Lorazepam: Användning, dosering och biverkningar

Lorazepam är ett läkemedel som ofta används vid behandling av vissa kliniska tillstånd. I den här artikeln analyserar vi vad det är ordinerat för, de rekommenderade doserna och de vanligaste biverkningarna.
Lorazepam: Användning, dosering och biverkningar
José Padilla

Skriven och verifierad av psykologen José Padilla.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Lorazepam är ett bensodiazepin. Man använder det som ett lugnande och ångestdämpande medel i klinisk miljö på grund av dess snabba effekt (1 till 3 minuter vid intravenös administrering). Detta läkemedel anses därmed vara högpotent och uppvisar kortverkande egenskaper (Griffin, 2013).

Dess verkningsmekanism fokuserar på bensodiazepinreceptorerna på postsynaptiska neuroner, mer specifikt på gamma-aminosmörsyra (GABA), på olika platser i det centrala nervsystemet (CNS).

Lorazepam förstärker de hämmande effekterna av GABA. Detta ökar därmed ledningsförmågan för kloridjoner i celler (Ghiasi, Bhansali & Marwaha, 2020).

GABA är en av de viktigaste hämmande signalsubstanserna. Det minskar med andra ord aktiviteten hos cellerna (neuronerna) i det centrala nervsystemet. Det finns i höga nivåer i cortex och det limbiska systemet. När dess hämmande verkan inträffar på limbisk nivå, mer specifikt i amygdala, ger det lindring vid ångestsyndrom. När dess hämmande aktivitet istället inträffar i cortex, ger det lindring vid krampanfall.

Lorazepamburk

Användning av lorazepam

Detta läkemedel används för att behandla olika problem enligt beskrivningen i följande lista (Ghiasi, Bhansali och Marwaha, 2020).

 • Ångeststörningar. Startdosen är två till tre mg oralt som man kan upprepa två till tre gånger om dagen. Den maximala dosen är tio mg per dag.
 • Sömnlöshet på grund av ångest eller stress. Hos patienter under 65 år rekommenderar man en dos på 0,5 till två mg vid sänggåendet. Hos patienter över 65 år är den föreslagna dosen 0,5 till 1 mg vid sänggåendet.
 • Psykogen katatoni. För detta problem är dosen en mg till två mg intramuskulärt. Man kan upprepa dosen om tre timmar och sedan återigen om ytterligare tre timmar om de initiala och efterföljande doserna är ineffektiva.
 • Agitation hos patienter på intensivvårdsavdelning. Den intravenösa dosen för agitation är 0,02 till 0,04 mg/kg (maximal enkeldos är två mg). För att bibehålla den rekommenderar man därefter en dos på 0,02 till 0,06 mg/kg varannan till var sjätte timme vid behov.
 • Status epilepticus. Intravenöst är dosen 0,1 mg/kg (maximal dos är fyra mg), med en maximal administrering av två mg per minut. Det kan upprepas efter fem till tio minuter.
 • Alkoholabstinensdelirium. Intravenöst rekommenderas en dos på en till fyra mg var femte till var 15:e minut tills patienten är lugn. Detta kan upprepas varje timme efter behov. För intramuskulär administrering rekommenderar man en dos på en till fyra milligram var 30:e till 60:e minut tills personen lugnar sig.

Dosering av lorazepam

Som vi redan har nämnt varierar doserna av lorazepam beroende på vilket tillstånd det används för. Vanligtvis börjar verkan av dessa doser efter en till tre minuter om de administreras intravenöst och efter 15 till 30 minuter om de administreras intramuskulärt.

Nedan tar vi en titt på de rekommenderade doserna för ångest baserat på ålder och oral dosering.

Oral lösning

 • Från 12 års ålder: Två till sex milligram (mg) i uppdelade doser per dag. Läkaren ska anpassa dosen individuellt för varje patient.
 • Äldre vuxna: Inledningsvis en till två mg i uppdelade doser per dag. Läkaren kan justera dosen efter behov.
 • Barn under 12 år: Användning och dosering enligt läkarens ordination.

Tablett

 • Från 12 års ålder: Initialt två till tre milligram (mg) i uppdelade doser per dag.
 • Äldre vuxna: Inledningsvis en till två mg i uppdelade doser per dag.
 • Barn under 12 år: Läkaren bör anpassa användningen och dosen. 

Biverkningar av lorazepam

Eventuella biverkningar av lorazepam uppträder vanligtvis i början av behandlingen. Bland dessa finns följande:

Extremt vanliga

 • Sedering
 • Dåsighet
 • Känslor av kvävning

Frekventa

 • Asteni
 • Muskelsvaghet
 • Ataxi
 • Förvirring
 • Depression
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Amnesi
 • Disinhibition
 • Irritabilitet
 • Förändringar i libido
Kvinna med huvudvärk

Allvarliga

 • Andningsdepression
 • Andningsinsufficiens
 • Anfall
 • Beroende och missbruk
 • Takykardi
 • Hypotoni
 • Gulsot
 • Kognitiva problem
 • Förändringar i beteenden

Lorazepam är ett läkemedel som endast kan förskrivas av en kvalificerad specialist. Man bör därmed aldrig självmedicinera med det. Detta beror på att det kan ha så kraftiga biverkningar.

Om du tar detta läkemedel ska du hålla dig till den föreskrivna dosen, om inte din läkare säger något annat. Dessutom är det extremt viktigt att du besöker din läkare för regelbundna kontroller av dina framsteg. På så sätt kan denne bedöma om behandlingen fungerar som den ska och göra nödvändiga ändringar i doseringen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.