Samband: viktökning och psykoaktiva mediciner

Många psykoaktiva mediciner kan orsaka viktökning eller viktminskning. Fortsätt läsa för att lära dig mer!
Samband: viktökning och psykoaktiva mediciner

Senaste uppdateringen: 14 november, 2019

Sambandet mellan viktökning och psykoaktiva mediciner är en av de bieffekter som patienterna oroar sig mest över. Det är ett känsligt ämne som man bör tänka lite extra på.

Vikten hos varje person kan fluktuera och beror på vilken typ av behandling det handlar om, så det är svårt att generalisera och etablera gemensamma kriterier.

Många av de läkemedel som används för att behandla ångest, depression, bipolär störning, schizofreni och epilepsi kan orsaka viktuppgång eller viktminskning.

Studier har visat att patienterna löper större risk för att avbryta behandlingen om den orsakar viktuppgång.

I dessa fall så är det viktigt att man hjälper patienterna att undvika det med en kombination av en hälsosam kost och lämplig träning.

Ibland kan läkaren modifiera behandlingsdosen för att undvika dessa komplikationer. Bieffekterna av att gå upp i vikt kan vara allvarliga, så det är viktigt att man tar i beaktande det som patienten oroar sig för.

Många läkemedel kan också ha motsatt effekt. Viktminskning är också ett problem, men patienterna tenderar att acceptera denna bieffekt mer än själva viktökningen.

Piller i olika färger.

Viktökning och antidepressiva medel

Folk associerar ofta antidepressiva medel med viktökning och de har inte fel. Viktökning är en av de möjliga bieffekter som kan uppstå då man använder sig av antidepressiva medel.

Vissa läkemedel som används för att behandla depression kan dock vara allvarligare än andra. Exempelvis:

  • Vissa tricykliska antidepressiva medel (TCA), som amitriptylin, imipramin och doxepin.
  • En del MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare), som fenelzin.
  • Några SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare), som paroxetin.
  • Mirtazapin, ett atypiskt antidepressivt medel.

Det är viktigt att man tänker på att antidepressiva medel inte alltid har en direkt påverkan på vikten. Under alla behandlingar för depressionen kan det finnas olika faktorer som spelar roll.

I vissa fall så är det själva depressionen i sig som orsakar viktökningen eftersom patienten lever ett stillasittande livsstil eller äter för mycket av emotionella orsaker.

I andra fall så är det depressionen som orsakar viktminskningen. Behandlingar med antidepressiva medel förbättrar patientens humör, vilket ökar aptiten och gör att patienten går upp i vikt.

Det står därför klart att viktökning är en bieffekt som uppstår med en del antidepressiva medel.

Det är dock viktigt att man är medveten om att medicinen inte alltid har en direkt orsak. Innan du tar några beslut rörande din medicin så bör du prata med din läkare.

Viktökning och antipsykotiska medel

Viktökning och metaboliska förändringar är en av de mest oroväckande bieffekterna för patienter som tar antipsykotiska medel.

Detta är viktigt eftersom, som nämnt ovan, patienterna är mindre benägna att ta sina mediciner om de upplever att de kommer gå upp i vikt.

Klassiska antipsykotiska mediciner tenderar att orsaka större viktökning. Andra antipsykotiska medel som clozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon och ziprasidon kan ha en allvarlig påverkan på vikten.

Mediciner som används för att behandla bipolära störningar som litium, karbamazepin och valproinsyra tenderar också att få patienterna att gå upp i vikt.

Schizofreni är också direkt relaterat till metaboliska förändringar. Patienter med psykotiska störningar löper exempelvis större risk för fetma.

Oavsett om det är ett resultat av de mediciner man tar eller själva tillståndet så kan man motverka viktökning genom att förändra sin livsstil. Motion och kost är de viktigaste faktorerna.

Ibland kommer dock patienten att behöva använda andra mediciner.

Kvinna som tar piller.

Slutsatser rörande viktökning och psykoaktiva mediciner

Viktökning är en bieffekt av behandling med psykoaktiva mediciner. Patienterna kan dock lindra denna verkan om de förändrar sin livsstil och tar hjälp av en läkare. Om du har viktproblem så bör du prata med denne direkt.

Det är viktigt att man följer medicinens rekommendationer för att förhindra återfall, speciellt när det kommer till behandlingar med psykoaktiva mediciner. Det är alltid bättre att modifiera behandlingen än att sluta helt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • de Morentin Aldabe, B. E. M., de Eguílaz, M. H. R., Díez, S. P., & Hernández, J. A. M. (2013). Influencia de la administración de psicofármacos en el aumento del peso corporal. Revista española de nutrición humana y dietética17(1), 17-26.
  • Ríos, P. B., & Rodríguez, R. C. (2008). Influencia de los psicofármacos en el peso corporal. Trastornos de la Conducta Alimentaria8, 813-832.
  • Mukundan, A., Faulkner, G., Cohn, T., Remington, G. (2010). Antipsychotic switching for people with schizophrenia who have neuroleptic‐induced weight or metabolic problems. Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12. Art. No.: CD006629.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.