Vad vet du om beroende personlighetsstörning?

Vad vet du om beroende personlighetsstörning?
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 19 maj, 2023

Beroende personlighetsstörning karaktäriseras av ett överdrivet behov av att bli omhändertagen. Detta innefattar beteenden som underlägsenhet och beroende, samt en djup rädsla för att bli övergiven och ångest över detta.

Hur många gånger har vi inte stött på personer som inte verkar kunna lämna sin partner ens när de är i en skadligt förhållande som orsakar mer ont än gott? Hur många personer känner vi inte till som inte kan ta beslut utan andras åsikter? Vem känner inte till någon som är så behövande att det är utmattande? Dessa personer kanske lider av beroende personlighetsstörning (även om det inte nödvändigtvis är fallet).

Men först och främst bör vi ställa oss frågan vad personlighet egentligen är. Vad pratar vi om när vi säger “personlighet”? Låt oss titta på detta som startpunkt och sedan fördjupa oss i begreppet beroende personlighetsstörning.

Vad är personlighet?

Personlighet är en komplex väv av kognitiva processer, känslor och beteenden som vägleder och ger oss riktlinjer (koherens) i livet. Precis som kroppen utgörs personligheten av strukturer och processer som både reflekterar naturen (gener) och uppfostran (erfarenhet).

Personligheten innefattar även effekter från förr, inklusive minnen, samt instruktioner för nuet och framtiden. Med andra ord är personligheten en uppsättning egenskaper eller mönster som definierar en person. Ett specifikt arragemang av känslor, tankar och beteenden som vi har som gör oss unika.

En kvinnas ansikte i en spegel

Vad är beroende personlighetsstörning?

När vi nu mer eller mindre vet vad personlighet är och hur psykologin definierar den, kan vi börja prata om detta tillstånd lite mer på djupet.

Som vi har tagit upp karaktäriseras beroende personlighetsstörning främst av ett extremt behov av att vilja bli omhändertagen, vilket leder till ett underlägset beteende och en rädsla för separation. Det debuterar i vuxenlivets tidiga skeden och ses i olika situationer, som exempelvis på jobbet, inom familjen, på fritiden etc.

Här följer några av dess viktigaste egenskaper:

Rädsla för att inte veta hur man tar hand om sig själv

Detta mönster börjar i vuxenlivet och uppstår i olika sammanhang. Beroende och underlägset beteende uppstår eftersom de drabbade vill bli omhändertagna. Dessa personer anser att de inte kan fungera ordentligt utan andras hjälp.

Människor med beroende personlighetsstörning har svårt att ta vardagliga beslut, som exempelvis att välja klädsel, huruvida de ska ta med sig paraplyet eller inte… Detta är svåra beslut för dem. De kommer behöva många råd och mycket godkännande från andra.

Dessa individer tenderar att vara passiva och låta andra personer ta initiativet och ta ansvar för stora delar av deras liv. Du kanske tror att detta bara drabbar unga personer, men det händer även vuxna.

Vuxna med beroende personlighetsstörning är ofta beroende av en förälder eller partner för att bestämma var de bör bo, vilken typ av arbete de bör ägna sig åt och vem de bör vara vän med.

Ungdomar med detta tillstånd kan komma att låta föräldrarna bestämma hur de bör klä sig, vem de bör interagera med, hur de bör spendera sin fritid och vad de bör studera.

Detta behov av att låta andra ta ansvar är extremt för deras ålder. Det går även bortom vad som är lämpligt i dessa situationer.

Beroende personlighetsstörning kan utvecklas hos en person som har ett allvarligt medicinskt problem eller någon form av funktionshinder. I dessa fall går det bortom vad som normalt förväntas hos personer med dessa typer av hinder.

Par som håller finger

Rädsla för att förlora relationen med andra

Eftersom personer med en beroende personlighetsstörning är rädda för att förlora stöd och godkännande från andra, har de ofta problem med att uttrycka att de inte håller med om något. Detta gäller speciellt i relation till de personer de är beroende av.

Dessa individer känner sig inte kapabla att fungera ensamma, så de kan komma att hålla med om saker de anser vara fel. De utsätter sig inte för risken att förlora det stöd som de har. Dessa personer vet inte heller hur man visar sin ilska mot personer som de får stöd av eftersom de är rädda för att bli bortstötta.

Svårigheter med att starta nya projekt utan hjälp

Personer med beroende personlighetsstörning har svårigheter med att påbörja projekt eller göra saker själva. De saknar självförtroende och tror att de behöver hjälp för att påbörja och utföra uppgifter.

De väntar på att andra personer ska påbörja saker eftersom de tror att andra kan göra det bättre. Dessa personer är övertygade om att de inte kan vara oberoende. De känner ett konstant behov av hjälp. De tenderar dock att fungera bra om de är säkra på att någon har uppsyn över situationen.

De kan känna sig rädda för att verka kompetenta: de tror att det att lägga till kompetens till den image de sänder ut kommer leda till att de blir övergivna. De lär sig ofta inte de färdigheter de behöver för att vara självgående, vilket förstärker beroendet.

