Varför är självkänsla viktigt?

Varför är självkänsla viktigt?

Senaste uppdateringen: 13 maj, 2016

Vad är självkänsla?

Självkänsla är den uppfattning vi har av oss själva. Därför är det förmågan vi har att älska, värdera, ta hand om och respektera oss själva. Det är hur mycket vi värderar alla aspekter av våra liv. Den stödjer grunden av vår personlighet. Den är vår huvudsakliga källa för stöd.

Självkänsla är en av nycklarna till att förstå oss själva och andra.

“Det värsta som kan drabba en man är att han tycker illa om sig själv.”
Goethe

Den har två komponenter: en känsla av personlig förmåga och en känsla av självvärde. Den kanadensiska psykoterapeuten Nathaniel Branden bekräftar att den är summan av vårt självförtroende och vår självrespekt. Det är en intim upplevelse som vistas i kärnan av vårt väsen. Det är vad vi tycker och känner om oss själva, och inte vad andra tycker och känner om oss.

Självkänsla börjar genereras redan under de första åren av vårt liv. Under denna tid utbildar våra föräldrar oss i vilka beteenden som är acceptabla, farliga och vilka som orsakar vrede och/eller ogillande etc.

Därigenom skapas utbildningsmönster för barn i enlighet med deras familjs kriterier. Detta slår fast en väg för dem och visar vart de kan och inte kan gå. Detta utgör tillsammans med variabler som omgivning och personlighet det breda spektrat av självkänslan.

När uppstår problem med självkänslan?

Uppfattningen vi har av oss själva influerar nästan alla våra stora beslut och val. Den formar därför typen av liv vi lever. Därför är självkänsla väldigt viktigt eftersom den kan påverka alla aspekter av vårt liv.

Om vi har låg självkänsla tenderar vi att hemsökas av rädsla när vi ställs inför vår egen verklighet. Vi ackompanjeras av känslor av bortstötning, missnöjdhet och förakt mot oss själva. Vi tror till och med att vi har litet värde och gömmer oss bakom en mur av misstro, vilket skjuter bort andra personer.

När vi har låg självkänsla är vi överdrivet känsliga för både extern och intern kritik. Utan en viss nivå av självkänsla kan vi därför inte tillfredsställa många av våra behov. Att döma och förskjuta oss själva ger upphov till stor smärta.

Om vi har låg självkänsla kan vi faktiskt visa upp en falsk bild av oss själva för världen. En bild som fokuserar på vad vi tror att andra tycker om oss. Vi söker externt gillande, vilket är ett tveeggat svärd. För om vi får det kan vi känna en falsk lycka. Men om vi inte får det faller vi ned i nedstämdhet.

Hur som helst blir vi beroende av andras ögon för att se oss själva eftersom vår egen syn inte räcker till. Och beroende av någon annans gillande stärker bara vårt obehag.

De flesta av oss söker självsäkerhet och självrespekt på vilka ställen som helst utom hos oss själva, och det är därför vårt sökande misslyckas; detta eftersom vi glömmer att vi är de som har kraften att definiera vilka vi är och huruvida vi gillar den bilden eller inte. Hemligheten ligger i att inte döma oss själva.

Enligt Nathaniel Branden måste vi göra följande för att bygga en bra självkänsla:

  • Leva medvetet
  • Lära oss att acceptera oss själva
  • Göra oss av med skuldkänslor
  • Leva ansvarsfullt
  • Leva autentiskt
  • Hjälpa till att utveckla andras självkänsla

Självkänsla slås inte fast av de sociala framgångar vi uppnår, fysiken vi har eller vår popularitet. Den beror inte på något utanför vår kontroll. Tvärtom beror den på vår rationalitet, vårt ansvar och vår integritet.

Om vi inte analyserar vår självkänsla kommer ingen göra det åt oss. Att stanna upp och observera hur vi värderar oss själva är en fundamental del av att förstå fällorna vi lägger ut för oss själva.

“Kärlek för en själv är startpunkten för att utveckla någon som har modet att ta ansvar för sin egen existens.”
-Viktor Frankl-