Vad menas med mörk empati och vad utmärker den?

Inom psykologin har man fått upp ögonen för en ny personlighetstyp: mörka empater. Detta är en personlighetstyp som beskriver människor som verkar kyliga och har mörka karaktärsdrag, men som samtidigt är vänliga och medkännande och som knyter an emotionellt till andra.
Vad menas med mörk empati och vad utmärker den?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Om det finns en uppfattning som är populär inom psykologin så är det att psykopater, machiavellister och även narcissister saknar genuint empatiska egenskaper och kompetenser. Detta är emellertid en fråga som är mer komplex än den kan förefalla. Och faktiskt har psykologiska studier under senare år avslöjat en ny variabel som är både fascinerande och revolutionerande: mörk empati.

Vari består den? Det är ett nytt psykologiskt begrepp som antas definiera en liten andel av befolkningen. Det handlar om individer som trots att de uppvisar en del “klassiska” mörka personlighetsdrag även ger prov på en ljusare sida, en sida som närmast kan beskrivas som medkännande. Det är något som väckt experternas intresse och forskningen kring detta område har ökat.

Somliga experter liknar mörka empater vid antihjältarna i klassiska filmer och romaner, såsom exempelvis Harry Potter-figuren Severus Snape. I stor grad är detta individer som visserligen uppträder relativt kyligt och kan konsten att manipulera. Men de döljer också att de har inre talanger, känner personligt ansvar och i grund och botten är goda.

Mörk empati är något som ofta utmärker personer inom den mörka triaden

Vad är mörk empati?

Inom evolutionär psykologi framhåller man ofta att “mörka personlighetsdrag” skulle kunna tjäna mänskligheten som en form av drivkraft. Förmågan att lösa konflikter, att leda andra människor, att fatta snabba beslut under komplicerade förhållanden eller att inte ge upp sina målsättningar är utan tvekan positiva egenskaper.

vad menar vi när vi talar om mörka personlighetsdrag? Dessa drag definierar ett begrepp som fått namnet “den mörka triaden” (myntat av Paulhus och Williams år 2002). Det syftar på de egenskaper som utmärker narcissism, machiavellism och psykopati. Mörka personlighetsdrag definierar en klart ondskefull interpersonell karaktär som kännetecknas av emotionell kyla, aggressivitet och falskhet.

Men tänk om det inom det breda spektrum av egenskaper som definierar denna mörka profil även skulle finnas en mer sympatisk och social personlighetstyp? Aktuella studier har resulterat i ett nytt psykologiskt koncept: mörk empati. Det nymyntade begreppet antas på något sätt representera denna mer försonliga sida hos den mörka triaden. Låt oss titta närmare på detta.

Mörka empater: hög empati och mörka drag

I juli 2020 publicerade en forskningsgrupp en rapport i ämnet. Gruppen bestod av representanter från Auckland University of Technology (Nya Zealand), University of Nottingham och Bishop Grosseteste University (Storbritannien). Forskarna genomförde en studie för att få en bättre förståelse för vilken roll empati spelar i den mörka triaden.

  • Man utgår vanligen från att såväl den psykopatiska, som den narcissistiska och den machiavelliska personligheten saknar en empatisk dimension. Men empati används inte alltid på ett positivt sätt.
  • Oftast har dessa personer förmåga att känna empati. De kan uppfatta andra personers emotionella realitet. Men för dem är det fråga om en resurs som gör det lättare att manipulera människor. Med andra ord tjänar deras empati helt klart som ett verktyg.
  • Emellertid gjorde forskarna en slående upptäckt genom denna studie, som omfattade närapå 1 000 deltagare. Trots deras mörka personlighetsdrag uppvisade 19,3 procent av deltagarna en annan form av hög empati. De hade förmågan att knyta an till och uppleva andra människors realitet och kunde till och med känna medlidande.
  • Personer med den här typen av empatisk personlighet går under beteckningen mörka empater (på engelska: “dark empaths” eller “DE”).

Går det att vara en empatisk psykopat? Finns det verkligen medkännande narcissister? Faktiskt pekar studien på att människor kan ha “vissa” psykopatiska, machiavelliska eller narcissistiska drag, men samtidigt karakteriseras av mörk empati.