Gör vad som helst för att bli omhändertagen

Människor med beroende personlighetsstörning kan göra sitt yttersta för att få stöd från andra. De kan även frivilligt utföra obehagliga uppgifter om personen tar hand om dem. De är villiga att göra vad andra vill, även om detta är något olämpligt. Behovet av att bibehålla relationen resulterar i en obalanserad relation.

De kan även offra sig själva på olika sätt eller tolerera verbala, fysiska eller sexuella övergrepp. De känner sig obekväma eller hjälplösa när de är ensamma. Personer med beroende personlighetsstörning kommer “fastna” vid viktiga personer bara för att undvika att vara ensamma, även om de inte egentligen vill.

Relationer som avlöser varandra

När en relation tar slut (den andre personen dör, gör slut etc.) kommer de snabbt söka efter en ny relation som ger dem det stöd de behöver. Deras uppfattning att de inte kan fungera utan en nära relation motiverar dessa personer att binda sig snabbt till den andra individen.

Oro över att behöva ta hand om sig själv

Personer med detta tillstånd oroar sig över möjligheten att behöva ta hand om sig själva. De är så beroende av råd och hjälp från andra att de oroar sig över möjligheten att den andre personen kommer överge dem, även när det inte finns något som tyder på det.

Dessa rädslor måste vara överdrivna och orealistiska. En äldre man med cancer som exempelvis flyttar in i sin sons hus för att tas om hand, uppvisar ett beteende som är lämpligt givet den omständighet han befinner sig i.

Par som håller hand på gatan

Andra karaktärsdrag associerade med beroende personlighetsstörning

Personer med beroende personlighetsstörning karaktäriseras ofta av pessimism och tvivel. De tenderar att underskatta sina egna förmågor och resurser och kan konstant referera till sig själva som “värdelösa”. De tar kritik och ogillande som bevis på deras brist på mod och tappar sedan tron på sig själva. Dessa personer letar efter skydd hos andra och vill bli dominerade.

Arbetsprestationerna kan påverkas när det krävs initiativ och självgående. De tenderar att undvika positioner där de behöver ta ansvar och känner ångest när de måste ta beslut. Sociala relationer tenderar att begränsas till ett par personer de är beroende av. Det föreligger en ökad risk för depressiva tillstånd, ångestproblem och svårigheter med att anpassa sig.

Beroende personlighetsstörning utvecklas ofta samtidigt med andra personlighetsproblem, som borderline personlighetsstörning, undvikande personlighetsstörning och histrionisk personlighetsstörning. Vi kommer senare att titta på skillnaderna mellan dessa.

Kroniska fysiska tillstånd och separationsångest i barndomen eller tonåren kan ge upphov till denna störning.

Vem drabbas och vad ger upphov till beroende personlighetsstörning?

Det är alltfler kvinnor som får psykologisk hjälp för detta, men vissa studier indikerar att det uppstår i lika stor utsträckning hos män som hos kvinnor.

Det finns å andra sidan ett antal faktorer som kan bidra till utvecklingen av detta tillstånd.

  • Genetiska faktorer. Om någon i din familj har ett liknande tillstånd.
  • Psykobiologiska faktorer. En neurologisk obalans mellan det limbiska och retikulära systemet.
  • Psykosociala faktorer. De som är beroende söker efter relationer som skyddar dem. De har haft auktoritära och överbeskyddande föräldrar.
Ledsen tonåring med beroende personlighetsstörning

Hur kan vi skilja mellan beroende personlighetsstörning och andra personlighetsstörningar?

Även om många personlighetsstörningar karaktäriseras av beroende så utmärker sig denna störning av underlägsenhet och överdrivet beroende av den andra personen.

Både beroende personlighetsstörning och borderline personlighetsstörning karaktäriseras av en rädsla för att bli övergiven. Men en person med en borderline personlighetsstörning reagerar på denna bortstötning (eller förväntade bortstötning) med känslor av emotionell tomhet, ilska och krav.

En person med beroende personlighetsstörning reagerar med ökad underkastelse och söker snabbt och ängsligt efter en relation för att få stöd.

Borderline personlighetsstörning kännetecknas av ett typiskt mönster av instabila och intensiva personliga relationer. Personer med histrionisk personlighetsstörning har ett starkt behov av säkerhet, som kan verka barnsligt, precis som de med beroende personlighetsstörning.

Men till skillnad från den beroende personlighetsstörningen, som karaktäriseras av ödmjuka och underlägsna beteenden, uttrycker den histrioniska personlighetsstörningen aktiva krav på uppmärksamhet.

Både beroende och undvikande personlighetsstörning uppvisar överkänslighet för kritik och ett behov av säkerhet.

Men individer med undvikande personlighetsstörning har en stark rädsla för att bli förödmjukade och bortstötta. De poängterar att de distanserar sig själva tills de är säkra på att de kommer bli accepterade.

Personer med beroende personlighetsstörning uppvisar ett beteende där de söker och bibehåller relationer med andra istället för att undvika och lämna dem.

Det är inte alla beroende personer som har en störning

Som vi har tagit upp i början känner du antagligen till någon med dessa egenskaper, men var försiktig! Detta innebär inte att personen har denna störning. Faktum är att många personer uppvisar vissa drag som stämmer in på beroende personlighetsstörning utan att för den sakens skull faktiskt lida av det.

Det är bara när dessa beteenden är oflexibla och personen inte kan anpassa sig som de utgör en störning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.