Samklang mellan psykoterapi och medicinering

Att välja mellan psykoterapi och medicinering är ett evigt dilemma. Men sanningen är att den förra har ett mer varaktigt resultat än läkemedel. Anledningen är att i terapi lär sig patienten att hantera sin livssituation på egen hand.
Samklang mellan psykoterapi och medicinering
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Användningen av psykoterapi och medicinering för behandling av psykiska störningar är ofta föremål för mycket debatt. Det förstnämnda har uppvisat mer varaktiga resultat än läkemedel. Anledningen är att en patient lär sig nödvändiga färdigheter under terapin. Terapeuter hjälper patienter att identifiera mytföreställningar och negativa tankar och ger dem nödvändiga verktyg för att utmana och ersätta sådana övertygelser.

Dessutom lär dessa metoder ut livslånga färdigheter. De underlättar inte bara för människor att må bättre momentärt, utan ger dem också något att falla tillbaka på om deras stressfaktorer kommer tillbaka i framtiden.

Till skillnad från medicinering är psykologisk terapi inte beroendeframkallande. Dessutom avslöjar vissa studier att kognitiv beteendeterapi kan vara effektivare än läkemedel för att lindra ångest och depression.

Men på grund av allvarligheten hos en del fall kan vissa människor kräva en stor grad av synergi mellan psykologisk terapi och läkemedel. Medicinering, psykoterapi eller en kombination av båda kan hjälpa människor att hantera problem med känslor och beteenden. Valet av behandling bör baseras på tillgängliga vetenskapliga bevis och på patientens vilja att fortsätta med dessa behandlingar.

En terapeut lyssnar och antecknar

Bevis på god samordning mellan psykoterapi och medicinering

Idag finns det försök att systematisera sambandet mellan kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykofarmakologi. Deras fördelar vid samverkande behandling:

  • Positiv samverkan mellan de två alternativen kan låsa upp kommunikationsförmåga, motivation, koncentration och minne tack vare läkemedlens hastighet. Patienten installerar sig i en beteendemässig och kognitiv position som gör det möjligt för denne att ta på sig de uppgifter som KBT presenterar.
  • KBT kan förbättra farmakologisk efterlevnad, både vid somatiska och psykiska sjukdomar. KBT kan i vissa fall neutralisera farmakologiska reaktioner, den typ som stör den positiva effekten av KBT.
  • Ett förslag är ett beteendebaserat recept för läkemedlet med implikationer på två nivåer:
    1. Då farmakologi i sig är en terapeutisk aktivitet inom den bredare ramen för allomfattande behandling. (Tänk här inte på psykofarmakologi som grundläggande och KBT som sekundärt.)
    2. psykofarmakologi är ett förfarande som bidrar till förändring kommer det så småningom att kräva andra åtgärder. Här innehar vissa kognitiva och beteendevariationer som underlättar förståelsen av den omfattande betydelsen av behandlingen.

KBT tillåter att medicinering avslutas under mer adekvata förhållanden än att de dras tillbaka utan skyddsnät, vilket minskar risken för återfall. (Återfall efter borttagande, eller hastigt genomförd minskning, av psykofarmaka har visat sig vara mindre förekommande hos patienter som genomgått KBT.)

Alla dessa antaganden kan kompliceras i fall av personlighetsstörningar. Detta beror på att paranoida individer avvisar medicineringen, och att de som undviker eller är beroende i alltför hög grad följer båda typerna av behandling. Inflytandet på personer med histrionisk personlighetsstörning, och brist på inflytande hos de med narcissistisk personlighetsstörning, komplicerar båda metoderna.

Bevis på goda resultat från kombinationen av psykoterapi och medicinering

Det finns två typer av psykoterapi för depression. Den ena är kognitiv beteendeterapi och den andra är interpersonell psykoterapi. Viss psykofarmaka har också visat sig vara användbar. Det finns även bevis som tyder på att kombinationen av psykoterapi och medicinering kan vara effektivare än vardera behandling på egen hand. Men på lång sikt verkar det som om psykoterapi garanterar framgång. Självmordsbenägna personer kan dock i vissa fall också behöva interneras.

För ångeststörningar har kognitiv beteendeterapi, antidepressiva läkemedel och mediciner mot ångest visat sig vara till hjälp. Merparten av forskningen har resulterat i data som stödjer hypotesen att psykoterapi är effektivare än medicinering. Att lägga till mediciner förbättrar inte signifikant resultaten av psykoterapi på egen hand.

Kognitiv beteendeterapi och miljöbaserade terapiformer, liksom stödprogram, har visat sig vara användbara för problem med alkohol- och drogmissbruk. Personer med allvarliga missbruk kan också dra nytta av att lägga till vissa mediciner som minskar deras begär eller effekterna av abstinens.

För ätstörningar kan medicinsk hantering vara nödvändig för att upprätthålla fysisk säkerhet. Det har visats att kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi och antidepressiva hjälpmedel kan vara effektivt. Vissa bevis tyder också på att kombinationen av psykoterapi och mediciner kan vara effektivare än endast en behandlingsform.

Vid schizofreni eller bipolär störning kommer de flesta människor att behöva behandling med antipsykotiska läkemedel och humörstabilisatorer. Forskning visar på nyttan med att lägga till kognitiv, beteendemässig eller familje-psykoterapi till behandlingen. Detta beror på att det kan förbättra funktionella resultat.

Psykoterapi är vanligtvis den första rekommendationen för problem med föräldraskap, äktenskap eller anpassningssvårigheter. Denna behandling kan hjälpa till med att utveckla färdigheter och svara på stressfaktorer på ett mer lämpligt sätt.

Ett huvud tillverkat av kugghjul

Personlig behandling med psykoterapi och läkemedel

Människor svarar olika på behandlingar. Om en behandling inte hjälper kan man försöka lägga till en annan. Forskning visar att psykoterapi kan vara till hjälp, även för personer som inte svarar bra på medicinering.

Både psykoterapi och medicinering kräver noggrann tillämpning och övervakning. Resultaten uppträder vanligtvis inte över en natt. Därför bör man bara starta behandlingen om patienten är villig att fortsätta med den så länge som denne behöver.

Patienter är mer benägna att engagera sig i en behandling som är förståelig för dem. Därför är det viktigt att diskutera behandlingen noggrant med en fackman så att de kan förklara det på ett sätt de kan förstå.

Slutsats

Enligt flera författare är den kombinerade behandlingen överlägsen en isolerad behandlingsform. Och om storleken på patientens gynnsamma respons ökar, ökar även sannolikheten för, och vikten av, samverkan mellan de två metoderna.

Således kan kombinerad behandling vara att föredra, både genom att den främjar efterlevnad (KBT) och genom att den påskyndar responsen (psykofarmakologi).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.