Vad vet du om beroende personlighetsstörning?

Vad vet du om beroende personlighetsstörning?
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Beroende personlighetsstörning karaktäriseras av ett överdrivet behov att behöva tas om hand. Detta innefattar beteenden som underlägsenhet och beroende, samt en djup rädsla för att bli övergiven och ångest över detta.

Hur många gånger har vi inte stött på personer som inte verkar kunna lämna sin partner även när de är i en skadlig relation som orsakar mer ont än gott? Hur många personer känner vi inte till som inte kan ta beslut utan andras åsikter? Vem känner inte till någon som är så behövande att det är utmattande? Dessa personer kanske lider av en beroende personlighetsstörning (även om det inte nödvändigtvis är fallet).

Men först och främst bör vi ställa oss frågan vad personlighet egentligen är. Vad pratar vi om när vi säger “personlighet”? Låt oss titta på detta som startpunkt och sedan dyka in i begreppet beroende personlighetsstörning.

Låt oss prata om personlighet

Personlighet är en komplex väv av kognitiva processer, känslor och beteenden som vägleder och ger oss riktlinjer (koherens) i livet. Precis som kroppen utgörs personligheten av strukturer och processer som både reflekterar naturen (gener) och uppfostran (erfarenhet).

Personligheten innefattar även effekter från förr, inklusive minnen, samt instruktioner för nuet och framtiden. Med andra ord är personligheten en uppsättning egenskaper eller mönster som definierar en person. Ett specifikt arragemang av känslor, tankar och beteenden som vi har som gör oss unika.

En kvinnas ansikte i en spegel

Vad är beroende personlighetsstörning?

När vi nu mer eller mindre vet vad personlighet är och hur psykologin definierar den, kan vi börjar prata om den lite mer på djupet.

Som vi har tagit upp karaktäriseras beroende personlighetsstörning främst av ett extremt behov att vilja tas om hand, vilket leder till ett underlägset beteende och en rädsla för separation. Den börjar i vuxenlivets tidiga skeden och ses i olika situationer, som exempelvis inom jobbet, familjen, fritiden, etc.

Här följer några av dess viktigaste egenskaper:

Rädsla för att inte veta hur man tar hand om sig själv

Detta mönster börjar inom vuxenlivet och uppstår inom olika sammanhang. Beroende och underlägset beteende uppstår eftersom personen vill tas om hand. Dessa personer anser att de inte kan fungera ordentligt utan andras hjälp.

Folk med en beroende personlighetsstörning har svårt att ta vardagliga beslut, som exempelvis att välja klädsel, huruvida de ska ta med sig paraplyet eller inte… detta är svåra beslut för dem. De kommer behöva mycket råd och godkännande från andra.

Dessa individer tenderar att vara passiva och låta andra personer ta initiativet och ta ansvar för stora delar av deras liv. Du kanske tror att detta bara drabbar unga personer, men det händer även vuxna.

Vuxna med beroende personlighetsstörning är ofta beroende av en förälder eller partner för att bestämma var de bör bo, vilken typ av arbete de bör ägna sig åt och vem de bör vara vän med.

Ungdomar med denna åkomma kan komma att låta föräldrarna bestämma hur de bör klä sig, vem de bör interagera med, hur de bör spendera sin fritid och vad de bör studera.

Detta behov av att låta andra ta ansvar är extremt för deras ålder. Det går även bortom vad som är lämpligt i dessa situationer.

Beroende personlighetsstörning kan utvecklas hos en person som har en allvarlig medicinsk åkomma eller någon form av hinder. I dessa fall går det bortom vad som normalt förväntas hos personer med denna typ av hinder.

Par som håller finger

Rädsla för att förlora relationen med andra

Eftersom personer med en beroende personlighetsstörning är rädda för att bli av med stöd och godkännande från andra har de ofta problem med att uttrycka att de inte håller med om något. Detta stämmer speciellt i relation till de personer de är beroende av.

Dessa individer känner sig inte kapabla att fungera ensamma, så de kan komma att hålla med om saker de anser vara fel. De utsätter sig inte för risken att förlora den hjälp som de har. Dessa personer vet inte heller hur man visar sin ilska mot personer som de får stöd av eftersom de är rädda för att bli bortstötta.

Svårigheter med att starta nya projekt utan hjälp

Folk med en beroende personlighetsstörning har svårigheter med att påbörja projekt eller göra saker själva. De saknar självförtroende och tror att de behöver hjälp för att påbörja och utföra uppgifter.

De väntar på att andra personer ska påbörja saker eftersom de tror att andra kan göra det bättre. Dessa personer är övertygade om att de inte kan vara oberoende. De känner ett konstant behov av hjälp. De tenderar dock att fungera bra om de är säkra på att någon har uppsyn över situationen.

De kan känna sig rädda för att verka kompetenta: de tror att de genom att lägga till kompetens till den bild de sänder ut kommer leda till att de blir övergivna. De lär sig ofta inte de färdigheter de behöver för att vara självgående, vilket förstärker beroendet.

Gör vad som helst för att tas om hand

Folk med en beroende personlighetsstörning kan gå till extrema längder för att få stöd från andra. De kan även frivilligt utföra obehagliga uppgifter om personen tar hand om dem. De är villiga att göra vad andra vill, även om detta är något olämpligt. Behovet av att bibehålla relationen resulterar i en obalanserad relation.

