Prefrontala cortex och dess roll hos tonåringar

Vad kännetecknar tonåren? Varför anses det vara en besvärlig period? Hur påverkar prefrontala cortex tonåringars beteenden? Ta reda på det här.
Prefrontala cortex och dess roll hos tonåringar
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Med tonåren kommer distinkta och djupgående förändringar på alla nivåer. En sådan förändring är den mentala. Psykologen Stanley Hall definierade det som “en tid av storm och stress”. Det är verkligen en period som kännetecknas av känslomässig intensitet, härledd från djupa förhoppningar och rädslor. Faktum är att det utan tvekan ses som en ganska besvärlig fas. Det finns dock en anledning till detta. Det är det faktum att prefrontala cortex vanligtvis inte mognar helt förrän vid 24 års ålder.

Från den biologiska nivån inträffar tonåren under livets andra decennium mellan tio och 13 års ålder (sammanfallande med puberteten) och upp till 18-25 år. Detta beror på kulturell mångfald.

“Även om många pojkar och flickor går igenom tonåren utan att uppleva särskilda svårigheter, kan man konstatera att problem inom tre områden ökar under dessa år: konflikter med föräldrar, emotionell instabilitet och framförallt riskbeteenden.”

-Olive Delgado-

Tonåringar som går
En av orsakerna till obehag hos ungdomar ligger i upp- och nedgångar i deras exekutiva funktioner.

Exekutiva funktioner

Exekutiva funktioner är den uppsättning mentala processer som gör att vi medvetet kan kontrollera olika processer som våra tankar, beteenden och känslomässighet. De är som följer:

 • Arbetsminne.
 • Uppmärksamhetskontroll.
 • Beslutsfattande.
 • Planering.
 • Organisation av tiden.
 • Förutseende om konsekvenser.
 • Målsättning.
 • Förmågan att acceptera våra egna och andras synpunkter.

Det är upp- och nedgångarna i dessa exekutiva funktioner som får tonåringar att bete sig på sitt karaktäristiska sätt. Som regel är de inte så bra på att organisera sig, sätta meningsfulla och realistiska mål och förutse konsekvenserna av sina handlingar. Dessutom är de ofta impulsiva när det kommer till att fatta beslut. Det beror främst på att de underskattar farorna med den verkliga världen eftersom de nyligen lämnade barndomen där de ofta var skyddade.

Tonåringar försöker experimentera i en värld där de måste hitta sin plats. Detta är dock ett svårt uppdrag. Faktum är att det är ett där de ofta måste möta och acceptera vissa motsägelser.

“En omogen hjärna är en sårbar hjärna, och därför kan riskbeteenden äventyra dess utveckling.”

-Crews-

Prefrontala cortex

Tanken att hjärnan fortsätter att formas och utvecklas efter barndomen är relativt ny. De områden i hjärnan som stöder grundläggande funktioner, till exempel de som styr rörelser eller sensoriska system (beröring, syn, lukt och smak), är de första som mognar.

De hjärnområden som dök upp senare i vår evolution och som avsevärt skiljer oss från andra arter är också de som tar längst tid att mogna. Ett av dem är det område i hjärnan som ansvarar för att kontrollera och reglera exekutiva funktioner. Det består av prefrontala cortex (PFC) och främre gördelvindlingen (ACC).

“Bland de mentala förmågor som är beroende av pannloben finns förmågan att kontrollera instinktiva impulser, beslutsfattande, förmågan att planera och förutse framtiden, uppmärksamhetskontroll, förmågan att utföra flera uppgifter samtidigt, den tidsmässiga organisationen av beteendet, känslan av ansvar gentemot sig själv och andra, och den empatiska förmågan.”

-Antonio Damasio-

Orolig tonåring
Tonåringar upplever ofta osäkerhet och vissa känslomässiga upp- och nedgångar eftersom deras hjärnor ännu inte är fullt utvecklade.

Prefrontala cortex och arbetsminnet

Arbetsminnet når en vuxens funktionsnivå under tonåren. De hjärnområden som är ansvariga för att kontrollera denna kognitiva funktion är dorsolaterala prefrontala cortex (dlPFC) och ventrolaterala prefrontala cortex (vlPFC).

En studie från 2006 jämförde arbetsminnets prestationsnivå hos individer under övre och nedre tonåren. Den visade att prestationen hos individer i nedre tonåren var lägre. Detta beror bland annat på att PFC hos personer i de tidiga stadierna av tonåren är långt ifrån fullt utvecklad.

“Det är hjärnans mognad som gör det möjligt för ungdomar att anpassa sig till miljön, till exempel genom strukturell och funktionell hjärnombyggnad i frontala och kortikolimbiska områden, och hjärnans speciella plasticitet vid den tiden av livet.”

-Crews-

Förbättrade anslutningar

Notera att dessa förändringar i prefrontala cortex och gördelvindlingen med flera områden, inte bara händer. De förbättrar också förbindelserna i hjärnan. I själva verket upprättas förbättrade elektriska förbindelser mellan olika områden. Dessutom förbättrar de förbindelserna med strukturer som amygdala (centrum som reglerar känslor), hippocampus (ett viktigt område för minnet) och kaudatkärnan (extremt viktig för motivationen).

Barn är vanligtvis väldigt nyfikna på de regler som styr den fysiska världen, som gravitationen. Å andra sidan är tonåringar extremt intresserade av reglerna som styr den sociala värld där de måste definiera sin identitet. Detta är ett område där impulsivitet vanligtvis straffas hårt. Men när de får erfarenhet kommer deras prefrontala cortex att mogna och förbindelserna mellan olika nyckelcentra i deras hjärnor förbättras. Följaktligen blir de bättre på att reglera sitt beteende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Delgado, A. O. (2007). Desarrollo cerebral y asunción de riesgos durante la adolescencia. Apuntes de psicología25(3), 239-254.
 • Palacios, X. (2019). Adolescencia:¿ una etapa problemática del desarrollo humano?. Revista Ciencias de la Salud17(1), 5-8.
 • Suarez, R. O. (2013). Impulsividad y agresividad en adolescentes. Ediciones Díaz de Santos.
 • Stelzer, F., Cervigni, M. A., & Martino, P. (2010). Bases neurales del desarrollo de las funciones ejecutivas durante la infancia y adolescencia. Una revisión. Revista chilena de neuropsicología5(3), 176-184.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.