Tekniker för rådgivning inom psykoterapi

Det är viktigt att den som arbetar med psykoterapi använder sig av bra tekniker för rådgivning. I dagens artikel kommer vi att ta upp de mest relevanta och hur de passar in i terapins ramverk.
Tekniker för rådgivning inom psykoterapi
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är viktigt att terapeuter lär sig tekniker för rådgivning. Psykologer och psykoterapeuter måste därför implementera dem i sina sessioner. De lär sig dessa precis på samma sätt som de lär sig psykologiska tekniker.

Konceptet terapeutisk relation kom från den psykodynamiska modell som introducerades av Bordin för ett antal år sedan. Den är ett måste under behandlingen om man verkligen vill att den ska fungera.

Det finns tre komponenter i en terapeutisk relation:

 • Relationen mellan patienten och terapeuten bestäms av det känslomässiga tonläget och det ömsesidiga samarbetet.
 • De måste också vara överens om det mål de vill uppnå.
 • Överenskommelsen måste uppnå de utlagda målen.

Vissa forskare, som Carl Rogers och hans humanistiska psykologi, föreslår att följande ingredienser bör förekomma i alla terapier:

 • Autenticitet och kongruens.
 • Ovillkorlig acceptans av en patient och empati mot personen.

Faktum är att Rogers ansåg att dessa komponenter var nödvändiga för att förändring skulle kunna uppstå.

Utöver den viktiga alliansen så fanns det även andra färdigheter som var viktiga för skapandet av den terapeutiska relationen.

En av de viktigaste färdigheterna som en terapeut kan ha är förmågan att etablera starka band med patienten.

Viktiga råd för terapeuter

Kvinna som sitter med terapeut.

En studie an Sloane et al. från 1975 tar upp följande variabler, som de anser vara viktiga:

 • Terapeutens personlighet
 • Förmågan att lyssna
 • En terapeuts sätt att gradvis uppmuntra patienten till att göra det som han tror att han inte kan
 • Förmågan att prata på ett sätt som patienten förstår
 • Hjälper patienten att förstå sig själv

Andra färdigheter och tekniker för rådgivning

Andra författare som Ackerman SJ och Hilsenroth MK (2003) gick igenom publiceringar rörande detta ämne och fatt att följande karaktärsdrag är viktiga:

 • Flexibilitet. Det sätt som patienten anpassar sig till situationen och patienten som han har framför sig.
 • Erfarenhet. Hur terapeuten uppvisar sin kliniska erfarenhet.
 • Ärlighet. Anser patienten att terapeuten är ärlig?
 • Respekt. Respekterar terapeuten patientens värderingar och hur patienten kommunicerar?
 • Lojalitet. Terapeuten är pålitlig.
 • Självförtroende. Patienten känner att terapeuten vet vad han gör.
 • Terapeuten visar ett intresse för patienten och patientens problem.
 • Uppmärksamhet. Terapeuten är medveten om vad som händer under sessionen. Med andra ord patientens verbala och icke-verbala manifesteringar.
 • Närhet. Patienten upplever en närhet.
 • Värme. Terapeuten är vänlig.
 • Öppensinnad. Terapeuten förstår och accepterar andra synsätt.

Man kan slå fast att det finns mycket information rörande vikten av terapeutens egenskaper i relation till behandlingens resultat.

Vissa studier indikerar att behandlingens effektivitet är större då dessa förekommer. Annars händer det motsatta.

Vad händer under terapisessioner?

Man som sitter med terapeut.

Vissa studier har visat att den första sessionen, då en patient och en terapeut möts för första gången, har en stor betydelse.

De terapeuter som har lättare för att uttrycka sig och analysera patienten har lättare för att få patienten att vilja komma tillbaka.

Om du isolerar faktorerna utanför behandlingen, som patientens ekonomi eller avståndet denne måste färdas för att medverka, är de flesta experter överens om två fundamentala anledningar som förklarar avhoppen:

 • Å ena sidan har vi terapeutens personliga karaktärsdrag och bristen på intresse för den föreslagna behandlingen.
 • Å andra sidan kan patienten tro att han har blivit bättre till den grad att han inte behöver fortsätta.

När det kommer till avhoppen så har studier visat att terapeutens verbala förmågor påverkar behandlingens framgång, till den grad att antalet avhoppare är betydligt lägre hos terapeuter som har goda förmågor.

Slutsatser rörande terapeutens tekniker för rådgivning

Det är viktigt att terapeuten lär sig att använda sina färdigheter inom terapin.

Det är inte tillräckligt att bara ha kunskap om ämnet, utan man måste även omsätta dem i praktiken, veta hur man presenterar ämnet och kunna modifiera tillvägagångssätt från patient till patient.

Här är det viktigt att vara rutinerad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vallejo, P, M.A. (2016). Manual de Terapia de Conducta. Editorial Dykinson-Psicología. Tomo I.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.