12 neurovetenskapliga skäl till att fler kvinnor studerar psykologi

Såväl i konferenslokaler som i psykologiklassrum är det fortfarande ofta så att det finns betydligt fler kvinnliga än manliga deltagare. Så hur kommer det sig att fler kvinnor studerar psykologi?
12 neurovetenskapliga skäl till att fler kvinnor studerar psykologi

Senaste uppdateringen: 13 juli, 2020

Det blir allt mer märkbart att fler kvinnor studerar psykologi än vad män gör. I denna artikel ska jag analysera detta intressanta fenomen.

Det är nu 40 år sedan jag fick min examen i psykologi. Jag studerade i Buenos Aires under en svår tid. Militären hade stängt universitetet som erbjöd utbildningar inom pedagogik, filosofi, sociologi och psykologi. Detta var för att dessa utbildningar ansågs ha “vänstervridna ideologier” och att de därför var “omstörtande”.

Emellertid fanns det en del privata universitet som tillhandahöll examina i psykologi, även om högerextremistiska paramilitära regeringsgrupper spred lögner om dem och misskrediterade dem.

Tack vare dessa privata universitet fortsatte psykologin att utvecklas, i synnerhet den kliniska psykologin. Detta stred mot en lag som införts av en annan de facto-regering som hade inskränkt psykologernas arbete till handhavandet av psykologiska tester.

Specialiserade kurser

Praktikanter genomgick en sexmånaderskurs vid ett specialiserat institut och utbildades i psykoanalys, som var det viktigaste fältet på den tiden. Detta skulle utrusta dem för att kunna praktisera bakom stängda dörrar och utan att tilldra sig uppmärksamhet.

Vid denna tid var ungefär 60-70 procent av studenterna kvinnliga, medan 30-40 procent var manliga. Jag slogs alltid av könsdiskrimineringen som förekom inom vissa yrkesgrupper. Människor ansåg att vissa yrken var mer passande för antingen män eller kvinnor beroende på de uppgifter som skulle utföras, den expertis som antogs vara nödvändig, de svårigheter som förmodades vara involverade eller kort och gott den sociala acceptans som då gällde.

Yrken inom vård- och lärarsektorn var övervägande kvinnliga, medan ingenjörsbranschen dominerades av män. Andra verksamhetsfält var uteslutande manliga, såsom bilmekaniker, eller uteslutande kvinnliga, som exempelvis gastronomi.

Sedan fanns det andra, som t.ex. medicin och arkitektur, där det var mer spridning mellan könen. Men vad ligger bakom denna könsmässiga snedvridning? Vilka är de typiska biologiska könsmönster som leder till dessa yrkesbeslut?

Förändringar inom vissa yrken

Man kan också tydligt se hur dessa val har ändrats under åren, i takt med att samhället har förändrats. Exempelvis har utbildningar inom gastronomin till överväldigande del flyttats in på manligt territorium och de specialiteter inom läkaryrket som sysslar med kirurgi har fått en jämnare spridning mellan män och kvinnor.

Under årens gång har psykologivärlden företrädesvis kommit att få en kvinnlig dominans. För att nämna ett exempel så har de psykologiska fakulteterna vid alla argentinska universitet konstaterat en avsevärd ökning av antalet kvinnliga studenter.

Det verkar som om psykologiyrket är på väg att “övertas” av det kvinnliga könet. Och inte bara i Argentina, eftersom trenden utbreder sig i hela Latinamerika och är påtaglig vid föreläsningar och vid konferenser och seminarier. Många platser i Europa och i USA har mer än 90 procent fler kvinnliga studenter. Så hur kommer det sig att fler kvinnor studerar psykologi?

Kvinnor har i allmänhet större emotionell empati

12 anledningar till att fler kvinnor studerar psykologi

Forskarteamet för neurovetenskap och samhällsvetenskap vid den argentinska systemskolan (LINCS) bestämde sig för att studera fenomenet. Till att börja med frågade de psykologer vad de trodde var de viktigaste faktorerna för att kunna arbeta effektivt som psykoterapeut.

