Kognitiva brister vid schizofreni: orsaker och effekter

Kognitiva brister tenderar att vara de första varningstecknen på schizofreni. Dessa brister kan dock ibland göra det svårt att ställa en konkret diagnos.
Kognitiva brister vid schizofreni: orsaker och effekter
Cristina Calle Guisado

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Calle Guisado.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kognitiva brister vid schizofreni kan vara allvarliga och är alltid associerade med funktionsmässiga problem. Dessvärre är det inte alltid lätt att identifiera vad som orsakar bristerna utan en konkret neuropsykologisk profil.

Det är viktigt att notera att dessa brister inte verkar vara en produkt av positiva symptom på schizofreni (hallucinationer, tankeproblem, vanföreställningar, etc.).

Hittills finns det inga bevis på en direkt koppling mellan allvarligheten hos hallucinationer eller vanföreställningar och allvarligheten hos de kognitiva bristerna.

Individer upplever ofta kognitiva ändringar relaterade till uppmärksamhet, orientering och minne innan de psykotiska symptomen dyker upp.

Å andra sidan kan vissa kognitiva ändringar, som de kopplade till uppmärksamhet och arbetsminne, vara närvarande och stabila under psykotiska episoder.

Kognitiva ändringar vid schizofreni verkar vara fristående från de positiva och negativa symptomen på schizofreni.

I vissa fall där patienter skrivs ut efter långa sjukhusvistelser visar forskning att de negativa symptomen kan bli bättre medan de kognitiva problemen förblir desamma eller förvärras.

Vad det visar är att dessa två element är relativt fristående från varandra.

Kognitiva ändringar och negativa symptom är nära kopplade till hur de interagerar. Denna koppling är dock inte lätt att analysera.

Generellt kan förlorat intresse för saker och en känsla av bortkoppling från ett projekt påverka personens kognitiva förmågor. Som en konsekvens kan kombinationen av dessa variabler kan större inflytande på prognosen.

Man vid fönster

Effekterna av kognitiva brister vid schizofreni

Som vi nämnde ovan kan de kognitiva ändringarna vid schizofreni vara allvarliga. De begränsar personens självgång och förmåga att utföra sina dagliga sysslor.

  • Kognitiva problem kan påverka personens förmåga att vara verksam i samhället på grund av brister i det explicita minnet samt förmågan att bibehålla uppmärksamheten.
  • Brister i den verkställande funktionen, det explicita minnet, arbetsminnet och uppmärksamheten kan påverka patientens arbetsförmåga. Det hämmar dennes förmåga att koncentrera sig, kvarhålla information och lära sig nya saker.
  • Brister i den verkställande funktionen, det explicita minnet och arbetsminnet kan även påverka individens förmågan att leva självständigt. Det påverkar dennes förmåga att ägna sig åt dagliga uppgifter, som att laga mat, handla och ta hand om den personliga hygienen.

Personer med schizofreni kan få svårt att vara uppmärksamma och bearbeta information under beslutstagandet. De kan även ha svårt att använda ny information omedelbart efter att de lärt sig den.

Orsaker till kognitiva brister vid schizofreni

Forskare har ännu inte lyckats ta reda på vad sm orsakar dessa brister.

Vissa experter föreslår att det är möjligt att de är en konsekvens av behandlingar med antipsykotika. Det finns dock ingen data som backar upp denna hypotes.

Forskning visar att konventionella antipsykotika har en positiv, om än måttlig, effekt på några av de grundläggande psykologiska processerna, som uppmärksamhet. De kan dock påverka motoriken.

Vi vet alltså ännu inte huruvida dessa läkemedel är orsaken till eller lösningen på kognitiva brister vid schizofreni. Vidare forskning krävs för att belysa ämnet.

Under 2018 publicerade forskare vid University of Basque Country UPV/EHU en studie som utvärderade effektiviteten av flera läkemedel för att sakta ned den kognitiva försämringen hos Alzheimerspatienter.

För att göra det utvärderade man alla betydande förbättringar av de kognitiva förändringarna hos patienter med schizofreni.

Genom analys av nya kliniska försök på global nivå har forskare kunnat göra en serie metodologiska förbättringar i läkemedelsforskningen som garanterar funktionsmässig återhämtning hos dessa patienter.

Kognitiva störningar hos patienter med schizofreni tenderar att upptäckas innan behandling med antipsykotika.

Antipsykotika orsakar troligen inte problemen

Icke-farmakologiska behandlingar

Ett av de huvudsakliga problemen med antipsykotika är att de endast är användbara för att behandla positiva symptom. De är inte särskilt effektiva mot de negativa, och därför är icke-farmakologiska behandlingar viktiga.

Arbetsterapi är till exempel ett bra sätt att behandla uppmärksamhetsproblem.

Den kan hjälpa patienten att förbättra sin riktade uppmärksamhet och koncentration med övningar fokuserade på stimulans, koncentration och hantverk. Alla behandlingar bör skräddarsys efter varje individs behov.

Vissa anatomiska och neurokemiska ändringar är vanliga bland schizofrena patienter, men heterogeniteten hos tillståndet gör det omöjligt att etablera en allmän neuropsykologisk profil.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Green M F. What are the functional consequences of neurocognitive deficits in schizophrenia? Am J Psychiatry 1996; 153: 321-30.
  • Hoff A L, Kremen W S. Neuropsychology in schizophrenia: an update. Curr Opin Psychiatry 2003; 16: 149-55.
  • O’Carroll R. Cognitive impairment in schizophrenia. Advances in Psychiatric Treatment 2000; 6: 161-8.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.