar, så kraven som uppstår utifrån deras cancer förändras också.

När det gäller bröstcancer, som är den vanligaste cancern hos kvinnor, verkar könstillhörighet (vilket är en kulturell aspekt) spela en viktig roll.

Enligt Canicali, Goncalvez, Pire, Costa och Costa (2012) innebär bröstcancer livsstilsförändringar orsakade av fysiskt obehag och förändringar i patientens självbild.

Författarna observerade att kvinnor med bröstcancer också har låg självkänsla och en signifikant minskning av libido.

De hänvisar till andra studier som antyder att det finns en kliniskt signifikant förekomst av ångest och depression hos bröstcancerpatienter. Förekommande symtom är spändhet, ospecificerad rädsla och bekymmersamhet.

Oro hos patienter före operationen

Olivares (2004) studerade de psykologiska aspekterna av gynekologisk cancer. En av dem, ångest, visade sig vara en bra indikator för återhämtningen hos patienterna efter operationen.

Enligt denna forskare är ångest hos patienter med bröstcancer relevant eftersom patienter med högre nivåer av ångest före operationen upplevde högre nivåer av smärta och obehag efter operationen. De behövde också mer medicinering och krävde längre sjukhusvistelser.

Salmon (1992), liksom Olivares (2004), fann ett positivt samband mellan ångest före operationen och ångest efter operationen. Han fann också ett positivt linjärt samband mellan ångestnivåerna och depression efter operationen.

Vad är kvinnor med cancer oroliga för?

För att bättre förstå bröstcancerångest är det viktigt att studera de specifika problem som en kvinna med bröstcancer har.

Även om det är lätt att förstå att denna sjukdom i allmänhet är en källa till stress och rädsla, identifierar en studie från 2018 av Mota, Aldana, Bohorquez, Martinez och Peralta de specifika faktorer som genererar ångest hos kvinnliga cancerpatienter. Några av de viktigaste faktorerna är

 •     en uppfattning av att man är nära döden
 •     felaktig uppfattning om cancer
 •     förväntan på eget lidande
 •     förväntan på familjs och vänners lidande
 •     en känsla av att förlora kontrollen
 •     en troendekris och ett behov av få gå in i nästa värld
 •     att vara för försiktig eller att inte vara försiktig nog
 •     en brist eller ett överskott av stimulering
 •     medicinska tillstånd; låg energi, illamående, anorexi, kräkningar etc.

Vilken typ av ångest en patient kommer att uppleva är olika beroende på deras ålder och vilken typ av cancer de har. Till exempel upplever kvinnor som har genomgått en mastektomi ofta frustration, sorg, ångest och depression.

För bröstcancerpatienter kommer den typ av ångest de upplever ofta i vägen för deras familj och sociala liv.

Kroppsbild och sexualitet vid gynekologisk cancer

Många cancerpatienter upplever ångest ovanpå den sjukdom de redan har. Dessutom upplever kvinnor med gynekologiska cancerformer fysiologiska förändringar som spelar en viktig roll i deras välbefinnande efter cancern.

Enligt Garcia-Viniegras och Gonzalez (2007) konditionerar självförtroende, känslomässig stabilitet, styrka, positiva känslor och självkänsla en persons upplevda egenvärde under livet. Efter cancern kämpar många kvinnor med några av dessa faktorer.

Sebastian, Manos, Bueno och Mateos (2007) hävdar att även om cancer vanligtvis innebär operation och ofta resulterar i fysiska förändringar, kan de psykosociala konnotationerna av dessa fysiska förändringar vara särskilt betydelsefulla för kvinnor.

Det beror på att bröst i vårt samhälle är viktiga för upplevd kvinnlighet. Många kvinnor känner till exempel att det att förlora ett av sina bröst innebär att de tappar vad det betyder att vara feminin.

Inte bara det utan brösten har en tendens spela en avgörande roll i en kvinnas förmåga att locka till sig och behålla en romantisk partner. Det är vanligt att när man genomgår en operation eller behandling för bröstcancer att detta påverkas på något sätt.

En kvinna med cancer ser sig själv, så som hon såg ut med hår, i spegeln

Är bröstcancerpatienter de enda med sexuella problem?

Kvinnor med alla former av gynekologisk cancer kan uppleva sorg, problem med självbilden, sexualitetsproblem och ångest. Dessa problem är inte exklusiva för patienter med bröstcancer.

Olivares (2005) diskuterar depression, ångest och kroniska könsproblem hos livmoderhalscancerpatienter fem år efter behandlingen. Studien över patienter med livmodercancer visade att 55 % av kvinnorna hade svårigheter med sex och att 33 % av kvinnorna inte hade sex alls efter behandlingen.

Psykisk hälsa är avgörande för fysisk hälsa hos patienter med gynekologisk cancer

Varje medicinsk behandling innebär olika omständigheter för patienten. Vi har sett att rädsla, sorg, ångest och låg självkänsla är vanliga faktorer för patienter med gynekologisk cancer.

Det är också viktigt att påpeka att dessa psykologiska förändringar faktiskt kan påverka hur sjukdomen utvecklas. Med det i åtanke verkar det desto mer avgörande att se till att kvinnliga cancerpatienter också får rätt psykiatrisk vård.

Behandlingen bör inte bara omfatta kemoterapi. Kvinnor behöver resurser för att hantera den ångest de känner innan någon medicinsk intervention sätts in: Utbildningsprogram för psykisk hälsa för att bryta ner konventionella myter, såsom tron ​​på att en kvinnas bröst och vagina definierar hennes sexualitet och kvinnlighet; och även att sätta förbättrat självförtroende och självkänsla som en del av behandlingsmålen.

Det ultimata målet ska inte bara vara patientens fysiska hälsa utan hennes allmänna välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Borràs, J. (2015). La perspectiva del género en el cáncer: una visión relevante y necesaria. Arbor, 191(773): a231.
 • Caniçali, C., Nunes, L., Pires, P., Costa, F., y Costa, M. (2012). Ansiedad en mujeres con cáncer de mama. Enfermería Global, 28, 52-62.
 • García-Viniegras, C. y González, M. (2007). Bienestar psicológico y cáncer de mama. Avances en Psicología Latinoamericana, 25, 72-80.
 • González, C., Calva, E., Bohorquez, L., Medina, S. y López, J. (2018). Ansiedad y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama: una revisión teórica. Psicología y Salud, 28(2), 155-165.
 • Olivares, M. (2004). Aspectos psicológicos en el cáncer ginecológico. Avances en Psicología Latinoamericana, 22, 29-48.
 • Sebastián, J., Manos, D., Bueno, M. y Mateos, N. (2007). Imagen corporal y autoestima en mujeres con cáncer de mama participantes en un programa de intervención psicosocial. Clínica y Salud, 18(2), 137-161.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.