Vikten av att stå upp mot mobbning

Om en skola inte kan garantera elevernas säkerhet är det viktigt att säga ifrån. Skolorna måste utgöra trygga platser för alla elever och det är samhällets uppgift att hålla dem ansvariga.
Vikten av att stå upp mot mobbning
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Att kunna stå upp mot mobbning och veta hur man framför officiella klagomål mot en läroanstalt är av avgörande betydelse för att kunna sätta stopp för problemet.

Och om man tiger innebär detta inte bara att beteendet förblir ostraffat, utan dessutom får det konsekvenser för de övriga eleverna.

Mobbning är ett allvarligt problem som berör skolelever runt om i världen. Som tur är har samhället i stort intensifierat ansträngningarna för att stoppa mobbningen, särskilt under senare år.

Idag finns det steg man kan ta för att skydda barn och ungdomar. Faktum är att de flesta skolor har regler för hur man hanterar mobbning.

Det är viktigt att komma tillrätta med situationen snabbt och effektivt. Annars kan offren ta stor fysisk och psykisk skada. I värsta fall kan mobbning leda till självmord.

Det är också viktigt att komma ihåg att den här sortens beteende har långtgående effekter. För det är aldrig så att den direkt utsatta är den enda som drabbas.

Om ingen vågar stå upp mot mobbning vänjer sig mobbarna vid att agera våldsamt.

Flera studier har visat att om ingen sätter stopp för eller försöker rätta till deras förkastliga beteende, så blir mobbarna våldsamma som vuxna (Olweus, 2011; Temcheff, Serbin, 2008).

Det är viktigt att ingripa tidigt mot mobbning

Stå upp mot mobbning

Idag finns det lagar som håller skolorna ansvariga om de underlåter att skydda eleverna från skada. Dessa inbegriper mobbning.

För att stå upp mot mobbning ska man därför som första steg begära att skolorna vidtar åtgärder för att skydda barnen och för att tillrättavisa dem som mobbar.

Detta steg är mycket viktigt. Och om skolan inte vidtar lämpliga åtgärder för att skydda sina elever, kan man göra en rättslig anmälan. Det är skolans ansvar att garantera minderårigas säkerhet.

För när allt kommer omkring räknar man med att skolorna ska vara trygga platser för alla barn.

Det finns redan domslut där man krävde av skolor som inte skyddade sina elever mot mobbning att de skulle ge eleverna ekonomisk ersättning.

Ett av de viktigaste fallen är det som avgjordes i maj 2012, där en domare ålade en skola i Alcorcón, Spanien, att betala 32,000 euro till en familj vars barn utsatts för mobbning.

Om skolan inte vidtar erforderliga åtgärder för att skydda eleverna, eller om dess åtgärder är otillräckliga, är det viktigt att anmäla detta till ansvarig skolmyndighet.

Skolorna är skyldiga att stå upp mot mobbning

Vad händer sen?

Om ärendet hamnar i händerna på Skolverket kommer man där att granska bevisen. I fall då mobbning kan påvisas kommer man att ingripa för att finna en lösning.

I mer allvarliga mål, där faktiska brott har begåtts, kommer ett straffrättsligt förfarande att inledas. Mobbning innefattar ofta kriminellt beteende, såsom hot och fysiskt våld.

Om ett barn faller offer för den här typen av brott och om de regler som tidigare beskrivits inte kan avhjälpa problemet, kan man vända sig direkt till det straffrättsliga systemet.

Om brottet är av allvarlig art kan mobbaren placeras i en ungdomsanstalt eller bli tvungen att undergå någon form av rehabiliteringsprogram.

En villkorlig fängelsedom eller samhällstjänst och är andra tänkbara påföljder, liksom en skyldighet att ersätta offret och dennes familj.

Normalt är det mobbaren som ansvarar för betalningen av böterna. Om mobbaren är minderårig ankommer det på föräldrarna eller vårdnadshavarna att betala.

Men om det visar sig att även skolan varit försumlig, kan också denna ådömas skadestånd.

Dock är det viktigt att komma ihåg att den egentliga målsättningen är att få mobbningen att upphöra. Barnet i fråga måste känna sig tryggt i skolan och förskonas från hot eller våld.

Hur man bör agera i hemmet

Ett barn som blivit utsatt för mobbning behöver känna fullt stöd från den egna familjen. Barnet måste också kunna lita på sin familj och andra inblandade vuxna. Dessa båda faktorer är avgörande för att man ska lyckas lösa problemet.

När barn känner sig trygga talar de normalt tydligt och uppriktigt, så det är mycket viktigt att familjen är lyhörd. Var försiktig med att inte öppet ifrågasätta vad ditt barn berättar för dig. Håll dig lugn och gå varsamt tillväga.

Mobbningen kan få allvarliga följder. Till exempel inverkar den ofta negativt på elevernas självkänsla. Vidare kan den leda till posttraumatiskt stressyndrom, depression och, i allvarligare fall, självskadebeteende.

Därför kan ett mobbningsoffer behöva hjälp från en specialist för att må bra igen. Det är vanligt att de drabbade har svårt med skolarbetet, att de inte vill gå till skolan eller att de lider av depression.

Om ditt barn eller ett barn du känner uppvisar några av dessa symtom är det viktig att uppsöka hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.