5 imponerande citat från Michel Foucault

5 imponerande citat från Michel Foucault
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 01 november, 2023

Nästan alla av Michel Foucaults citat är djupa och förvirrande. Detta är föga förvånande eftersom vi har att göra med en stor fransk filosof i samtidshistorien. Hans tankar markerade ett före och efter i historien. Nedan listar vi några fantastiska citat från Michel Foucault.

Han föddes i Poitiers i Frankrike 1926. Han blev en filosof i Paris och levde där till sin död 1984. Den främsta inspirationen för sina reflektioner fann han hos Martin Heidegger och Friedrich Nietzsche. Han baserade även sina tankar på Sigmund Freuds teorier.

“Jag är ingen profet. Mitt jobb är att göra fönster där det förr fanns väggar.”

-Michel Foucault-

Foucault gjorde sig berömd i världen med sitt verk “The Order of Things”. Senare verk, såsom “Övervakning och straff: fängelsets födelse”, “Madness and Civilization” och “Sexualitetens historia”, var också imponerande. Från dessa har vi tagit fem intressanta fraser som vi vill dela med oss av.

1. Ett av Michel Foucaults citat om kunskap och makt

Relationen mellan kunskap och makt är ett ämne som ofta dyker upp i Michel Foucaults citat. Detta är ett av de mest symboliska:

“Historien om kampen om makt, och som en konsekvens de sanna villkoren för dess utövande och upprätthållande, är fortfarande nästan helt dold. Kunskap är inte en del av detta: den bör inte kännas till.

Världen i handen

Vad Foucault menar med detta är att kunskap tjänar makt. Den huvudsakliga tjänsten den tillhandahåller oss är att gömma formen av hur makt utövas, anskaffas och upprätthålls. Som han säger “den bör inte kännas till”.

Det är därför vi talar om de stora maktfigurerna och deras verk, men sällan om handlingarna, manipulationerna och ofta övergreppen som sker bakom allt detta.

2. Utbildningssystemet enligt Michel Foucault

Ämnet utbildning dyker upp i flera citat från Michel Foucault. För denna franska filosof är detta ett fält som är nära kopplat till makt. Han säger:

“Alla utbildningssystem är ett politiskt sätt att bibehålla eller modifiera tillräckligheten hos talen, med kunskapen och makten de medför.”

Notera att han inte talar om utbildning rent generellt, utan om utbildningssystemet. Det finns en stor skillnad mellan dessa två. Utbildningssystemet ämnar att underkuva domänerna tal, kunskap och makt under systemen som har kontrollen.

Dess roll enligt Foucault är att på ett eller annat sätt “tämja” individen så att denne tjänar systemet.

3. Moralitet, en form av makt

Foucault fördömer moraliteten som ytterligare en av maktens diskurser som vill föreviga relationen av dominans. Det kan faktiskt anses vara en makt som är ännu mer vildsint och oförsonlig än de andra.

Från moralitet dömer man och gör sanktioner. Bortstötning eller uteslutning beslutas och appliceras, allt som är konsekvent med vad som passar in i dess egna parametrar.

Ängel och djävul

Därför säger ett av Michel Foucaults citat att “Du måste vara en hjälte för att tackla tidens moralitet”. Moraliteten hos en era kan leda till individens slut. Exemplen är många i historien och bevisar att Foucault har rätt.

Många gånger under historiens lopp har faktiskt intolerans mot vad samhället anser vara “omoraliskt” tagits till extrema nivåer.

4. Fängelse och hans analogier

Enligt Foucault finns det en uppenbar analogi mellan två områden som verkar väldigt annorlunda. Ur denna synvinkel ställer denna imponerande filosof en intressant fråga.

“Vad är så fantastiskt med det faktum att våra fängelser påminner om fabriker, skolor, militärbaser och sjukhus – varav alla liknar fängelser?”

Inte bara i denna fråga, utan i mycket av hans arbete, menar Foucault att det finns tre områden där makten visar sig mer naken än någonsin: fängelser, sjukhus och baracker. I dessa tre utrymmen är människan helt i auktoritetens våld.

Men detsamma gäller även andra områden, såsom fabriker och klassrum. Den enda skillnaden är att manifestationerna i de två sistnämnda är mer subtila.

5. Makt och dess utövande enligt Michel Foucault

Som du kan se ämnar många av citaten från denna filosof fördöma koordinaterna hos den moderna makten. Dessa reflektioner visar att dominans nu utövas i huvudsak från en ideologisk nivå, vilket inkluderar moralitet, utbildning samt vissa värden eller anti-värden.

Detta exkluderar inte det faktum att makt även utövas över kroppen, inte direkt som fysisk bestraffning, utan som ideologiska befallningar.

Pjäser på schackbräde som symboliserar ett citat om makt från Michel Foucault

Ett citat från Michel Foucault som syntetiserar denna syn på makt lyder: “Kort sagt är makt något som utövas, inte besitts.” Med detta menar han att makt inte definieras av en position eller ett simpelt tillstånd. Vad som gör den mäktig är effektivt utövande.

Michel Foucault är en stor tänkare som revolutionerat sättet världen ser på verkligheten. Hans bidrag till mänskligheten saknar motstycke. Han lyckades få grepp om väldigt subtil logik som finns närvarande i vardagliga situationer. Foucaults filosofi är en diskurs i frihet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.