8 nycklar till effektiv kommunikation

8 nycklar till effektiv kommunikation
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Ines Gómez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vi är sociala av naturen. Att relatera till andra ger oss emotionella fördelar, såsom förståelse, stöd och förbättrad självkänsla. Trots detta är det många som inte kan knyta an till människorna i sin omgivning. Det finns flera anledningar till detta och en av dem är att de inte har lärt sig effektiv kommunikation.

Människor som däremot inte har problem med att skapa effektiv kommunikation, är de som har förmågan att utveckla sin sociala intelligens. En del författare, som exempelvis den amerikanske psykologen Daniel Goleman, talar i sin forskning om betydelsen av den här typen av färdighet. Detta är en persons förmåga att upprätthålla harmoniska och fridfulla relationer med andra utan att göra avkall på sin beslutsamhet.

Färdigheter som empati och förståelse är fundamentala för att man ska kunna bilda sociala anknytningar. Men att få en annan person att känna sig tillitsfull, trygg och förstådd i vårt sällskap är ofta ingen lätt uppgift.

Därför finns det en rad verktyg som stärker den här sortens emotionell intelligens. De hjälper oss att uppnå effektiv kommunikation, som det går att lära sig och att tillämpa om man anstränger sig. I vilket fall som helst så kan vi få en bättre förståelse för världen av sociala relationer, om vi läser om den och tillämpar den.

Nycklar till effektiv kommunikation

I alla former av interaktioner så måste vi ta hänsyn till icke-verbal kommunikation. Det läggs väldigt lite vikt vid den icke-verbala kommunikationen när vi lär oss något, även om denna ofta är mer betydelsefull än det faktiska innehållet i meddelandet. Våra gester, blickar och kroppshållning avgör till stor del vilken bild vår samtalspartner får av oss.

Figurer som kommunicerar

I kommunikationsprocessen spelar även synkroniciteten en ledande roll. Paul Goleman påpekar att denna förmåga gör att du kan avläsa alla icke-verbala signaler, allt från leenden till nickningar som äger rum vid rätt tidpunkt. Människor som inte har sinne för synkroniciteten uppträder på ett sätt som väcker obehag hos andra och får dem att uppfattas som excentriska. Detta beteende kallas “dyssemi” och innebär att en person inte förstår vilka signaler som avslutar eller ändrar en konversation.

Dessa sociala brister är inte neurologiska utan beror snarare på en felaktig inlärning. Numera finns det en mängd program som lär såväl barn som vuxna om synkronicitet. För människor med den här typen av problem kan det vara ganska lätt att lära sig kommunicera på ett effektiv sätt. Vi kan förbättra våra sociala färdigheter och förmedla de meddelanden vi verkligen vill kommunicera genom att följa en rad riktlinjer.

“Empati är förmågan att tänka och känna sig in i en annan människas inre liv.”

-Heinz Kohut-

1. Uppnå effektiv kommunikation genom att omformulera dig och ställa frågor

Att omformulera sig och ställa frågor är mycket viktiga delar i effektiv kommunikation. Även om det verkar motsägande, så tyder detta på intresse och inte på motvilja. Samtalspartnern känner sig hörd, vilket skapar en atmosfär av empati och välgörande förståelse.

Och genom att omformulera har vi möjlighet att förtydliga delar av konversationen som vi inte riktigt förstår, samtidigt som vi visar att vi lyssnar på vad den andra personen säger. Men naturligtvis är detta en resurs som alla andra, som vi måste använda vid rätt tillfälle. Om vi inte gör det kan kommunikationen låsa sig, eftersom den vi talar med kan tro att vi driver med honom.

2. Ge komplimanger

Beröm förstärker vad den andra personen säger. Det är väldigt bra att använda fraser som vittnar om uppskattning, såsom “Jag tycker det är jättebra det du säger”, “Jag håller med dig” eller “Jag älskar att vara tillsammans med dig”. Du kan också använda mindre direkta fraser, som “Fantastiskt!” eller “Bra!”