De kan även offra sig själva på olika sätt eller tolerera verbala, fysiska eller sexuella övergrepp. De känner sig obekväma eller hjälplösa när de är ensamma. Folk med en beroende personlighetsstörning kommer “fastna” vid viktiga personer bara för att undvika att vara ensamma, även om de inte egentligen vill.

Relationskedjor

Då en relation tar slut (den andre personen dör, gör slut, etc.) kommer de snabbt söka efter en ny relation som ger dem det stöd de behöver. Deras uppfattning av att de inte kan fungera utan en nära relation motiverar dessa personer att binda sig snabbt till den andra individen.

Oro över att behöva ta hand om sig själv

Folk med denna åkomma oroar sig över möjligheten över att behöva ta hand om sig själva. De är så beroende av råd och hjälp från andra att de oroar sig över möjligheten att den andre personen kommer överge dem, även när det inte finns något som tyder på det.

Dessa rädslor måste vara överdrivna och orealistiska. En äldre man med cancer som exempelvis flyttar in i sin sons hus för att tas om hand uppvisar beteende som är lämpligt givet den omständighet han befinner sig i.

Par som håller hand på gatan

Egenskaper associerade med en beroende personlighetsstörning

Personer med en beroende personlighetsstörning karaktäriseras ofta av pessimism och tvivel. De tenderar att underskatta sina egna förmågor och resurser och kan konstant referera till sig själva som “värdelösa”. De tar kritik och ogillande som bevis på deras brist på mod och tappar sedan tron på sig själva. Dessa personer letar efter skydd hos andra och vill bli dominerade.

Arbetsprestationerna kan påverkas när det krävs initiativ och självgång. De tenderar att undvika positioner där de behöver ta ansvar och känner ångest när de måste ta beslut. Sociala relationer tenderar att begränsas till ett par personer de är beroende av. Det förekommer en ökad risk för depressionsåkommor, ångestproblem och svårigheter med att anpassa sig.

Beroende personlighetsstörning utvecklas ofta samtidigt med andra personlighetsproblem, som borderline personlighetsstörning, undvikande personlighetsstörning och histrionisk personlighetsstörning. Vi kommer senare att titta på skillnaderna mellan dessa.

Kroniska fysiska tillstånd och separationsångest i barndomen eller tonåren kan ge upphov till en person med denna störning.

Vem drabbas och vad ger upphov till beroende personlighetsstörning?

Det är alltfler kvinnor som får psykologisk hjälp för detta, men vissa studier indikerar att det uppstår i lika stor utsträckning hos män som kvinnor.

Det finns å andra sidan ett antal faktorer som kan bidra till utvecklingen av denna åkomma.

  • Genetiska faktorer. Ifall någon i din familj har en liknande åkomma.
  • Psykobiologiska faktorer. En neurologisk obalans mellan de limbiska och retikulära systemen.
  • Psykosociala faktorer. De som är beroende söker efter relationer som skyddar dem. De har haft auktoritära och överbeskyddande föräldrar.
Upprör tonåring

Hur kan vi skilja mellan beroende personlighetsstörning och and personlighetsstörningar?

Även om många personlighetsstörningar karaktäriseras av beroende egenskaper så utmärks denna störning av en underlägsenhet och överdrivet beroende av den andra personen.

Både beroende personlighetsstörning och borderline personlighetsstörning karaktäriseras av en rädsla för att bli övergiven. Men en person med en borderline personlighetsstörning reagerar på denna bortstötning (eller förväntade bortstötning) med känslor av emotionell tomhet, ilska och krav.

En person med beroende personlighetsstörning reagerar med ökad underkastelse och söker snabbt och ängsligt efter en relation för att få stöd.

Borderline personlighetsstörning kännetecknas av ett typiskt mönster av instabila och intensiva personliga relationer. Personer med histrionisk personlighetsstörning har ett starkt behov av säkerhet, som kan verka barnsligt, precis som dem med beroende personlighetsstörning.

Men till skillnad från den beroende personlighetsstörningen, som karaktäriseras av ödmjuka och underlägsna beteenden, uttrycker den histrioniska personlighetsstörningen aktiva krav på uppmärksamhet.

Både den beroende och den undvikande personlighetsstörningen uppvisar överkänslighet för kritik och ett behov av säkerhet.

Men individer med en undvikande personlighetsstörning har en stark rädsla för att bli förödmjukade och bortstötta. De poängterar att de distanserar sig själva tills de är säkra på att de kommer bli accepterade.

Folk med en beroende personlighetsstörning uppvisar ett beteende där de söker och bibehåller relationer med andra, istället för att undvika och lämna dem.

Det är inte alla beroende personer som har en störning

Som vi har tagit upp i början känner du antagligen till någon med dessa egenskaper, men var försiktig! Detta innebär inte att personen har denna störning. Faktum är att många personer har vissa kännetecken som stämmer in på beroende personlighetsstörning, utan att för den sakens skull faktiskt lida av den.

Det är bara när dessa beteenden är oflexibla och personen inte kan anpassa sig som de utgör en störning.

Detta kanske intresserar dig
Osjälvständig personlighetsstörning – vad är det?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Osjälvständig personlighetsstörning – vad är det?

Osjälvständig personlighetsstörning kännetecknas av oförmåga att ta beslut, beroende av andra och rädsla för att bli lämnad ensam.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.