Mörk empati kan vara till nytta inom vissa yrkesgrupper

Vad kännetecknar mörk empati?

Det rör sig mest om män. Mörka empater framställs i film- och litteraturvärlden i regel som mystiska eller onda figurer som i slutet visar sig ha ett gott hjärta. Det kan vara vampyren som inte dricker blod. Eller den fjäre och trumpne detektiven som alltid kämpar för och värnar om de behövande. Eller den beräknande tjuven som får sitt gäng att begå en brottslig handling för en god sak.

Detta är prototypiska bilder som kan visa oss hur så kallade mörka karaktärsdrag kan vara positiva. Därför intresserar man sig för dem inom psykologin. För i grund och botten representerar dessa personlighetstyper egenskaper som kan vara värdefulla för vissa yrkeskategorier: för spioner, soldater, läkare liksom även för offentliga befattningar. Låt oss försöka definiera dessa personligheter.

Extroverter och neurotiker

Mörk empati utmärks av påtagligt extroverta, dynamiska beteenden, vilket innebär att dessa personer har lätt att uttrycka sina känslor och dela dem med andra.

Likaså är neurotiska drag ofta vanliga hos dessa individer. Med andra ord kommer de i all sannolikhet att genomgå många markanta emotionella upp- och nedgångar (ångest, depression och fobier, till exempel). Detta är människor som ofta lider av känslomässig smärta.

De är vänliga och sociala

Deras vänlighet är äkta. De försöker inte förställa sina känslor och de finner njutning i att träffa andra människor och att knyta an och relatera till dem.

De tycker om att ha makt, men de uppmuntrar till deltagande ledarskap.

Ett av de vanliga drag som i regel spelar en framträdande roll i den mörka triaden är en längtan efter makt. Personer i denna kategori är trakterade av makt, vilket definierar dem, och de finner tillfredsställelse i att vara ledare.

Men mörk empati innebär en fördel: den kan leda till en mer mänsklig förståelse av ledarskap. Dessa personer har förmågan att för allas väl ta fram det bästa i andra människor. De är ledare som engagerar sig och som inspirerar och driver andra mot gemensam framgång.

Sårbar narcissism

Ett annat utmärkande drag hos dessa oerhört empatiska personer är en form av sårbar narcissism. De blir lätt sårade. De är kapabla att förstå och respektera andra människors realiteter. Dock blir de mycket upprörda när de får höra negativa kommentarer om sig själva.

Bristfällig men begåvad

Slutligen är det intressant att konstatera att mörka empater är otroligt kompetenta på många områden. De är begåvade, de är skickliga ledare och de är bra på att knyta an till människor. Men naturligtvis hindrar inte detta dem från att uppvisa komplexa egenskaper, som exempelvis en viss narcissism och klara manipulativa tendenser.

Kort sagt kommer man fortsätta att studera detta nyskapade psykologiska begrepp under de kommande åren. Förmodligen kommer det inte dröja länge innan vi får veta om vilken betydelse denna personlighetstyp har i vårt samhälle.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jonason, P. K., & Kroll, C. H. (2015). A multidimensional view of the relationship between empathy and the dark triad. Journal of Individual Differences36(3), 150–156. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000166
  • Nadja Heym, Fraenze Kibowski, Claire AJ Bloxsom, Alyson Blanchard, Alexandra Harper (2020) The Dark Empath: Characterising dark traits in the presence of empathy. Personality and Individual Differences Available online 29 July 2020, 110172. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110172
  • Szabó, E., & Bereczkei, T. (2017). Different paths to different strategies? Unique associations among facets of the Dark Triad, empathy, and trait emotional intelligence. Advances in Cognitive Psychology13(4), 306–313. https://doi.org/10.5709/acp-0230-7
  • Jonason, P. K., & Krause, L. (2013). The emotional deficits associated with the Dark Triad traits: Cognitive empathy, affective empathy, and alexithymia. Personality and Individual Differences55(5), 532–537. https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.04.027

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.