3. Visa empati

Empati är en egenskap som inte alla har. När du kan sätta dig in i den andra personens situation får kommunikationen ett mycket bättre flyt. Det leder till ett positivt förhållande, en känslomässig sympati som skapar en atmosfär av förståelse och tillit.

Dessutom framkallar den tanken på att vi kan vara förtroliga och uppmärksamma. Det skapar en samordning mellan samtalspartnerna som gör att de kan ha en effektiv kommunikation.

Två kvinnor som kommunicerar

4. Ta hänsyn till omständigheterna

En god kommunikationsstil kan stupa på att vi nonchalerar omständigheterna. Miljön, antalet närvarande och diskussionsämnet spelar alla stor betydelse. Vi bör undvika att argumentera med eller tillrättavisa vår samtalspartner inför andra personer. I andras närvaro är det mer passande att berömma henne för hennes prestationer.

Ljudnivån, platsen och tidpunkten ska vara så gynnsamma som möjligt. Om vi märker att vår konversation är oläglig är det bättre att skjuta upp den till ett senare tillfälle.

5. Respektera den andra personens åsikter

Det är väsentligt att respektera andras åsikter. När vi kränker, misskrediterar eller förringar en annan människas övertygelser ger vi prov på stor omognad. Under vår livstid kommer vi att möta många människor som tänker på ett helt annat sätt än vi själva. Vi kommer att kunna diskutera saker med dem och debattera, men i många fall måste vi även acceptera att alla frågor kan ses ur olika synvinklar.

Efter att vi har lyssnat på den andra personens idéer och argument fortsätter vi kanske att tycka som förr, men det är också troligt att vi ifrågasätter en del av våra förutfattade meningar. Att ha ett öppet sinne är inte bara fördelaktigt för vår kommunikation med andra människor, utan det vidgar även våra egna kunskaper.

6. Se den andra personen i ögonen för att uppnå effektiv kommunikation

Vi rekommenderar att man skapar ögonkontakt med den andra personen. Detta måste ske naturligt, eftersom en intensiv blick är mycket uttrycklig. Ögonkontakt får personen man talar med att känna sig hörd, vilket stärker kontakten mellan samtalspartnerna.

Effekten blir den motsatta när vi inte klarar av att hålla ögonkontakt, för då får interaktionen ett inslag av osäkerhet. Om man tittar bort när man talar så uttrycker detta en brist på intresse för den man pratar med. När man ser i marken ger man intrycket av att ljuga.

“Effektiv kommunikation utgörs till 20 % av det man vet och till 80 % av hur man upplever det man vet.”

– Jim Rohn-

7. Respektera det personliga utrymmet

I ett försök att stärka banden med vår samtalspartner eller för att framhäva vår position kan vi omedvetet göra intrång på den andra personens utrymme. I motsats till vad vi ibland tror, blir man sällan mer förtrolig med personer om man kommer dem för nära. Tvärtom känner sig många illa till mods och vill backa undan.

Vi bör anpassa avståndet vi håller beroende på två faktorer: graden av förtroende vi hyser för varandra och ämnets karaktär. Det får varken vara för långt eller för kort. För vi försöker ju inte uttrycka misstänksamhet eller misstro, eller hur?

Man och kvinna som uppnått effektiv kommunikation

8. Se till att turas om med att tala

Om man inte turas om med att tala, så är detta inte bara oartigt, utan dessutom hindrar det parterna från att få en effektiv kommunikation. Vi måste vänta med att tala tills vår samtalspartner har talat färdigt. Vid muntlig kommunikation måste alla inblandade vänta på sin tur att tala.

Stegen för att uppnå effektiv kommunikation är generellt sett ganska enkla. Till en början kan de verka lite forcerade, men när vi börjar tillämpa dem kommer vi att se resultat. Att kommunicera är en naturlig process och om vi förbättrar våra färdigheter får vi lättare att möta omvärlden med tillförsikt.

Huvudbild: Norman Rockwell


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Goleman, Daniel. (2010). Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. Kairós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.