Har du hälsosam självkänsla?

Har du hälsosam självkänsla?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Självkänsla är kopplad till den subjektiva utvärdering vi gör av oss själva. En hälsosam självkänsla kommer alltid generera positivt välmående, medan den vid sina lägsta nivåer kan orsaka depression. Det är därför det är så viktigt att ta hand om och utvärdera den eftersom den fluktuerar så mycket.

Ett av verktygen vi kan finna i psykologi som kan hjälpa oss att uppnå detta är Rosenbergs skala över självkänsla. Denna skala är kort, snabb och väldigt pålitlig. Så pass att det därför är ett av de mest utbrett använda verktygen som psykologer använder för att utvärdera folks självkänsla.

Den används även ofta när man vill mäta denna variabel i vetenskapliga sammanhang.

“Om du inte vet hur du ska värdera dig själv, kommer alla veta hur man utnyttjar dig.”

-Anonym-

Rosenbergs skala över självkänsla och dess implementering

Rosenbergs skala över självkänsla är döpt efter sin skapare, Morris Rosenberg – professor och doktor i sociologi som lade flera år av sitt liv på att studera självkänsla och självkoncept. Han presenterade det inledande förslaget om skalan i sin bok Society and the Adolescent’s Self-Image.

Morris Rosenbergs skala består av tio påståenden som kretsar kring hur mycket eller lite personen värderar sig själv, såväl som hur nöjd denne är med sig själv. Fem påståenden är formulerade positivt och de kvarvarande fem negativt.

Testa din självkänsla

Varje positivt påstående får en poäng mellan 0 (jag håller inte alls med) till 3 (jag håller helt och hållet med). De negativa påståendena får däremot omvänd poäng, där 3 betyder inte alls håller med och 0 håller med helt och hållet.

Detta är påståendena:

1. Jag känner att jag är en person som är värdig uppskattning, åtminstone lika mycket som andra.

2. Jag känner att jag har positiva egenskaper.

3. Generellt sett tenderar jag att tänka att jag är ett misslyckande.

4. Jag kan göra saker lika bra som de flesta andra.

5. Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över.

6. Jag anammar en positiv attityd mot mig själv.

7. Generellt känner jag mig nöjd med mig själv.

8. Jag skulle vilja ha mer respekt för mig själv.

9. Ibland känner jag mig värdelös.

10. Ibland tror jag att jag inte är bra på något.

“Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan ditt godkännande.”

-Anonym-

Resultaten som visar om man har dålig eller hälsosam självkänsla

De positiva påståendena  (1, 2, 4, 6, 7) och de negativa (3, 5, 8, 9, 10) är blandade. Resultatet av deras poäng ger oss en uppfattning om tillståndet hos den svarandes självkänsla. En lägre poäng än 15 indikerar väldigt låg självkänsla, vilket är något man bör jobba på.

En poäng på 15-25 poäng indikerar en frisk självkänsla och faller inom ramarna för vad som anses vara “balanserat”. En poäng på 25 eller mer indikerar en sund och stark person. En så pass hög poäng kan dock även indikera problem med hur personen ser på verkligheten och kan indikera att personen är för självbelåten.

Det perfekta betyget är alltså mellan 15 och 25.

Välj välmående

De mest relevanta fynden hos Rosenbergs skala över självkänsla

Rosenbergs skala över självkänsla introducerades först för tonåringar, men anpassades senare till vuxna. Detta lät dem därmed utvärdera hela befolkningar och till och med olika kulturer, vilket resulterade i väldigt intressanta fynd.

Ett av dessa fynd avslöjade att personer som lever i individualistiska samhällen, till exempel USA, kände sig väldigt kompetenta men mindre nöjda med sig själva. Samma sak sker inte på platser såsom Japan, där man finner en kollektivism som gör att man känner sig nöjdare med sig själv, men mindre kompetent.

Vidare visade skalan att extroverta och mer emotionellt stabila personer åtnjuter hälsosam självkänsla medan introverta och emotionellt instabila personer tenderar att ha dålig självkänsla.

Kvinna blåser rök

Trots dessa upptäckter avslöjade Rosenbergs skala över självkänsla att alla personer, män som kvinnor, barn som vuxna, tenderar att utvärdera sig själva på ett positivt sätt. Givetvis måste vi således fråga oss huruvida detta är för att många skäms över att erkänna sina brister – sakerna som får dem att må dåligt – eller för att de inte inser det.

“Lär dig att respektera och älska dig själv, för du kommer ha dig själv som sällskap hela livet.”

-Anonym-

Har du hälsosam självkänsla?

Rosenbergs skala fortlever än idag för att lösa ett vanligt problem inom psykologin: att kunna lösa vissa variabler som influerar vårt beteende, våra tankar och våra känslor. Dess utveckling och fortlevnad påminner oss dessutom om vikten av att bevaka vår egen självkänsla, ta hand om den och alltid försöka hålla den på en nivå som hjälper snarare än hindrar oss.

En hälsosam självkänsla är en av grundpelarna för välmåendet, och samtidigt en nyckel för att vara lycklig tillfreds i de olika områdena av livet. Så vill du ta testet och upptäcka hur mycket du värderar dig själv?

Bilder från Kathrin Honesta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.