Vad handlar interaktivt lärande om?

Interaktivt lärande blir långsamt allt mer populärt. Med både traditionella och nya, innovativa verktyg är det ett exempel, bland många, på vad nya influenser och resurser kan bidra med till utbildningsväsendet.
Vad handlar interaktivt lärande om?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Många psykologer, biologer och matematiker fokuserar sitt arbete på inlärningsprocessen och har bidragit med många försök att förbättra den allmänna förståelsen av denna process. I denna artikel ska vi gå närmare in på interaktivt lärande.

Låt oss börja med att definiera termerna lärande och interaktion. En definition av det första konceptet är att ”skaffa sig kunskaper eller färdigheter i något, vanligen så att viss kompetens erhålls”. Och av det andra: “socialt växelspel mellan personer i kontakt; även något utvidgat: samspel mellan datoranvändare och dator “. Men vad innebär egentligen interaktivt lärande?

Ett barn med många frågor

Av vad består interaktivt lärande?

Det är baserat på dynamiskt lärande, vanligtvis förknippat med rörelse. Dess huvudsakliga kännetecken är att det består av motiverande aktiviteter som uppmuntrar en person att hålla sig aktiv samt fördjupa sin kunskap. För detta krävs olika aktörer och element:

 • Lärare; fungerar som ledare som motiverar lärande
 • Studenter; håller sig aktiva under inlärningen
 • Plats; kan vara ett klassrum, men det viktiga är att det ska främja lärande

I interaktivt lärande kan man inkludera olika verktyg för att uppnå specifika mål. Ett vanligt mål är fortsatt lärande. Detta är en effektiv metod för att undvika prokrastinering.

Hur man undervisar interaktivt

Det är viktigt att tänka på att ständig dialog är grunden för aktivt lärande. Tanken är att läraren ska engagera sig i lärandet på ett holistiskt sätt. Med andra ord att gå utöver det teoretiska.

Lärarens arbete i linje med miljön och målen är att:

 • Planera inlärningsprocessen
 • Ingripa för att motivera lärande och vägleda elever
 • Övervaka elevernas arbete
 • Vara öppen för dialog
 • Skapa positiva förväntningar angående ämnet de lär ut
 • Vara nyskapande när det gäller inlärningsprocessen
 • Vara dynamisk och arbeta i linje med läroplanen

Således fungerar läraren som en assistent för lärandet. För detta måste de, utöver de ovan nämnda egenskaperna, känna sig själva väl, och känna till sina förmågor. Därför räknas också känslor, tankar och beteenden in i denna typ av lärande. Vad det egentligen handlar om är att denna person måste föregå med gott exempel. Läraren undervisar och eleverna uppskattar, upprepar och återskapar det de lär sig.

Konceptet interaktiv inlärning är dessutom väldigt omfattande. Därmed är dess enda mål inte bara utvecklingen av intellektuell kunskap. Den kräver också konstnärliga, kulturella, empatiska och självreglerande färdigheter. Läraren är en guide och måste vara medveten om och hjälpa till att förbättra dessa förmågor.

Interaktivt lärande för elever

När det gäller interaktivt lärande har eleven en aktiv roll och därför bör de delta i alla aktiviteter, som att exempelvis hålla föredrag. De får också feedback, men inte bara från läraren utan också från sina klasskamrater och även från sig själva. Elever kan arbeta i:

 • Ett omvänt klassrum. Här kan de utveckla strategier virtuellt och även ansikte mot ansikte. Eleverna kan också utveckla olika färdigheter som underlättar för dem att lära sig mer.
 • Aktiviteter som främjar kompetensinlärning. Detta består av att lära sig steg för steg tills man utvecklar en viss kompetens.
 • Interaktion med resurser. Tekniska såväl som annat. Här använder eleven olika verktyg som underlättar lärande. Till exempel kan de delta i en övning med brainstorming i ett virtuellt och delat utrymme, förbereda ett föredrag och lära sig genom spel.
Tre barn i ett datorlabb

Slutord om interaktivt lärande

Det är många utbildningsinstanser som har gjort interaktivt lärande till sitt ledmotiv. Så leta gärna efter dessa om du vill ta del av den här modellen, vilket är en modell som blir starkare och mer framgångsrik för varje tekniskt framsteg. Interaktivt lärande är inte bara en metod som används i grundskolan, utan den börjar också bli populär inom högre utbildning.

Det har gjorts studier angående virtuella metoder i lärande. I en artikel som publicerats i tidskriften den vetenskapliga tidskriften Media and Education menar Arenas Márquez, Domingo Carrillo, Molleda Jimena, Ríos Martín och Ruiz del Castillo (2009) att det inte räcker att bara överföra det klassiska materialet till en webbplats, utan man måste också måste anpassa det till det nya forumet. Således handlar det inte bara om att blanda om leken, utan snarare om en typ av lärande som är innovativ men riktad, övervakad och som har en stark teoretisk bas.

Kort sagt, interaktivt lärande betonar en relation som byggs i olika miljöer, där läraren, eleven och dennes klasskamrater blir involverade på ett dynamiskt och medvetet sätt. Det är en miljö där varje deltagare bidrar med något. Det går utöver klassiska inlärningsmodeller och integrerar dem i en innovativ strategi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Márquez, F.J.A., Carrillo, M. Á. D. Jimena, G.M. Martín, M. Á.R. & del Castillo, J.C.R. (2009). Aprendizaje interactivo en la educación superior a través de sitios web. Un estudio empírico. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación (35),127-145.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.