Världens största experiment om intelligens

En av de mest intressanta aspekterna med världens största experiment om intelligens är att det bevisar, än en gång, att regelbunden fysisk aktivitet är bra för hjärnan.
Världens största experiment om intelligens
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 17 december, 2020

BBC, i samarbete med Dr. Adam Hampshire vid Imperial College London, inledde i januari 2020 vad som skulle kunna kallas världens största experiment om intelligens. Det har redan gjorts många olika experiment inom detta område. Detta experiment är emellertid annorlunda. Skälet till detta är att det uppvisar ett mycket representativt numeriskt resultat, då det inkluderar över 250 000 deltagare.

Som Dr. Adam Hampshire själv påpekar: “Detta motsvarar ungefär 125 000 timmar eller över 14 år av testande“. De första resultaten av världens största experiment om intelligens finns nu tillgängliga. Dock bör vi nämna att processen ännu inte är över, vilket betyder att det fortfarande går att delta.

Utgångspunkten för världens största experiment om intelligens är mycket enkel. Kort sagt ber forskarna deltagarna att logga in på en plattform, där de får besvara en rad frågor och genomgå ett test. Det är inte ett IQ-test, utan en omfattande undersökning av olika aspekter förknippade med kognition och emotionell intelligens.

Många yttre faktorer inverkar på intelligensen

Världens största experiment om intelligens

Som vi redan nämnt har hittills över 250 000 personer deltagit i undersökningen. Och det är viktigt att poängtera att de flesta av dem är av brittisk nationalitet. Det betyder att urvalet inte är helt representativt. Men i fråga om kön och ålder uppvisar deltagarna en stor variation.

Första delen av testet består av frågor avseende deltagarnas livsstil. Det huvudsakliga syftet med denna del av testet är att samla in information om aspekter som bl.a. kost, teknikanvändning och vanor.

I den andra delen av testet får deltagarna utföra en rad olika kognitiva uppgifter som är relaterade till problemlösning, minne, spatial bearbetning mm.

Sedan finns det andra tester som närmare utforskar deltagarnas emotionella intelligens. Slutligen sammanställer man testets olika delar och drar slutsatser från resultaten.

“Intelligens mäts i förmågan att förändra sig.”

-Albert Einstein-

Problemlösning och ålder

De data som hittills framkommit av experimentet bekräftar vad man redan trott sig veta om intelligens. Exempelvis är ålder inte en avgörande faktor. Visserligen är det sant att en del kognitiva förmågor är mer påtagliga vid en viss ålder, men det betyder inte att dessa försvinner med åldern. Dessutom har de anmärkningsvärda exponenter.

Data från experimentet visar att vår problemlösningsförmåga når sin topp när vi är mellan 2o och 30 år gamla. Därefter börjar denna förmåga att avta. Men detta gäller bara kognitiva problem som man arbetar med inom ramen för ett realtidstest.

Experimentet ger ingen information om vikten av erfarenhet vid problemlösning som inte är begränsad till en viss testtid. Dock överensstämmer det med andra studier som pekar på att hjärnan fungerar långsammare desto äldre man blir.

Det är viktigt att hålla sig intellektuellt aktiv för att främja intelligensen

Nya rön

Världens största experiment om intelligens har avslöjat att verbal förståelse är en färdighet som ökar med åldern. Tack vare denna studie har det uppdagats att denna färdighet fortsätter att utvecklas även efter att man blivit 80. Tidigare trodde många att denna förmåga nådde sin höjdpunkt vid 60-årsåldern och att den därefter minskade.

Ett annat frapperande faktum som bringades i dagen genom studien har med minnet att göra. Forskarna fann att de deltagare som uppnådde högst poäng i denna kategori ofta spelade videospel. Denna grupp av individer visade sig ha bättre rumsminne. Detta är intressant med tanke på att den här typen av spel traditionellt har ansetts vara värdelösa ur kognitiv synpunkt.

Undersökningen visade också att människor som tillbringar mycket tid på sociala medier har sämre psykisk hälsa. Många av dem uppvisar symtom av ångest och depression. Detta kan bero på tendensen att göra jämförelser på dessa nätverk. Det kan vara svårt att tro, men många människor faller i fällan där de bedömer sin sociala framgång utifrån den återkoppling de får på sina konton på sociala medier.

En av de mest värdefulla aspekterna av studien är att den bekräftar att livsstilen har en avgörande effekt på intelligensen. Fysisk träning har än en gång visat sig vara till stor nytta för hjärnan. Likaså verkar det att hålla sig intellektuellt aktiv och att lära sig nya språk i alla åldrar vara utmärkta sätt att motverka hjärnans åldrande.

“Intellektuell utveckling bör starta vid födseln och upphöra först vid döden.”

-Albert Einstein-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Andere, E. M. (2020). ¡ Aprender!: Emociones, inteligencia y creatividad. Siglo XXI Editores México.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.