Kopplingen mellan läsning och emotionell intelligens

Läsning är utmärkt för att utveckla den emotionella intelligensen. I dagens artikel ska vi utforska varför.
Kopplingen mellan läsning och emotionell intelligens
Isabel Monzonís Hinarejos

Skriven och verifierad av psykologen Isabel Monzonís Hinarejos.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

En studie genomförd 2017 av den amerikanska psykiatriska föreningen (APA) visade att läsning av Harry Potter-böcker stärker emotionell intelligens hos personen ifråga.

Och mer specifikt för att det öppnar personens sinne så att han eller hon blir mindre fördomsfull gentemot minoriteter.

Vidare fann en annan studie som publicerades 2013 i tidskriften Science att läsning av science fiction främjar mentaliseringsutvecklingen.

Alltså verkar det finnas ett allmänt positivt samband mellan läsning och emotionell intelligens. Och emotionell intelligens är i sin tur en god indikator på personlig, social och yrkesmässig framgång.

Finns det könsskillnader?

Kvinnor och män har olika typer av emotionell intelligens

Vad gäller könsskillnader har studier visat att det inte finns några avgörande skillnader i fråga om emotionell intelligens i allmänhet.

Dock ser vi skillnader när vi analyserar de delar som ingår i emotionell intelligens. De viktigaste av dessa är:

Kvinnor har

 • Större medvetenhet om sina känslor.
 • En större förmåga att uppfatta, förstå och uttrycka dem.
 • Mycket mer empati.
 • En högre kompetens i sina mellanmänskliga relationer.
 • Större möjligheter för social interaktion.

Män har

Utvecklingen av emotionell intelligens

När det gäller utvecklingen av emotionell intelligens finns det två huvudsakliga ståndpunkter.

 • Den första hävdar att den successivt ökar med ålder och erfarenhet.
 • Enligt den andra utvecklas den i barndomen och avtar i början av vuxenlivet.

Hur det än förhåller sig med den saken så kan coachning vid ung ålder vara mycket positivt för utvecklingen av den här typen av intelligens.

Studier som gjorts på barn i skolåldern har visat att arbete utifrån särskilda program eller övergripande åtgärder har följande fördelar:

 • En avsevärd förbättring av sociala färdigheter.
 • En markant ökning av emotionella färdigheter.
 • Det motverkar uppkomsten av beteendemässiga och psykologiska problem.
 • Det leder till positiva akademiska resultat.

Vilka böcker ska man välja för att höja sina emotionella intelligens?

Det finns många alternativ att välja bland när man letar efter böcker eller läsmaterial som stärker den emotionella intelligensen. Låt oss tänka oss att vi befinner oss i en bokhandel.

Gå mot den stora romanavdelningen och välj ut en bok vars handling genast fångar ditt intresse. Genom att göra detta kommer du att forma en viss anknytning till en eller flera karaktärer.

Och denna anknytning gör att du utvecklar empati för karaktärerna.

Föreställ dig därefter att du är i samma situation som karaktären du har knutit an till.

Försök att förstå hans känsloläge, vad som gör intryck på honom och anledningen till hans sätt att handla. Kort sagt, använd denna karaktär som en referens att lära dig något från.

Detta är en indirekt men mycket underhållande metod för att utveckla din emotionella intelligens.

Det andra alternativet är att gå till bokhandelns avdelning för psykologi- eller självhjälpsböcker.

Även om denna avdelning inte är lika omfattande som den för romaner så kommer du säkert att hitta många böcker som syftar till att hjälpa dig utveckla dina personliga färdigheter, förmågor, attityder och din emotionella intelligens.

Alltså särskiljer sig den här typen av böcker genom att de erbjuder läsaren direkta kunskaper eller handlingsmönster.

Författarna till de här böckerna använder sig ofta av karaktärer som exempel, men dessa är inte nödvändigtvis huvudpersonerna i böckerna.

Ta en titt på den här artikeln om du är intresserad av att lära dig mer om böcker som ökar den emotionella intelligensen: “The 7 Best Books on Increasing Your EQ”.

Och slutligen, om du vill integrera fördelarna med båda typerna av böcker, så kan du välja ett tredje alternativ. Det finns nämligen självhjälpsböcker som innehåller flera kortare berättelser.

Dessa är avsedda att lära dig något genom de handlingar och erfarenheter som skildras med hjälp av karaktärerna i böckerna. Författarna stödjer på så vis de attityder och färdigheter de förespråkar.

Att främja läsning och emotionell intelligens hos barn

Det finns olika sätt att utveckla läsning och emotionell intelligens

För att utveckla läsning och emotionell intelligens finns det två grundläggande strategier man kan använda:

 • Den första använder tekniker, metoder och handlingar som bygger på direkta åtgärder som modeller för föräldrar att tillämpa. Du kan lära dig mer om detta genom att läsa följande artikel: “Children Need Emotional Intelligence”.
 • Den andra, vilken är mindre direkt men lika effektiv, involverar främst läsning. Det kan vara fråga om berättelser, fabler, tecknade serier, romaner, mm. Alla dessa resurser är utmärkta för föräldrar som vill stärka sina barns emotionella och sociala färdigheterFaktum är att läsning av böcker bidrar till att utveckla deras mentaliseringsförmåga. Detta är en mycket viktig mänsklig förmåga, eftersom den hjälper oss att återspegla och förstå vår egen och andras mentala tillstånd.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.