Människans behov – Maslows teori

Människans behov – Maslows teori

Senaste uppdateringen: 22 november, 2018

Abraham Maslow är grundaren till den huvudsakliga strukturen inom mänsklig psykologi. Han skapade en hierarki bland människans behov. Hierarkin grundade han på existensen av olika behov som finns hos varje individ. Maslow organiserade dessa behov från det mest akuta till det minst akuta. Han organiserade sin teori på detta vis då enligt Maslow, våra handlingar föds från motivation från att vilja fylla något visst behov. Med andra ord, så rangordnar vi våra egna behov efter hur de påverkar vårt välmående.

Maslow presenterade sin teori som en pyramid. Detta är orsaken till att teorin också är känd som Maslows pyramid.

Längst ner på pyramiden finns de mest vitala och viktigaste behoven för vår överlevnad. Den övre delen av pyramiden innehåller behov som inte är lika brådskande. Istället så innehåller den övre delen sådant som har med självförverkligande att göra. När vi möter behoven som är i den nedre delen av pyramiden så kan vi sedan jobba oss uppåt i pyramiden och känna oss nöjda på andra sätt.

Vårt konsumtionssamhälle har lätt till stora kulturella förändringar. Dessa kulturella förändringar har modifierat innehållet. villkoren och konceptet av människans naturliga önskningar. Nu för tiden, i strid med Maslows hierarki av människans behov, så verkar det som att allt vi bryr oss om är att samla på oss så många materiella saker och tjänster som vi bara kan, det spelar ingen roll om de är användbara eller ej.

Samtidigt så har de mer existentiella delarna av Maslows hierarki tappat deras värde. Det verkar som att vi har glömt bort vad våra värderingar en gång var. Därför bör vi titta över och omkategorisera våra behov. 

Kvinna som tar hand om människans behov

Strukturen av teorin om människans behov

Maslows teori om människans behov är av hierarkisk struktur. Enligt teorin så börjar vi utveckla mer högdragna önskemål när våra mer grundläggande behov är fyllda. Maslow kategoriserade dessa behov i fem nivåer.

  • Fysiska behov. Detta är den största delen av pyramiden då dessa behov har med våran överlevnad och fortplantning att göra. På denna nivån hittar vi behov som homeostas, kroppens eftersträvan av att behålla ett normalt och konstant tillstånd. Förutom detta så hittar vi också på denna nivå behovet av mat, vatten, att behålla rätt kroppstemperatur, sex och att andas.
  • Säkerhetsbehov. I denna delen av pyramiden söker vi en känsla av ordning och stabilitet. Vi behöver stabilitet, ett jobb, resurser, hälsa och skydd. Dessa önskemål hänger ihop med rädslan för att förlora kontrollen över våra liv.
  • Sociala behov. När vi möter våra fysiska – och säkerhetsbehov så går motivationen över till att fokusera på den sociala delen av våra liv. Vi önskar vara med andra människor och dess känslosamma sida. På denna nivå så har vi ett behov av att kommunicera med andra, skaffa vänner, ge och få kärlek, bo i ett samhälle samt att tillhöra och bli accepterad av en grupp.
  • Behovet av att blir erkänd, också känd som självkänsla. På denna nivån så behöver vi känna oss uppskattade, ha prestige och stå ut i en social grupp. I denna sektionen inkluderade också Maslow självkänsla och självrespekt.
  • Behovet av att bli bättre. Vi kan också kalla dessa behov “självförverkligande behov”. Denna sektion innehåller de svåraste målen att nå. Maslow spekulerade i att på denna nivån så vill människor överträffa deras egen moral och lämna något i värden efter sig. Andra önskningar på denna nivån inkluderar våra behov att utveckla en talang och utföra vårt eget arbete. Dessa behov är relaterade till vår egen moral och andliga utveckling i vårt sökande efter vårt kall i livet.
Maslows behov

Människans psykologiska behov

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mental hälsa som “ett tillstånd av full fysisk, mental och socialt välbefinnande, och inte bara avsaknaden av sjukdomar eller ohälsa.”

Fysiskt välbefinnande täcker våra främsta behov och refererar till hur vi upplever vår kärlek på en global nivå. Dessa behov är inte nödvändigtvis sammankopplade med att uppleva njutbara saker eller uppfylla våra personliga begär. Det finns istället bredare dimensioner till detta.

Bland de viktigaste psykologiska behoven finns tillgivenhet och kärlek, att tillhöra något och behovet av att bli erkänd. Självförverkligande är det viktigaste psykologiska behovet för en människa. Det är genom förverkligande som vi hittar mening i våra liv. 

Många forskare och studier stöder Maslows hierarki av mänskliga behov. Men det finns också många andra som inte tycks vara överens med honom. Några har kritiserat Maslows modell främst för hur han resonerar kring självförverkligande. Faktum är att vissa studier konstaterar att även när våra grundläggande behov inte är omhändertagna så är självförverkligande och erkännande viktigt för oss. 

Trots kritiken som Maslow har fått så är hans teori om människans behov ett viktigt bidrag till psykologin. Den har hjälpt till att grundlägga och utveckla humanistisk psykologi och konceptet av allmänhetens bästa.

Detta kanske intresserar dig
Inre motivation – chansen att njuta av din tid
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Inre motivation – chansen att njuta av din tid

Inre motivation är när de motiv som leder till att göra en aktivitet är inbyggda i dig och aktiviteten själv. Läs mer om inre motivation i denna ar...  • McLeod, S. (2007). Maslow’s hierarchy of needs. Simply psychology1(1-18).
  • Gambrel, P. A., & Cianci, R. (2003). Maslow’s hierarchy of needs: Does it apply in a collectivist culture. Journal of Applied Management and Entrepreneurship8(2), 143.