Vad innebär det att verkligen förstå en annan person?

Förmodligen är det mycket få människor som verkligen förstår dig. Vad är det som gör dessa människor annorlunda? Är det empati eller det känslomässiga band de har till dig? Faktum är att det finns flera olika faktorer som spelar in och idag ska vi ta en titt på vilka de är.
Vad innebär det att verkligen förstå en annan person?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Att verkligen förstå en annan person är grunden för empati. Sann respekt är bara möjlig när man anstränger sig för att knyta an till en annan människa och förstå hennes liv, behov och känslor. I själva verket är sann respekt det som gör att man kan komma överens med andra människor. Om man förstår och känner empati för någon annan, känner man också att denna person förtjänar omtanke och uppskattning.

Tänk efter en stund. Föreställ dig en värld där människor uppför sig som om de levde i en myrstack. Varje person har ett syfte och varje medlem i samhället utför sitt arbete utan ambition eller vidare motivationer. Ingen bekymrar sig om någon annan. Det finns ingen ömsesidig förståelse. Till följd av detta förekommer det heller ingen empati och inte heller några känslor som uppmuntrar till omtanke, omsorg, vänskap eller oegennytta.

Utan dessa processer kan mänskligheten som den ser ut i sin nuvarande form inte fortleva. Ja, konflikter och motgångar ingår också i mänskliga förhållanden. Dock finns det inga mentala och emotionella processer som är så viktiga för att kunna samsas som det att lära sig att förstå andra. Ironiskt nog är detta också något av det som vi har svårast att göra.

För att verkligen förstå en annan person måste du förstå honom på ett konkret, villigt och fördomsfritt sätt. Idag ska vi titta närmare på vad det innebär att vara en förstående människa.

För att verkligen förstå en annan person måste man praktisera aktivt lyssnande

Hur man lär sig att verkligen förstå en annan person

Att känna sig missförstådd är oerhört frustrerande. Antagligen upplevde du första gången denna förbryllande känsla redan som barn, då dina föräldrar, syskon, vänner eller lärare inte förstod något du genomgick. När du känner dig missförstådd känner du en blandning av ilska och ledsnad. Faktum är att dessa känslor inte försvinner när vi blir vuxna.

Med andra ord är känslan av att vara missförstådd en av de djupaste och mest smärtsamma av alla känslor. Om du själv har upplevt den är du kanske mycket mer motiverad att vara förstående och empatisk. Du vill odla denna färdighet, trots att en del människor har svikit dig på vägen. Men det gäller att du gör det på rätt sätt.

Som Johann Wolfgang von Goethe sa: “En person hör bara vad han förstår”. Människor har tendens att bara umgås med dem som de har lättast att förstå och som delar deras värderingar, idéer och tankar.

Att däremot förstå någon som är annorlunda kräver ansträngningar. Faktiskt kan det även erfordra mod. För när allt kommer omkring så förutsätter förståelse att man upptäcker, accepterar och knyter an till någon som har andra åsikter än en själv.

Sann förståelse

För att verkligen förstå en annan person är det viktigt att man har en sak klar för sig. Att ha begrepp om något är inte detsamma som att ha förståelse för något. Folk hakar ofta upp sig på det de begriper. Det innebär att de fokuserar på att tolka vad den andra personen säger. De är klara över meddelandet och dess betydelse, men inget utöver detta.

Förståelse inbegriper en mycket mer djupgående process. Det handlar inte bara om att begripa orden som någon yttrar. Istället är det fråga om att använda empati för att knyta an till den unika verklighet som tillhör personen som du samtalar med. Därför bör du tänka på att det rör sig om en otroligt aktiv och komplex process.

Om du vill att denna process ska vara effektiv måste du tillämpa det som psykologer kallar “mentalisering“. Mentalisering är förmågan att dra slutsatser om andra människors mentala tillstånd (tankar, farhågor, önskningar och avsikter bl.a.). Genom att göra det kan du förstå varför de agerar på ett visst sätt och även förutsäga framtida beteenden.

När du väl bearbetat all denna information så tolkar du den så att du kan handla därefter. Alla dessa mekanismer är involverade i den mentala handling som ger upphov till förståelse. Emellertid är det viktigt att du inte förbiser den emotionella aspekt som förståelse innefattar.

Mentalisering är en viktig process för att verkligen förstå en annan person

Att förstå innan man dömer

I sina böcker talar psykologen Daniel Goleman mycket om behovet av att förstå andra människor. Men han poängterar att det inte bara betyder att man kan sluta sig till vad någon tänker eller känner. Det räcker inte med att bara vara medveten om att en person känner sig rädd eller ledsen.

Sann förståelse är inte möjlig utan ett villigt och intresserat hjärta. Det betyder att mentalisering inte tjänar något till för den emotionella intelligensen om du t.ex. låter dina tankar sväva iväg medan din partner talar till dig. Förutom denna villighet och aktiva strävan att vara öppen inför den andra personen och förstå vad denne säger, finns det andra viktiga faktorer:

  • Aktivt lyssnande. Du måste vara mottaglig för andra människor utan att ha bakomliggande motiv. Aktivt lyssnande innebär att man verkligen lyssnar och inte bara väntar på att den andra personen ska tala färdigt så att man kan få sagt sitt.
  • Att lyssna utan att döma. Att lära sig förstå en annan människa förutsätter att man anknyter till hennes verklighet utan förutfattade meningar och utan att döma eller stämpla henne.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att processen för att uppnå sann förståelse är mycket komplex. Emellertid är det något som vi alla kan tillämpa. Vill man så kan man.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.