Två nycklar till ett bättre minne

Två nycklar till ett bättre minne
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Minnet är en mystisk och fascinerande psykologisk process som aldrig upphör att förvåna oss. Förmågan att vara medveten om föremål, fakta och situationer som härrör från det förflutna är en fantastisk prestation. Allt eftersom forskningen kring minnesprocessen gjort framsteg har två nycklar till ett bättre minne hamnat i fokus.

Tack vare vår förmåga att minnas kan vi bibehålla en enhetlig bild av vår existens. Kunskap om det förflutna förankrar oss i nutiden och skapar en grogrund för framtiden. Dessutom gör denna förmåga att erinra sig tidigare händelser att vi kan upprätta en kontinuerlig tidslinje för våra liv. Att förlora minnen eller förmågan att minnas kan därför ha stor effekt på en människas personlighet.

“Minnet är sinnets väktare.”

-William Shakespeare-

Minnet är också avgörande för inlärningen, bl.a. genom att vi kan se samband mellan redan känd och ny information. Enkelt sagt består inlärningsprocessen i införlivandet av fakta i våra minnen. Det är när du vill lära dig något nytt som två nycklar till ett bättre minne framträder: intensiva intryck och sensoriska förnimmelser. Längre fram i artikeln ska vi ta en närmare titt på båda dessa begrepp.

Olika aspekter av minnesprocessen

Som vi tidigare nämnt är minnet avgörande för associationsprocessen, varvid vi kan inlemma nya erfarenheter. Alla erfarenheter efterlämnar intryck som man kan återkalla från minnet när man befinner sig i en liknande situation vid ett senare tillfälle. Om den tidigare erfarenheten var negativ hjälper minnet oss att vidta lämpliga åtgärder.

Minnets fyra faser som nyckel till ett bättre minne

Minnet kan delas in i fyra faser:

  • Inkodning är den process varvid hjärnan förnimmer, lagrar och gör kunskaper tillgängliga för senare behov.
  • Lagring innebär att hjärnan sparar och bibehåller minnena under längre tid. Och det verkar vara så att allt blir lagrat i hjärnan, även om vi inte medvetet kan återkalla alla minnen.
  • Framplockning är den process varvid tidigare lagrade minnen plockas fram. Beroende på situationen kan denna process vara antingen automatisk eller avsiktlig.
  • Igenkännande och lokalisering är den process varvid minnet hjälper oss känna igen särskilda detaljer och sätta dem i rätt sammanhang.

Och nu menar man inom den etablerade vetenskapen att intensiva intryck och sensoriska förnimmelser gör att våra minnen på ett mer effektivt sätt kan skapas, lagras, plockas fram, kännas igen och bearbetas.

Nycklar till ett bättre minne: intensiva intryck

Det råder viss debatt kring huruvida begreppet intensiva intryck är relaterat till minne eller associationer. Hur som helst bildas våra minnen av föreställningar, händelser och erfarenheter till stor del beroende på hur intensiva och levande dessa upplevelser var.

Nyckeln om intensiva intryck säger att ju mer levande man upplever en handling eller situation, desto starkare blir det minne som skapas. Det betyder att ett intryck avspeglar effekten av en viss händelse på en viss individ.

Exempelvis är en överraskning en mycket intensiv upplevelse. Oväntade händelser ger upphov till intensiva förnimmelser, känslor och tankegångar. Kort sagt kommer allt vi lär oss som sammankopplas med intensiva och starka intryck att bilda tydliga minnen.

Nycklar till ett bättre minne: sensoriska förnimmelser

Den andra huvudregeln för minnesprocessen avser sensoriska förnimmelser. De starkaste förnimmelserna förmedlas via huden, d.v.s. via känselsinnet. Näst i betydelse kommer luktsinnet och därefter smaksinnet. Alla känselsinnen, som utvecklas tidigt i livet, är avgörande för vår överlevnad.

Detta förklarar varför händelser som relaterar till sensoriska förnimmelser har mycket större sannolikhet att bli ihågkomna. Allt vi berör, luktar på eller smakar på etsar sig djupare fast i våra medvetanden. Det är därför som verkliga erfarenheter spelar så mycket större roll än idéer och teorier för vår inlärning.

Känselsinnet som nyckel till ett bättre minne

Detta är inte allt som styr vårt minne, men de båda aspekterna som vi diskuterar ovan är de mest avgörande. För dessa processer är tydligt förknippade med djupa och lätt framplockade minnen, även efter att viss tid har förflutit. Så vill du lära dig något nytt gör du klokt i att använda dig av dessa två nycklar till ett bättre minne.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.