Vad är systempsykologi? Vad handlar det om?

Systempsykologin tar upp egenskaperna hos helheten som ett resultat av interaktionen mellan olika systemiska element.
Vad är systempsykologi? Vad handlar det om?
Laura Rodríguez

Skriven och verifierad av psykologen Laura Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad är systempsykologi? Systempsykologin tar upp fenomenet med relationer och kommunikation inom gruppverksamhet. Den analysera de relationer och komponenter som uppstår från denna verksamhet.

Denna tankeskola ser anser att individer är relaterade till varandra i olika kollektiv som de kallar “system”.

Varje grupp eller kollektiv kan därför relateras till ett annat system. Detta gäller oavsett om det handlar om familjen, arbetet, någon romantisk grupp, etc.

Denna typ av psykologi baseras på sammanhanget och tar i åtanke olika områden där folk rör sig. Den tar upp det sätt som varje individ relaterar till sin miljö som en avgörande faktor inom den personliga utvecklingen.

Experter kan därför använda systempsykologi för att lösa problem inom ett stort antal grupper. Den kan användas för par, arbetslag, familjer samt individer.

I resten av den här artikeln kommer vi att ta upp hur tankeskolorna uppstod och vad det verkligen handlar om. Med andra ord kommer vi att prata om dess principer.

Pappersfigurer i hand.

Systempsykologins ursprung

Systempsykologin är en psykologiskola som baseras på generella psykologiska system, enligt det som definierats av Bertalanffy. Denna tänkare började utvecklad dessa idéer under andra halvan av 1900-talet.

Bertalanffy tar i sin teori upp vikten av interaktionskonceptet. Han för fram att ett system medför beroende mellan parterna eller att folk deltar i relationen.

Det är viktigt att man är medveten om att “systemkonceptet” avviker från den generella systemteorin.

Systemterapins ursprung togs fram av antropologen Gregory Bateson och hans lag. De arbetade i Palo Alto, Kalifornien. Bateson arbetade med andra forskare som Jackson, Haley och Weakland.

De fokuserade sig på att analysera kommunikationssystemet hos schizofrena familjer.

Batesons forskning gav upphov till dubbelbindningsteorin. Denna teori bidrog till systempsykologins grund och i detta sammanhang kan man se en dubbelbindning som ett kommunikativt dilemma.

Anledningen till detta är att det förekommer två eller fler meddelanden som motsäger varandra.

Det är tydligt att fenomenet med den mänskliga kommunikationen är en av de viktigaste punkterna inom systemterapin. Man bör tänka på att vi har fått grunden till denna tankeskola från Paul Watzlawick.

Han utvecklade en teori rörande den mänskliga kommunikationen där han tog sig an problem som var relaterade till praktiska aspekter inom kommunikationen.

Watzlawicks teorier innefattade den effekt som kommunikationen har på beteendet.

Början på systempsykologin

Härunder tar vi upp grundläggande relevanta aspekter inom systempsykologin:

Vad är systempsykologi? Systemet som helhet

I denna psykologiskola ser experterna på systemet som en helhet. Anledningen till detta är att helheten är större än summan av de olika delarna.

Systempsykologin betonar därför egenskaperna av den helhet som uppstår från interaktionen mellan olika systemelement. Det viktiga är därför de relationer som uppstår från interaktionerna mellan olika människor.

De olika systemen (familj, vänner, partners, arbetskamrater…) relateras till varandra inom ett kontextuellt ramverk. Inom detta ramverk avgörs folk roller och beteenden av systemets taktiska regler.

Interaktionen mellan medlemmarna spelar också en roll. Systempsykologin analyserar och uppmärksammar dessa roller och beteenden.

Multikausalt ursprung

Systempsykologin ser saker från ett cirkulärt och multikausalt perspektiv. Fältet kan därför inte etablera lineära markörer där händelserna bara har en enda orsak.

Det finns istället olika avgörande kausala faktorer. Varje handling och reaktion förändras konstant beroende på vilket sammanhang det röt sig om.

Medlemmarna i en familj kan exempelvis reagera på samma händelse på olika sätt. Detta kan modifiera den slutliga situationer, vilket visar sig vara en kombination av alla de olika reaktioner som har uppstått.

Paul Watzlawick var en pionjär när det kom till att hitta denna cirkulära händelsekausalitet för att förklara möjliga repetitiva mönster inom interaktioner bland människor.

Med andra ord hur de kan påverka andras handlingar samt hur andras handlingar kan påverka individen.

Paul Watzlawick.

Vad är systempsykologi? Kommunikation som nyckelfaktor

Som vi tidigare har tagit upp var Watzlawick en av de stora förespråkarna av systempsykologin. Han blev väldigt erkänd inom detta fält då han introducerade sin kommunikationsteori.

Experterna ser detta som en nyckelfaktor inom den terapeutiska processen. För systemterapin är kommunikationen ett viktigt ämne som man bör studera vidare.

Varje system innefattar speciella regler som systemterapeuten måste lära sig. Det är bara då som man kommer kunna arbeta med dem om de inte är lämpliga.

Det som vi kommunicerar på avgör, enligt denna tankeskola, huruvida ett problem kvarstår eller minskar i intensitet.

Systempsykologin ger oss ett annorlunda perspektiv rörande problem och svårigheter. Inom detta perspektiv är relationerna viktigare än individerna och detta är också terapins fokus.

Olika studier har gett upphov till olika avgreningar inom systemterapin.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hoffman, L. (1987). Fundamentos de la terapia familiar. Fondo de Cultura Económica.
  • Sociedad Española de Sistemas Generales [SESGE]. (s.f.). ¿Qué es la Teoría General de Sistemas? Disponible en: https://www.sesge.org/tgs/2-uncategorised/150-que-es-la-teoria-general-de-sistemas.html
  • Sierra, L. A., & López, E. H. V. (2019). La familia, la comunicación humana y el enfoque sistémico en su relación con la esquizofrenia. Medisan23(01), 131-145. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192019000100131&lng=es&nrm=iso
  • Umbarger, Carter (1983). Terapia familiar estructural. Amorrortu.
  • Watzlawick, Paul, J. Beavin, D. Jackson (1997). Teoría de la comunicación humana (11ª ed.). Herder.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.