Vad är egentligen definitionen av populism?

Termen "populism" blir allt populärare. Ett intressant faktum är att det inte alltid har kopplats till politiska diskussioner. Fortsätt läsa för att lära dig mer!
Vad är egentligen definitionen av populism?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Uttrycket ”populism” blir alltmer populärt. På ett sätt ser vissa det som en synonym för demagogi. Det tillämpas urskillningslöst på regeringar, politiska regimer, statsformer, personligheter och ekonomisk politik. Men vad är egentligen den verkliga definitionen av populism? Det ska vi ta reda på nedan!

I själva verket är detta en term som många ofta använder och alltid på ett nedlåtande sätt. Detta ord har dock inte alltid varit ett vanligt instrument i media och politiska diskussioner. Tidigare var det en simpel akademisk term med många nyanser.

I den här artikeln ska vi studera definitionen av populism sett till dess ursprung och perspektiv. Avslutningsvis tittar vi närmare på de viktigaste egenskaperna hos latinamerikansk populism.

Definitionen av populism – perspektiven hos en populistisk regering

Det är väldigt svårt att ge denna term en systematisk definition. Vi kan dock ta hänsyn till tre perspektiv av den.

  • Populism som en ideologi. Denna ideologi delar upp samhället i två antagonistiska grupper. För det första folket, som är rent och sant, och för det andra eliten, som är korrupt. Under detta populismbegrepp kan man förstå skälen till att vissa individer använder den här termen som en nedlåtande definition av denna typ av varierande policyer.
  • Populism som en diskursiv stil. Enligt detta perspektiv är populism en diskursstil. I grund och botten ser den politik som etisk och moralisk mellan folket och oligarkin. Det är språket som används av de som hävdar att de talar å folks vägnar: “Vi” (folket) och “de” (eliten).
  • Populism som en politisk strategi. Detta är det vanligaste perspektivet av alla. Enligt denna synvinkel är populism tillämpningen av viss ekonomisk politik. Till exempel omfördelning av välstånd eller nationalisering av företag. Dessutom är populism också en slags politisk organisation där en ledare utövar makt med stöd av sina anhängare. Det tillhör vanligtvis marginaliserade sektorer.
Definitionen av populism

Var kommer denna term ifrån?

Som vi nämner tidigare hade termen en akademisk användning innan den blev så populär. Första gången någon använde den var i slutet av 1800-talet för att tala om en fas av utvecklingen av den socialistiska rörelsen i Ryssland.

Denna term användes för att beskriva den antiintellektuella vågen, som hänvisar till en uppfattning om att socialistiska militanta individer bör lära av folket innan de kan vara deras guider.

Några år senare började ryska marxister att använda termen med nedsättande mening. De tillämpade den när de hänvisade till de socialister som trodde att revolutionens huvudmål var bönderna och att de kunde bygga landsbygdskommuner från ett framtida socialistiskt samhälle.

Den internationella socialistiska rörelsen började också att använda “populism” för att hänvisa till en rörelse som motsatte sig överklassen. Men till skillnad från marxismen var den nationalistisk och identifierad med bönderna.

Å andra sidan, och utan någon uppenbar koppling till den ryska termen, började amerikanerna använda den när de hänvisade till kortlivade People’s Party, som främst uppkom med stöd av fattiga jordbrukare med anti-elitistiska och progressiva idéer. Således kan du se att termen i båda fallen hänvisade till en landsbygdsrörelse med antiintellektuella tendenser.

Ändå återupptog andra akademiker termen i en annan mening på 1960- och 1970-talet. De använde den för att namnge en serie reformrörelser från tredje världen (som peronism i Argentina, varguism i Brasilien och cardenism i Mexiko). Den utmärkande egenskapen här var typen av ledarskap. Det var personligt snarare än institutionellt, individuellt snarare än pluralistiskt och emotionellt snarare än rationellt.

Således gick den akademiska världen från att använda termen “populism” för att definiera bonderörelser till att använda den för att beteckna ett brett ideologiskt och politiskt fenomen. På 1970-talet ansåg folk att “populism” var varje rörelse som hotade demokratin med en negativ konnotation.

Lägger röst i valurna

Populism i Latinamerika

Dess inkluderande natur är det huvudsakliga kännetecknande draget hos latinamerikansk populism. I synnerhet kan man definiera denna egenskap enligt tre element :

  • Populär suveränitet. Efter USA och Haiti var Latinamerika det första området som avkoloniserades. Idén om en nation uppstod, som förde med sig byggandet av nationella samhällen, där det tidigare fanns kolonier som leddes av vita eliter. I grund och botten bygger den latinamerikanska populismen på en originalidé om populär suveränitet.
  • Statlig svaghet. En historisk svaghet som har hindrat uppfyllandet av populistiska löften och deras materialisering i rättigheter. Populistiska cykler har en gemensam nämnare när det kommer till löften om förbättringar gällande mänskliga rättigheter som länge kränkts.
  • Den populistiska reaktionen. Latinamerikansk populism framträder som en reaktion på begränsningarna i de system som föregår dem; detta gäller ojämlikhet, instabilitet och politisk volatilitet. Således har populismens löfte en materiell och symbolisk grund som påstås ge en talan och en röst till de utstötta.

Kort sagt, definitionen av populism har gått från att vara ett erkännande av okunnighet och behovet av lärande för dem som avser att styra till en politisk rörelse som försöker förtjäna medborgarnas sympati med sina förslag, oavsett om dessa är lämpliga för dem eller inte.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.