Vad är länken mellan utbildning och politiska åsikter?

Vad är länken mellan utbildning och politiska åsikter?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är tämligen vanligt numera att i debatter diskutera ”politisk utbildning”. Detta ämne berör vilken effekt våra skolor och utbildningsinstitutioner har när det gäller att påverka elevernas politiska övertygelser. Ett av de teoretiska målen för en utbildning är att få människor att vara politiskt kunniga samt aktiva medborgare. Men exakt hur sammanknutna är utbildning och politiska åsikter? Vilken typ av anknytning finns det?

I den här artikeln ska vi fokusera på effekterna som utbildning har på det politiska livet. Utbildning innefattar förstås mycket mer än bara den akademiska världen, men den utgör en omfattande del sett till helheten. De politiska effekterna som vi ska titta närmare på i den här artikeln är: politiskt engagemang, politisk inställning och politisk kunskap.

Låt oss först undersöka några av dessa effekter från tre olika perspektiv. Dessa är: (A) externa variabler som påverkar utbildning och politiska övertygelser, (B) direkta variabler och (C) indirekta variabler.

Externa variabler som påverkar utbildning och politiska åsikter

På statistisk nivå, när vi pratar om externa, modulerande eller tredjeparts variabler, talar vi om det externa som skapar en länk mellan två andra variabler. Till exempel finns det en länk mellan antalet sjukhus och fängelser i en stad. Det är ett statistiskt faktum att städer med fler sjukhus har fler fängelser. Men länken kommer från en tredje variabel som påverkar båda de andra: befolkningen.

När det gäller utbildning och politiska åsikter finns det externa aspekter som påverkar båda variablerna, vilket förklarar en del av länken. Det finns många, men de följande är de viktigaste: kognitiv förmåga, personlighet och socioekonomisk bakgrund.

Studenter i utbildning och politiska åsikter

Kognitiv förmåga

Länken till kognitiv förmåga är ganska uppenbar. Att ha en hög nivå av verbal uttrycksförmåga, abstrakta resonemang och bra minne, bland annat, hjälper dig att komma längre i både formell utbildning och din politiska kapacitet. Å andra sidan är kognitiva förmågor som strider mot det utbildningssystem där du utvecklar dem en grogrund för svag politisk förståelse.

Personlighet

När det gäller personlighet är det viktiga att förstå att vissa attityder kan påverka utbildning och politiska åsikter. Till exempel har predisposition för lärande, nyfikenhet och forskning en länk till högre akademiska prestationer och större politisk förståelse.

Socioekonomisk bakgrund

En annan viktig aspekt är den socioekonomiska bakgrunden. Detta beror på att det finns sociala begränsningar med både politiskt liv och formell utbildning. Globalt sett är det många människor som inte har möjligheten att gå på universitet eftersom de helt enkelt inte har råd. På samma sätt tillbringar människor med lägre socioekonomisk status vanligtvis inte mycket tid på politik. Ibland beror det på att de effektivt har exkluderats. Men andra gånger beror det på att de tillbringar större delen av sin tid på att försöka överleva under instabila arbetsförhållanden.

Direkta variabler mellan utbildning och politiska åsikter

Det finns en enorm variation när det gäller formell utbildning. Naturligtvis leder detta till olika sätt att organisera människors utbildning med skillnader i vad vi kallar ”politisk förståelse”. Detta är också ett bevis på att de två variablerna har en direkt anknytning. Men vad är de specifika sakerna som påverkar denna länk? De viktigaste är läroplanens innehåll och utbildningsvärderingar.

Läroplanens innehåll

Läroplanens innehåll kan ha ett direkt inflytande på den politiska kunskap som eleverna får. Av tydliga skäl kan undervisning i politiska koncept uttryckligen hjälpa till att skapa framtida medborgare med mycket bättre politiska analysfärdigheter. Dessutom har typen av innehåll också en stor inverkan på studenternas politiska lutningar. Med andra ord, politisk utbildning som talar om fördelarna med liberalismen kommer förmodligen att leda till människor som identifierar sig mer med dessa idéer.

Utbildningsvärderingar

Att utbilda elever i värderingar baserade på dialog, debatt och kritiskt tänkande är viktigt. Det är det bästa sättet att hjälpa dem att utveckla sin egen politiska inställning. Det finns en stark koppling mellan skolor med dessa principer som grund och politiskt intresserade elever. Om eleverna däremot får en trångsynt, hierarkisk utbildning, vänjer de sig vid dogmatiskt tänkande och myndighetstilltro. I slutändan är det principer som alltid strider mot en kritisk inställning till politik.

Indirekta variabler mellan utbildning och politiska åsikter

Det finns en god chans att en persons utbildningsnivå kommer att bestämma olika delar av dennas liv. Det är vanligtvis en stor skillnad mellan att starta ditt arbetsliv efter gymnasiet och att börja det efter att du har avslutat en doktorsexamen. Många av dessa skillnader när det gäller utbildning spelar också en roll när det gäller människors politiska attityder. Hur som helst, de viktigaste indirekta variablerna mellan utbildning och politiska åsikter är social ställning, självbild och möjligheter.

Social ställning

I samhällets ögon är din utbildningsnivå något som sätter dig ”ovanför” vissa människor och ”under” andra. Detta händer eftersom vårt samhälle är fullt av stereotyptänkande som får oss att se på människor annorlunda baserat på om de har, eller inte har, en omfattande utbildning. Den grundläggande länken här är att ju högre utbildningsnivå du har, desto mer politiskt inflytande (om andra variabler är desamma) har du.

En affärskvinna går upp för en himmelsk trappa

Självbild är en variabel mellan utbildning och politiska åsikter

Allt du lär dig under ditt akademiska liv spelar också en roll i hur du ser dig själv. Din självbild kommer att driva dig mot att sätta dig själv i samma kategori som andra människor med samma utbildningsnivå. Det händer också att grupper med högre utbildningsnivåer är mer socialt accepterade när det gäller politik.

Möjligheter

Slutligen innebär en högre utbildning vanligtvis också att ha fler möjligheter. Så i princip, baserat på hur många möjligheter du har, har du större eller mindre chanser att göra saker relaterade till politik.

Det finns många olika perspektiv när det gäller kopplingen mellan utbildning och politiska åsikter. Men de ger oss alla grundläggande information om hur vi kan se till att vi har politiskt aktiva, mycket kompetenta människor i vårt samhälle. Det första kan vara att vi bör se till att det inte finns några sociala eller ekonomiska begränsningar för politik. På så sätt är det mer troligt att våra politiska system blir mer representativa, och det kommer att göra det lättare att göra saker för det allmännas bästa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.