Utifrån denna forskning lade de fram sina slutsatser som grundar sig på neurovetenskap och social neurovetenskap och som ser på de olika sätt på vilka mäns och kvinnors hjärnor söker efter sanningen. Detta trots att det för närvarande råder delade meningar om vilka skillnader som egentligen föreligger. De studerade olika hormoner, signalsubstanser och hjärnområden hos båda könen för att finna förklaringen till denna kvinnliga snedvridning. Naturligtvis bör vi understryka att dessa slutledningar bara ger en generell bild.

Här följer en analys av de upptäckter som kan förklara varför fler kvinnor studerar psykologi.

1. Förmågan att återge fakta och känslor

Den kvinnliga hjärnan har mer fibrer i hjärnbalken som kommunicerar mellan de båda hjärnhalvorna. Hjärnbalken är en “aveny” som förbinder de två hjärnhalvorna. Den högra hjärnhalvan är holistisk, emotionell och kreativ, medan den vänstra är rationell, logisk och binär.

Detta ger upphov till större förståelse och emotionell empati. Det bringar till stånd förmågan att hantera situationer på en emotionell nivå, med sann omsorg och med tonvikt på skapandet av en genuin bindning till patienten. Terapeuten kan koppla samman det som patienten säger med känslorna. Detta är mycket viktigt i ett terapeutiskt förhållande.

2. Vältalighet och förmågan att överföra tankar i ord

Den kvinnliga hjärnan har en högre procentandel neuroner i de områden som ansvarar för språket. Kvinnor har tendens att på ett tidigt stadium utveckla ett bättre behärskande av retorik och vokabulär. Detta står i kontrast till män, som under tonåren upplever en tillströmning av testosteron, vilket har en benägenhet att desensibilisera dem och göra dem knappordiga.

Experter uppskattar att kvinnor uttalar runt 8 000 ord per dag, medan män bara uttalar 5 000 ord. I terapisessioner är det av grundläggande betydelse att man använder ord på rätt sätt, eftersom de utgör det viktigaste verktyget för att presentera och förklara information.

3. Förmågan att associera till och återkalla minnen

Hippocampus är hjärnans centrala del för inlärning och minne och den är större i kvinnors hjärnor. En av de viktigaste kvalifikationerna för experter i klinisk psykologi är utan tvekan ett gott minne. De måste kunna ha tillgång till en utförlig databas med information som hjälper dem att föra samman faktorer i patientens medicinska och psykologiska bakgrund med det som patienten upplever i nuläget.

4. Förmågan att iaktta detaljer och använda paraverbalt språk (icke-verbal kommunikation)

Den kvinnliga hjärnan har ett större perifert synfält, tack vare att dess fotoreceptorceller är mer utvecklade. Detta gör att kvinnor kan observera mindre detaljer som män kanske inte lägger märke till, såsom gester, kroppsspråk och handlingar. I tillägg till deras minneskapacitet utgör denna förmåga ett kraftfullt verktyg i deras terapisessioner.

Det 180-gradiga synfältet är en epigenetisk produkt av deras ursprungliga instinkt att bevaka sina barn. Detta är till stor hjälp för dem när de tar sig an rollen som psykoterapeut.

5. Empati – förmågan att sätta sig i en annan persons sits

Spegelneuronerna är utgångspunkten för relationell empati. Även om det inte är en uteslutande kvinnlig sfär så har dessa relevans när man vill förklara varför fler kvinnor studerar psykologi än vad män gör. Kvinnors observationsförmåga och minnesregistrering har positiv effekt på dessa neuroner.

Observationsförmågan gör det möjligt att beskriva och registrera attityder, gester och tonfall. Dessa aspekter är oerhört användbara för att kunna känna inlevelse med patienten och ökar chanserna att terapisessionerna blir lyckade.

6. Multitasking (förmågan att utföra flera sysslor på samma gång)

I den kvinnliga hjärnan finns det alltså en starkare koppling mellan hjärnhalvorna på grund av de fibrer som cirkulerar i hjärnbalken. Därför är en kvinnlig psykolog i allmänhet mer kapabel att genomföra olika uppgifter samtidigt under terapisessionerna. Exempel på detta är att kunna reflektera, att minnas och analysera tidigare sessioner och att samtidigt observera patientens kroppsspråk och lyssna på det hon har att säga.

