Bröstcancer: de olika konfrontationsstadierna

Bröstcancer: de olika konfrontationsstadierna
Bárbara Arenas

Skriven och verifierad av psykologen Bárbara Arenas.

Senaste uppdateringen: 11 januari, 2023

I den här artikeln kommer vi att dela med oss av de olika stadierna en kvinna möter när hon diagnosticeras med bröstcancer. Så låt oss ägna oss åt en övning i empati, även om det verkar svårt. Föreställ dig att läkaren precis gav dig diagnosen. Vad känner du? Vad tänker du? Hur reagerar en kvinna på den påverkan den här sjukdomen har? Vilka är faserna hon går igenom mentalt?

Bröstcancer innebär en accelererad och okontrollerad spridning av körtelepitelceller. Dessa celler har starkt ökat sin reproduktiva kapacitet. Bröstcancerceller kan spridas genom blodet eller lymfatiska kärl och nå andra delar av kroppen och på så sätt skapa metastaser. Vare sig den här processen har inletts eller inte är det väldigt viktigt att diskutera all information när vi gör en prognos av sjukdomen.

Tack vare medicinens avancemang har dödligheten sjunkit på senare år.

Hur behandlas bröstcancer?

En onkolog kommer att vara ansvarig för den fysiska processen med att behandla bröstcancer. Detta inkluderar kirurgi för att avlägsna tumören, strålbehandling och användning av cellgiftsbehandling, samt beslutet om att inkludera hormonterapi. Läkaren måste också ha patientens egna karaktärsdrag i åtanke. Psykologisk styrka är en kvalitet som har betydelse när man planerar den medicinska behandlingen.

Bröstcancer en svår sjukdom

En psykolog är också essentiell i varje terapeutisk process av behandlingen. Vet patienten vad sjukdomen innebär? Förstår och accepterar personen sjukdomen? Det är nödvändigt att ha en psykolog närvarande från diagnosögonblicket för att ge stöd, hjälp och underlätta emotionell ventilering och korrekt hantering av information. Dessutom kan en psykolog vara en nyckelfigur vad det gäller att öka patientens vilja att följa behandlingen och förmåga att hantera förväntningarna.

“Du kan vara ett offer för cancer eller en överlevare av den. Det är ett tankesätt.”

-Dave Pelzer-

Faser en person går igenom efter en cancerdiagnos

Som Kübler-Ross vidhåller finns det flera olika faser som en person genomgår när denne får en cancerdiagnos. Av den här anledningen är det grundläggande att vi har stadiet då cancern upptäcktes i åtanke. Stödet, hjälpen och metoden för att genomföra den terapeutiska processen kommer att variera beroende på detta stadium.

Först kommer patienten att känna förnekelse. Personen kanske vägrar att tro att denne har cancer. I många fall kan patienten vilja bli testad upprepade gånger för att verifiera diagnosen, eller be om andra synvinklar ifall diagnosen skulle vara ett misstag.

Sedan bleknar förnekelsen och blir till ilska. Ilska och fientlighet kan inkludera att lägga skulden på läkarna, sig själv eller sina anhöriga. Efteråt kan patienten gå in i en depressiv fas där hon kan känna sig svag och utan vilja att kämpa. Ledsamhet och rädsla är kärnan av de dagliga känslorna.

Sedan når patienten förhandlingsfasen. I den här fasen använder hon ofta frasen “Vad skulle ha hänt om”… I Hemlighet försöker patienten göra en överenskommelse med sig själv. Det är en försvarsmekanism för att skydda henne mot cancerns verklighet. Hon är inte redo att acceptera att hon är sjuk.

Slutligen når patienten fasen av acceptans. Hon accepterar sjukdomen och från det ögonblicket kommer hon att börja leva med sitt problem. Hon kan nu börja bekämpa cancern direkt.

“Jag arbetar ut sorgen och ledsamheten ur kroppen när jag dansar, och tar in glädje och rytm.”

-Inga Muscio-

Hur kan vi hjälpa under varje fas?

Från en terapeutisk synvinkel måste vi stödja kvinnan genom varje fas. Finnas där för att lätta på hennes smärta tills det att hon accepterar sin sjukdom. Från det ögonblicket bör vi stanna vid hennes sida genom behandlingsprocessen. Det är fundamentalt att reducera osäkerheten som kvinnor kan ha vad gäller cancer. Vi bör erbjuda psykologisk utbildning om sjukdomen som sådan samt om behandlingen och teknikerna som kommer att användas för att förbättra hennes fysiska och mentala hälsa.

“Cancer är ett ord, inte en mening.”

-John Diamond

Överlevare av bröstcancer

Av den här anledningen är det vitalt att komma ihåg att dessa olika faser kommer att övervinnas steg för steg genom stödet och hjälpen. Vi kommer att gå igenom processen med den drabbade med positivitet och energi. Självklart kommer det att finnas dåliga dagar, men även under dessa kommer det att finnas positiva detaljer för att få henne att röra sig framåt. Det kan vara ett barns leende, ett ungt pars kyss, ett kärleksfullt ord från en vän, en promenad i skogen…

Varje fas har sin stund, men på ett eller annat sätt inträffar en evolution och personen måste acceptera sjukdomen. Hon måste förstå att hon har en sjukdom, inte att hon är sjuk. Därifrån kan hon vinna kampen genom att identifiera och erkänna sina rädslor, sina osäkerheter och sin ängslan och visa styrka, energi och positivitet.

Kvinnor med bröstcancer, ni är tappra och vackra kämpar. Gott mod på vägen ni har framför er!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.