Vittorio Guidano: Jaget som upplever livet

Guidanos terapi menar att barndomsupplevelser dikterar vuxenlivet. Ta reda på mer här.
Vittorio Guidano: Jaget som upplever livet
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2023

Den italienske neuropsykiatern Vittorio Guidano utvecklade ett terapeutiskt tillvägagångssätt hämtat från två tydliga influenser. Dessa var Piagets evolutionsteori och Bowlbys anknytningsteori. Guidanos terapi var av postrationalistisk karaktär. Han hävdade att människan har två aspekter: jaget som upplever fakta och jaget som försöker förklara dem.

I denna dubbla process av experiment och förklaring av fakta hävdade Guidano att individen bygger sin kunskap, bestående av sin identitet och sitt jag.

Konstruktionen av kunskap enligt Guidano

Enligt denna författare påverkas kunskapsinhämtningen av två aspekter:

  • Det sociala sammanhanget vi växer upp i. Som människor är vår förmåga till socialt lärande, jämfört med andra arters, extremt imponerande. I barndomen spenderar vi till exempel enormt mycket tid på att observera vad andra gör, vilket leder till många av de regler som vi kommer att vara styrda av i framtiden.
  • Vi bygger innebörden av det som händer omkring oss efter principerna om ordning och sammanhållning. Vår syn på världen utgör en helhet som vi har byggt genom att sammanfoga delar som passar ihop. Denna förening utgör en personlig milstolpe av subjektivitet. Det handlar om extremt personligt arbete, influerat av den ordning i vilken vi har exponerat oss för dessa upplevelser, men också av deras tema.

Sättet vi beter oss på mot oss själva och med andra lär vi oss i tidig barndom, genom våra föräldrar.

Pojke med ett förstoringsglas
Föräldrarnas sätt att relatera till varandra, till sina barn och till andra fungerar som en referens för barnet. Det är så barnet bildar sina första “inre arbetsmodeller”.

Jaget som upplever livet: organiseringar av personlig betydelse

Att ge mening är likvärdigt med att aktivt bearbeta miljön. Dessutom är all kunskap självrefererande. Vi tillägnar oss fakta från vår historia. Sedan förvandlar vi dem till nya element som matar våra berättelser.

Av denna anledning utvecklas våra identiteter ständigt, med nya delar som dyker upp och andra som bleknar. Vi gör faktiskt nya tolkningar av vad som händer oss och införlivar nya erfarenheter. I själva verket bygger vi om våra liv med varje minne.

Personal Meaning Organisations (PMO) är resultatet av denna rekonstruktion. De är integrationen av de psykologiska och emotionella processer som har uppkommit genom varje individs livshistoria. De är flexibla och i ständig förändring. Men de är också stabila eftersom de är integrerade och har tidsmässig kontinuitet.

PMO är sätt på vilka vi uppfattar vår verklighet. De inkluderar förklaringar och känslor.

När uppstår psykologiska störningar och vad är kopplingen till jaget?

Psykologiska störningar uppstår när jaget som försöker förklara fakta inte känner igen jaget som upplever dem. Vittorio Guidano identifierade fyra typer av problematiska PMO:

  • Depressiva. De kännetecknas av att de uppvisar en negativ självuppfattning och förväntan om förlust. Dessa människor har en undvikande anknytningsstil.
  • Fobiska. De kännetecknas av en positiv självuppfattning, men med en konstant uppfattning om fara. Dessa individer lärde sig ett anknytningsmönster som förhindrade utforskande beteenden.
  • Besatta. Individens syn på sig själv är ambivalent. De drabbade söker ständigt efter säkerhet eftersom deras anknytningsmönster är blandat. Det förekommer både undvikande och tvång.
  • Ätstörningar. Psykogena ätstörningar (i princip anorexi och bulimia nervosa). Självuppfattningen som dessa individer presenterar är vanligtvis tvetydig. I själva verket söker de ständigt efter acceptans. Deras självuppfattning svarar på en motsägelsefull anknytningsstil, där utseende belönades på bekostnad av stöd till barnet.

Ingen av oss har tillgång till absolut säkerhet. Därför är det viktigt att lära sig att hantera frånvaron av kunskap, eller med de tvivel som den kunskap vi besitter genererar i oss. Likaså är det viktigt för en terapeut att lära sina klienter att tolerera osäkerhet. Livet är faktiskt till stor del osäkert.

Patient i psykologisk terapi där man diskuterar jaget
Moviola-tekniken används i Guidanos terapi. Med denna metod lär sig patienten att observera sig själv.

Moviola-tekniken

Guidanos terapi syftar till att få människor att uppnå förändring genom processen av självobservation. Detta uppnår man genom Moviola-tekniken. Tekniken gör att klienten kan rekonstruera en viss händelse i sitt liv. Därefter minns klienten händelseförloppet som utgjorde den som om det vore en film.

Psykologen fungerar som en filmklippare. Denne kan flytta framåt eller bakåt och zooma in för att få en mer detaljerad bild av en viss scen och analysera den bättre. Syftet med denna teknik är att:

  • Bygga om upplevelsen och ge den näring med nya detaljer.
  • Göra en analys av de upplevda känslorna. Dessutom att analysera de utvärderingar och tolkningar som fanns när dessa känslor upplevdes.

Således sätter klienten sig för första gången i karaktären denne brukade vara, för att återuppleva scenen igen, men uppmärksamma de nya detaljerna. Sedan gör klienten det igen. Men i det här fallet blir han eller hon en observatör som försöker förstå hur och varför karaktären kände så.

“Syftet som eftersträvas med Guidanos terapi är att omordna och omtolka personens relationella upplevelser för att bidra till att ändra synen på sig själv (sin identitet).”

-Morejon-

Målet med terapin

Huvudsyftet med terapin är att klienten utvecklar mer flexibla sätt att beskriva sig själv. Dessutom omvärderar personen de känslor han eller hon kände tillsammans med sina tankar vid den tiden.

Att se över livet från en observatörs yttre position är som att någon tittar på en enorm skog genom en kikare. Faktum är att vi kan bilda nya tolkningar, ändra ordning på våra upplevelser och ta avstånd från dem, vilket avleder vårt fokus från alla känslor som kan grumla vår syn.

Detta kanske intresserar dig
Tekniker för rådgivning inom psykoterapi
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Tekniker för rådgivning inom psykoterapi

Det är viktigt att terapeuter lär sig tekniker för rådgivning. Psykologer och psykoterapeuter måste därför implementera dem under sina sessioner.  • Morejón, A. R. (2019). Manual de psicoterapias: Teoría y técnicas. Herder Editorial.
  • Ruiz, A. J., & Gómez, D. L. (2017). Breve descripción del Modelo Cognitivo Posracionalista de Vittorio Guidano y su presencia actual en escenarios de la psicología en Antioquia. Poiésis, (32), 53-66.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.