Teorin om svag central koherens och dess länk till autism

Teorin om svag central koherens anger att vissa människors uppmärksamhet riktas först till detaljerna i en bild snarare än att bearbeta dess allmänna idé. Hur är detta relaterat till autismspektrumstörningar?
Teorin om svag central koherens och dess länk till autism

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Normalt tenderar vi att bearbeta föremålen runt oss på ett generellt sätt. När vi letar efter ett objekt, och lägger allt vårt fokus på att hitta det, gör vi det genom att ta en övergripande bild av det som referens. Således letar vi inte efter objektet genom dess enskilda delar. Vårt semantiska system skapar en bild av objektet i sin helhet. Vi gör detta på grund av en verkställande funktion som lyder under benämningen central koherens. Nedan ska vi närmare förklara teorin om svag central koherens.

När vi observerar ett objekt för första gången, observerar vi dess utseende på ett generellt sätt. Vi märker i allmänhet inte de enskilda delarna som utgör objektet. Om vi ​​till exempel observerar människors ansikten observerar vi dem vanligtvis som en del av en helhet. Vi brukar inte se precis alla detaljer av näsan, munnen etc. på ett isolerat sätt. Vi gör detta tack vare vår centrala koherens, med andra ord vår centrala sammanhållningsförmåga.

Men vissa studier visar på att detta inte alltid sker. Ett utmärkt exempel här är hos människor som lider av en autismspektrumstörning, eller något annat tillstånd som påverkar verkställande funktioner. Det är anledningen till att neurovetenskapen har fokuserat på teorin om svag central koherens.

En pojke med sin skugga

Teorin om svag central koherens

Denna teori formulerades av Uta Frith 1989, samt Joliffe och Baron Cohen år 1999. Den försöker förklara den svårighet som människor med autismspektrumstörningar (ASD) har att integrera information i en enda, sammanhängande ”helhet”. Personer med autism eller autismspektrumstörningar är kännetecknade av fragmenterad bearbetning. Således tenderar deras uppmärksamhet att fokusera på små detaljer.

Enligt Frith har människor med ASD svårt att tolka situationer genom att avläsa andra människors avsikter från deras ögonrörelser, handrörelser och andra kontextuella ledtrådar.

Detta skapar en klar nackdel för dem. De stannar upp för att fokusera på isolerade delar, och som ett resultat tar det längre tid att se hela bilden. Istället för att gå från det allmänna till det specifika, gör de tvärtom.

Neuropsykologisk bedömning

En neuropsykologisk utvärdering, som kan fastställa om det finns en förändring i det centrala koherenssystemet, är ett värdefullt hjälpmedel för diagnos. Genom att använda metoden kan läkaren fokusera på denna speciella förmåga hos personer med ASD att fokusera på detaljer, som negativt påverkar deras generaliserande kapacitet för central koherens.

Denna speciella förmåga att fokusera på detaljer utvärderas med hjälp av uppgiften ”maskerade figurer”, eller Cube Subtest av Wechsler Intelligence Scales. Specifika färdigheter som uppstår genom autism representerar en mycket speciell kognitiv stil.

Experter har observerat detta i den neuropsykologiska utvärderingen av ritfärdigheter. Dessa människor brukar börja sina teckningar med fokus på alla detaljer. De ritar de enskilda delarna i detalj, en efter en, istället för att skissa upp den allmänna idén.

Denna teori förklarar dock inte hela den kliniska bilden som är karakteristisk för personer med ASD. Som ett resultat föreslår forskare att det används som en förklarande teori om detaljfokuserad kognitiv bearbetning.

En pojke ritar

Kompletterande teorier

En kompletterande teori är ”modellen för verkställande dysfunktion”. Även om den här modellen inte uppfyller den kompletta uppsättningen inom ASD-symtomatologi, förklarar den vissa egenskaper, som bristen på flexibilitet, svårigheter att planera och generera nya idéer och förekomsten av repetitiva beteenden.

Dessa typer av kapacitet är relaterade till verkställande funktioner. Nyligen fann forskare som bland annat Rosenthal (2013) en större brist i den verkställande förmågan hos äldre barn.

Därför bör neuropsykologiska ingripanden ske från tidig ålder inom dessa områden, eller i enlighet med uppståendet av bristerna i verkställande funktioner, för att minimera effekterna av störningen.

På samma sätt som det neurobiologiska perspektivet har visat att det finns ett brett och varierat utbud av genetiska faktorer associerade med ASD, menar man också från ett neuropsykologiskt perspektiv att en enda brist inte förklarar störningens heterogenitet.

Å andra sidan bygger teorin om bristen på social kognition på tanken att människor med ASD uppvisar förändringar i sin förmåga att representera sina egna och andras mentala tillstånd. Detta gäller utöver de svårigheter de har att förstå saker ur en annan persons synvinkel, vilket denna teori förklarar.

Därmed påtalar teorin om svag central koherens att denna typ av uppmärksamhet på detaljer kan ses som en annan typ av kognitiv process. Vi behöver inte nödvändigtvis se det som en brist. Faktum är att denna detaljfokuserade process har många fördelar. Följaktligen tillåter det dessa människor att göra värdefulla bidrag som människor med ett mer normativt sätt att bearbeta information inte skulle kunna se.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Baron-Cohen, S., Leslie, A. y Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”? Cognition, 21, 37-46.

  • Baron-Cohen, S. (1987). Autism and symbolic play. British Journal of Developmental Psycology, 5, 139-148.

  • Baron-Cohen, S (1990). Autismo: un trastorno cognitivo específico de “ceguera de la mente”. lnternational Review of Psychiatry, 2, 81-90.

  • Beatriz López y Sue R. Leekam (2007) Teoría de la coherencia central: una revisión de supuestos teóricos, Journal for the Study of Education and Development, 30: 3, 439-457, DOI: 10.1174 / 021037007781787462


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.