Olika typer av stress och hur de påverkar oss

Vissa människor lider endast av stress under kortare perioder, medan det för andra är en ständigt pågående del av livet. Att känna till olika typer av stress hjälper oss att skapa mer framgångsrika terapeutiska strategier.
Olika typer av stress och hur de påverkar oss
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Muskelsmärta, sömnlöshet, migrän, koncentrationsproblem och så vidare. Det finns olika typer av stress och de manifesterar sig på olika sätt. Att känna till de olika typerna kan hjälpa oss att hantera dem mer framgångsrikt.

Även om det är sant att vi ibland upplever alla dessa fysiska och psykologiska förnimmelser samtidigt, har var och en sin egen specifika utlösare.

Dessa psykologiska tillstånd är mycket vanliga. De flesta av oss har upplevt stress vid olika tillfällen, men när vi inte hanterar dessa episoder effektivt kan det leda till vissa problem. När stressen börjar rota sig och hänger kvar i veckor, månader eller till och med år kan det påverka din hälsa.

Många vetenskapliga studier varnar oss för risken för kronisk stress på hjärt-kärlhälsan. Till exempel visar forskning som denna som genomförts vid University of California, San Diego av Dr. Joel Dismale att många människor tar hjälp av specialister på grund av stressrelaterade problem. De söker en befrielse från den ihållande huvudvärken, trycket de känner i bröstet och sina sömnproblem.

För om dessa situationer blir kroniska och man inte implementerar lämpliga strategier för stresshantering kan det påverka den kardiovaskulära hälsan. Med andra ord är stress en tydlig indikation på behovet av att vara mycket mer känslig för våra hårda verkligheter.

En stressad man

Vilka är de olika typerna av stress?

Vi är säkra på att du yttrat frasen ”jag är stressad” ett visst antal gånger. Men även om stressen och dess effekter på din kropp kan vara riktigt obehagliga, finns det en sak du behöver inse. Stress är ett normalt svar på onormala situationer.

Vad vi menar här är att människor, precis som andra djur, behöver detta psykofysiologiska svar för att kunna svara på hot, fara och förändringar i sin omgivning. Stresshormoner, som adrenalin och kortisol, hjälper till med att aktivera förändringar i kroppen som gör att du bland annat kan lösa arbetsproblem eller övervinna svårigheter i ditt liv.

Det finns emellertid tillfällen då stress slutar vara positivt och användbart och faktiskt blir till ett problem i sig självt. Denna negativa stress får dig ur balans och kastar dig sedan in i en känsla av hjälplöshet som kan hålla sig kvar länge. Att känna till olika typer av stress hjälper dig att lättare förstå vad du går igenom.

Akut stress: när du verkligen känner trycket

Akut stress är vanligtvis kortvarig. Det är ett mycket vanligt förekommande fenomen. Att ha problem på arbetsplatsen eller ett storgräl med någon, att vara orolig inför ett läkarbesök, att ha blivit offer för stöld eller bevittnat en olycka är alla exempel på situationer som kan orsaka denna typ av stress.

Som vi nämnde är det här den vanligaste typen av stress. Den definieras av en mental inställning som endast fokuserar på den negativa sidan av en situation och är fixerad vid just denna situation.

En korrekt diagnos följer kriterierna i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5):

 • Inkräktandesymtom. Personen kan inte sluta oroa sig för problemet. Men oron trappas gradvis ner i intensitet.
 • Symtom förknippade med den drabbades sinnestillstånd, exempelvis ångest, rädsla och rastlöshet.
 • Orossymtom, såsom huvudvärk, sömn- och koncentrationssvårigheter samt svårigheter med att fatta beslut.

Som vi har påpekat är akut stress den vanligaste av alla olika typer av stress. I dessa fall kan kognitiv beteendeterapi vara en metod som underlättar, såsom kognitiva omstruktureringsstrategier, avslappningstekniker och imaginär exponering. Dessa metoder skapar framsteg hos många drabbade patienter.

Episodisk akut stress eller krisbenägen personlighet

Episodisk akut stress är kopplad till en mycket specifik personlighetsprofil. Vi hänvisar till den typ A-personlighet som de amerikanska kardiologerna Meyer Friedman och Raymond Rosenman definierade på 1950-talet. Dessa människor är i allmänhet mycket konkurrensinriktade.

Denna typ av stress skapar också ett psykologiskt påfrestande tillstånd som kommer och går. Vid vissa tider verkar det försvinna i några månader och sedan återvänder det plötsligt igen. Låt oss titta på de vanligaste egenskaperna:

 • Känslomässigt lidande: Detta tenderar att leda till ilska eller irritabilitet, otålighet, dåligt humör och konstant spänning. Det finns en ständig känsla av pågående oro i den drabbades sinne. Dessa personer upplever också att de hela tiden måste vara beredda på någon okänd överhängande uppgift som de kommer att måste göra.
 • Kognitiv nödställdhet. Människor med typ A-personlighet är mycket krävande. Det betyder att de upplever flera stimulanser samtidigt. Att leva i flera månader med denna nivå av stress leder dock så småningom att till minnesproblem och mental trötthet.
 • Problematiska interpersonella relationer.
 • De lider ofta av muskelbesvär, huvudvärk, ryggvärk och smärta i käken.
 • Mag- och tarmsjukdomar.
 • Återkommande episodisk stress är kopplat till uppkomsten av hjärt-kärlsjudomar.
En stressad kvinna

Typer av stress: kronisk stress eller lidande som inte förändras över tiden

Efter många år i en skadlig arbetsmiljö där du utsätts för trakasserier. Att ha upplevt en traumatisk barndom. Då en närstående avlidit och du inte kan återhämta dig från förlusten och allt det innebär. Efter att ha gått igenom ett nästan otänkbart lidande bara för att täcka dina räkningar. Om du varit en del av en familjemiljö full av konflikter, krav och kritik.

Dessa och många andra situationer skapar kronisk stress, ett av de mest problematiska och försvagande psykologiska tillstånden på alla nivåer. Ständigt lidande och oro blir en sådan del av dessa personers liv att det förändrar dem fullständigt och gör dem förslavade under dessa tillstånd:

 • Detta är en av de typer av stress som kan uppstå tillsammans med andra psykologiska problem, såsom depression.
 • Människor som lider av det uppvisar osäkerhet och inlärd hjälplöshet. Det betyder att oavsett hur mycket de än gör, tror de att situationen aldrig kommer att förändras.
 • De lider vanligen av sömnlöshet, trötthet, matsmältningsproblem, muskelbesvär, takykardi, koncentrationsproblem etc.

Det terapeutiska tillvägagångssättet för dessa patienter bör alltid vara en individualiserad sådan som tillgodoser alla speciella behov. Normalt är dock följande tekniker mycket användbara:

 • Att uppmuntra personen att lära sig vad stress är.
 • Strategier för känslomässig hantering.
 • Fysiologiska avslappningstekniker (diafragmaandning, progressiv muskelavslappning och tematisk fantasi till exempel).
 • Kognitiv omstrukturering.
 • Självhävdelsetekniker.
 • Tekniker för att lösa problem och övervinna svåra och stressiga tider.

Sammanfattningsvis kan var och en av dessa typer av stress bli behandlade. Det viktigaste är att söka professionell hjälp så snart som möjligt för att förhindra att denna sorts lidande blir ett permanent problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Dimsdale, J. E. (2008, April 1). Psychological Stress and Cardiovascular Disease. Journal of the American College of Cardiology. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.12.024
 • Hüther, Gerald (2012). Biología del miedo. El estrés y los sentimientos. Barcelona: Plataforma Editorial.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.