Positivt föräldraskap och dess fördelar

Ett positivt föräldraskap har barnets bästa i fokus. Det är en föräldrastil baserad på empati, tillgivenhet, självkänsla och ickevåld.
Positivt föräldraskap och dess fördelar
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Idag vet vi att barns utbildning är avgörande för deras framtid. Därför försöker föräldrar se till att deras barn får bästa möjliga utbildning i en ständigt föränderlig värld. Men vad är bäst för dem? Vilken pedagogisk stil ska de välja? Positivt föräldraskap ger svar och en tydlig orientering som vägleder dem mot de mål de har satt upp för sina barn.

Barn kommer inte med en bruksanvisning även om föräldrar ofta önskar att de gjorde det. Dessutom har de föräldraskapsmodeller som de växte upp med förmodligen blivit föråldrade och utmaningarna är inte längre desamma, så de kan inte falla tillbaka på sina minnen.

Det finns heller ingen känsla av gemenskap idag som tillåter tvivel, rädslor och bekymmer att uttryckas och lösas utan rädsla för att bli dömd. På grund av detta kan föräldraskapet bli en osäker och ensam resa.

Om du vill säkerställa den bästa utvecklingen för dina barn och njuta av ett harmoniskt familjeliv, kan positivt föräldraskap mycket väl vara det rätta valet. Nedan beskriver vi därför vad det går ut på så att du kan prova.

Pappa kramar sin lilla dotter

Positivt föräldraskap

Positivt föräldraskap definieras som en föräldrastil där förälderns beteende fokuserar på barnens bästa. Således erkänner man barnen som individer med fullständiga rättigheter och föräldern strävar efter att skydda, vägleda och främja deras utveckling på alla nivåer. Genom tillgivenhet, trygghet och vägledning försöker de främja barnens självständighet så att de kan uppnå bästa resultat inom alla områden i livet.

Denna föräldraskapsmodell skiljer sig extremt från den auktoritära pedagogiska stilen som implementerats i tidigare generationer, där föräldrar förväntade sig en lydig och passiv attityd från sina barn. Men det är inte heller en tillåtande eller försumlig modell. Övervakning, gränser och välförstådd disciplin måste vara närvarande.

Komponenterna i denna föräldrastil

För att bättre förstå positivt föräldraskap ska vi titta på några av dess grundläggande element. Dessa är principerna som styr positivt föräldraskap:

 • Varma affektiva band mellan alla familjemedlemmar.
 • En strukturerad miljö som erbjuder lämpliga rutiner och gränser.
 • Lämplig stimulans för att förbättra förmågor och färdigheter hos barnen.
 • Närvaro, uppmärksamhet och delad kvalitetstid.
 • Erkännande av barnen som personer med fullständiga rättigheter. Deras åsikter, intressen och behov lyssnas på och beaktas.
 • Förbättring av barnens självförtroende, självkänsla och säkerhet. Det betyder att de känner sig kapabla att styra sina egna liv och påverka sin omgivning.
 • En utbildning som bygger på ickevåld. I själva verket finns det ingen plats för fysisk eller psykisk bestraffning. Olämpligt beteende korrigeras genom konsekvenser som inte kränker eller förringar barnen. Till exempel uppmuntras de att reflektera över och reparera skadorna de har orsakat.
Mor och son tittar på en blomma

Fördelarna med positivt föräldraskap

Positivt föräldraskap sätter barnen i första rummet. Faktum är att barn och ungdomar som är utbildade enligt riktlinjer som på ett intelligent sätt kombinerar tillgivenhet, villkor och gränser, växer upp och känner sig skyddade, älskade, accepterade och kapabla. Det är lättare för dem att utveckla god självkänsla och att kunna sätta intelligenta gränser även för andra.

Dessutom ger utövandet av positivt föräldraskap fördelar för föräldrar. Ingen förälder tycker trots allt om att se sitt hem bli förvandlat till ett slagfält, behöva jaga sina barn för att disciplinera dem, hamna i maktkamper med dem eller dela ut straff. Med det positiva förhållningssättet uppnår vi hälsosammare och mer harmoniska familjerelationer, konflikterna blir färre och förtroendet ökar. Följaktligen stärker det banden mellan föräldrar och barn.

Exempel

För att bättre förstå hur denna typ av föräldraskap tar sig uttryck i vardagen, kommer här är en lista med exempel:

 • Inför alla konflikter, problem eller beslutsfattande i familjen träffas både föräldrar och barn för att prata och tillsammans hitta den lämpligaste lösningen. På detta sätt blir alla respektfullt lyssnade på och man tar varje åsikt i beaktande. Därmed träffar man överenskommelser som gynnar hela familjen.
 • Föräldrarna engagerar sig i sina barns skolliv och intresserar sig för deras utbildningsprocess och vad de lär sig.
 • Om barnen gör något som anses oacceptabelt, tar man aldrig till fysisk eller psykisk bestraffning. Istället uppmuntrar man dem att reparera skadan som de orsakat. Om ett barn till exempel slår en klasskamrat kommer föräldrarna inte straffa det med en veckas TV-spelförbud. Istället lär de barnet att reparera skadan. I det här fallet kan det handla om att be det andra barnet om ursäkt.
 • Föräldrarna ägnar tid åt aktiviteter med sina barn. Detta ska vara kvalitetstid och inte avbrytas av andra människor eller uppgifter. Syftet är att genomföra en aktivitet som både föräldrar och barn tycker om.

Tio tips för att främja positivt föräldraskap

Slutligen lämnar vi dig med en lista med tips utfärdade av Rädda Barnen, som gör att du kan etablera ett positivt föräldraskap.

 1. Barn har rätt till lämplig omsorg och vägledning.
 2. Utbildning och uppfostran måste bygga på kunskap, skydd och samtal.
 3. Det affektiva bandet är avgörande, så det måste främjas och upprätthållas hela tiden.
 4. Tillgivenhet måste visas öppet så att barnen känner sig älskade.
 5. Regler och gränser är viktiga eftersom de ger barn struktur och trygghet.
 6. Barn måste aktivt delta i familjens beslutsfattande så att de känner ansvar, men också att de blir lyssnade på och värderade.
 7. Barn ska disciplineras när de beter sig illa, men inte straffas.
 8. Smällar, förolämpningar, hot och skrik är varken effektiva eller lämpliga för att utbilda barn.
 9. Konflikter ska lösas utan att tillgripa våld.
 10. För att barn ska ha det bra måste föräldrarna också ha det bra.

Avslutningsvis måste vi understryka att det finns lika många föräldrastilar som det finns familjer, trots att alternativen generellt är reducerade till ett fåtal, baserat på olika parametrar. I praktiken skapar och upprätthåller vi vår pedagogiska stil på en daglig basis, i den kontinuerliga interaktionen mellan föräldrar och barn. Därför är det upp till varje enskild familj att välja den modell som bäst passar deras behov.

Men på grund av de påvisade fördelarna med positivt föräldraskap är det väl värt att överväga för utbildningen av våra framtida generationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rodrigo, M. J., Máiquez, M.L., y Martín, J. (2010). Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias. Orientaciones para favorecer el ejercicio de las responsabilidades parentales desde las corporaciones locales. Madrid: FEMP
 • Capano, Á., & Ubach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación de padres. Ciencias psicológicas7(1), 83-95.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.