Kvinnor har ofta lättare att avläsa kroppsspråk

7. Emotionellt skydd och omsorg

Vi är emotionella och sociala varelser. Oxytocinet som cirkulerar i våra hjärnor (och som utsöndras av neurohypofysen) aktiveras i situationer då vi upplever beskyddande och generösa känslor. Det är ett hormon som får psykologen att bli mer omtänksam och stödjande. 

Emotionellt stöd från psykologen är en av de viktigaste faktorerna i det terapeutiska förhållandet. Vanligen kommer patienterna till sina sessioner med en hög grad av ångest och oro.

Av det skälet försöker psykologerna inte bara att lösa problemen. De måste också skapa en atmosfär där patienterna känner att de ger dem emotionellt stöd, skyddar dem och verkligen lyssnar på det de försöker berätta.

8. Emotionalitet kan vara varför fler kvinnor studerar psykologi

Medan testosteronet gör män lite “grövre” så har kvinnor en mer estetisk läggning. I allmänhet månar de mer om sin kropp och därför kan de observera patienternas kroppar och uttrycka sig mer helhjärtat med dem.

Förutom deras förmåga att göra skarpsinniga iakttagelser på samma gång är deras förmåga att tala patientens språk något som avsevärt bidrar till att göra terapin effektiv.

Detta är en förmåga som gör att de på ett subtilt sätt kan efterlikna patientens verbala såväl som icke-verbala språk. På så vis kan de lättare få fram sitt budskap, vilket gör ett positivt bemötande från patienten mycket mer sannolikt.

9. Terapins intima karaktär

Kombinationen av oxytocin och dopamin (en signalsubstans som stimulerar motivationen och som aktiveras i krävande situationer) skapar en behaglig intimitet, i synnerhet när kvinnans östrogennivå är på uppgång.

Terapisessionerna är mycket privata och intima stunder då patienten berättar om sitt eget liv. Denna öppenhet beror bland annat på psykologens förmåga att skapa en lämplig atmosfär som gör det lättare för patienten att dela sina erfarenheter på ett mer öppenhjärtigt sätt. Empati och emotionalitet hjälper även experten att tala patientens språk.

10. Nyfikenhet

Kvinnor är generellt sett mer nyfikna än män. De är också mer kritiska, eftersom deras hjärnor kan notera fler detaljer om patientens verbala och icke-verbala kommunikation.

I tillägg till deras vältalighet och retorik är detta något som gör de kvinnliga psykologerna mer intresserade av att uttrycka sina åsikter och ta reda på vad som händer med patienten.

Detta intresse uppmuntrar i sin tur patienten till att tala, reflektera och gräva djupare i sin personliga situation.

11. Formuleringen av hypoteser

Av alla ovan anförda skäl kan kvinnor i allmänhet komma fram till mer komplexa hypoteser om det som sker med patienten.

För dem är det lättare att begrunda patientens kroppsspråk, gester och ord och sätta dem i samband med situationer i patientens förflutna. Deras minne och förmåga att “multitaska” hjälper dem att uppnå mer gynnsamma resultat i terapisessionerna.

12. Förmågan att skapa förtroende kan vara varför fler kvinnor studerar psykologi

Det sista skälet som skulle kunna förklara varför fler kvinnor studerar psykologi har att göra med oxytocin och serotonin. Båda dessa substanser kan bidra till att bygga förtroende i förhållandet mellan psykolog och patient.

Som jag redan påpekat är terapisessionerna intima stunder då en eller flera patienter träffar en terapeut för att diskutera sitt/sina problem. Patienterna väljer sina terapeuter utifrån hur förtroendeingivande de verkar. Det gör det lättare för patienterna att förmedla personlig information och att ha en tillit till de svar de får.

Kvinnliga psykologer har ofta lättare att tala patientens språk och kan vara varför fler kvinnor studerar psykologi

Sammanfattning angående varför fler kvinnor studerar psykologi

Om vi utvidgar denna analys till att även omfatta emotionella, kognitiva och sociala faktorer kommer vi säkert finna andra skäl till att fler kvinnor studerar psykologi.

Vi bör också klargöra att dessa beskrivningar är generella och därför relativa. Emellertid kan de tjäna som vägledning för att beskriva de mönster som ligger bakom kvinnors expertis inom psykoterapin.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.