De juridiska aspekterna av att praktisera psykologi

I bl.a. Spanien finns det etiska koder som styr psykologernas arbete. Läs mer i den här artikeln!
De juridiska aspekterna av att praktisera psykologi
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I den här artikeln kommer vi ta upp några av de etiska aspekterna med att praktisera psykologi och de lagar som reglerar detta utövande.

En psykologs jobb är bland annat att hjälpa folk att förbättra sin livskvalitet och sitt välmående. De kan ha en direkt påverkan på individens och gruppens utveckling och det är därför väldigt viktigt att man är professionell.

Då psykologerna kan påverka patientens mentala hälsa så har de en viss typ av kraft som därför måste regleras.

Hur reglerar staten psykologernas arbete?

Kvinnor som samtalar.

Om du vill arbeta som psykolog måste du uppfylla vissa krav. Först av allt så behöver du ha en lämplig examen och sedan genomgå en “praktisk tjänstgöring som psykolog.

Det finns även andra krav för den som vill arbeta inom sjukvården, och ska man arbeta utomlands gäller det att kolla upp vad som gäller där.

I vissa länder har man till och med en speciell kod som reglerar de juridiska aspekterna då man utövar psykologi. Koden fokuserar mest på de etiska frågor som påverkar både psykologerna och patienterna.

De innehåller generellt ett antal etiska principer som reflekterar de delade ideal som finns inom yrket.

Denna kod innehåller därför ett antal principer som alla psykologer delar. Den definierar de vanliga och fundamentala värderingar som bör reglera allt det arbete som patienterna utför med sina patienter.

Dessa omfattar respekt för patienten, skydd av mänskliga rättigheter, psykologens ansvarskänsla, ärlighet och autenticitet mot klienten.

Vilka andra aspekter påverkar detta yrke?

När man påbörjar behandling av en patient så ingår man en överenskommelse med denna person om att alltid följa de etiska riktlinjer och normer man lärt sig under sin utbildning.

Dessa normer är i linje med lagen och de framsteg inom psykologin vi gjort under årens lopp.

Andra juridiska aspekter då man ska praktisera psykologi

Psykologi anses vara ett vårdyrke, åtminstone när vi talar om den kliniska psykologin.

Detta innebar att ett stort antal psykologer har befunnit sig i juridiskt osäkra situationer. Det finns många juridiska skyldigheter kopplade till yrket, inklusive med koppling til journalföring och utfärdande av intyg.

En annan mycket viktig del av detta är sekretess och att vara medveten om att man inte bara får sprida information som patienten delger.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.