19 olika typer av psykoterapi du bör känna till

19 olika typer av psykoterapi du bör känna till
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Det finns många olika typer av psykoterapi. Men alla har samma syfte, ett gemensamt terapeutiskt mål. De strävar efter att driva fram förändringar för ökat välbefinnande. Så istället för att fundera över vilken av dessa psykologiska strategier som är bäst eller sämst, bör vi först komma underfund med vad vi behöver.

Vi upprättar denna hierarki i våra frågeställningar av ett mycket enkelt skäl. Ibland kan en person som inser att hon behöver gå i terapi ha missuppfattningar om vad psykoterapi är. Ofta har människor den typiska föreställningen om en patient som ligger på en divan, medan terapeuten sitter bakom och gör anteckningar.

Denna klassiska föreställning om psykoanalys väger fortfarande tungt i det kollektiva undermedvetna. Därför är det många som inte vet att det finns olika psykologiska tekniker och metoder. Och det är därför som människor ideligen frågar vilka typer av psykoterapi som är bäst. Så innan du gör misstaget att framhäva en terapi framför en annan, bör vi klargöra några saker.

“Även när det inte är helt uppnåeligt, blir vi bättre människor genom att försöka sträva efter ett högre ändamål.”

-Viktor Frankl-

Vissa modeller har specifika mål

Varje modell använder en rad distinkta tekniker som är mer lämpliga för somliga personer. Samtidigt får vi inte glömma att en del av dem fokuserar på ett visst sorts mål, som andra ofta inte arbetar mot. Likaså ska du alltid tänka på den huvudsakliga målsättningen för alla typer av psykoterapi.

Ordet “terapi” kommer från grekiskans “therapeutikós”, som betyder “han som vårdar en annan person”. I detta fall är vårdaren en yrkesutövare som tränats i detta syfte med omfattande studier och praktik. Vårdarens mål är inte direkt att “vårda”, utan att underlätta lämpliga strategier och även att tillhandahålla redskap så att klienten kan uppnå balans och välmående.

I det hänseendet avser vi en aktiv och proaktiv process mellan två eller fler personer. Detta är ett intensivt arbetsförhållande. Trots att det kan vara svårt ibland, så är det en resa fylld med upptäckter, kreativitet och interpersonell dynamik. Det är en relation där det inte lönar sig att sitta still, där terapeuten inte nöjer sig med att komma med råd och riktlinjer om vad klienten behöver göra. Som Richard Lazarus förklarar, “Syftet med terapi är att lära människor att se problem som utmaningar istället för som hot.”

Fortsätt läsa för att ta del av 19 olika typer av psykoterapi.

Leende kvinna i soldis

Typer av psykoterapi

Emotionella problem, rädslor, trauman, personliga kriser, relationssvårigheter, barndomsstörningar… Det finns många anledningar till att människor beslutar sig för att uppsöka en terapeut. Men det skadar aldrig att känna till vilka olika terapistrategier som finns att tillgå.

De kan alla vara effektiva om du väljer kompetenta, duktiga och välutbildade specialister. Vi vet redan att vi bör anta en aktiv roll som patienter eller klienter. Sedan måste vi veta vilket tillvägagångssätt varje terapi använder sig av för att åtminstone ha ett hum om den terapeutiska modellen kan tänkas passa vår personlighet och våra behov.

Låt oss ta en titt på några huvudsakliga typer av psykoterapi och vad var och en har att erbjuda.

Psykoterapi grupp A: Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi bygger på att förstå hur människor tänker (kognitivt tillvägagångssätt) och hur de beter sig (beteendemässigt tillvägagångssätt). Syftet med dessa typer av psykoterapi är att lära oss att förändringar är möjliga. Men för att uppnå dessa måste vi först lära oss att korrigera våra tankar, attityder och beteenden.

 • I denna typ av terapi försöker specialisterna att identifiera klienternas problem genom att fungera som en guide som hjälper dem att förändra sina dysfunktionella tankemönster.
 • För att uppnå detta företar de en funktionell beteendeanalys för att se vilka beteenden som är “felanpassade”.
 • När dessa beteenden har identifierats använder de kognitiva beteendeterapeuterna olika tekniker för att lära klienterna problemlösning, färdighetsträning, kognitiv omstrukturering, etc.

Kognitiv beteendeterapi är mycket effektiv för behandling av depression, fobier, ångeststörningar och traumatiska processer…

Samtidigt finns det andra terapeutiska metoder som ingår i kognitiv beteendeterapi. Vi bör ta en titt på dessa.

1. Acceptance and commitment therapy, ACT

 • Acceptance and commitment therapy hjälper vid behandlingen av depression.
 • Målet är att lära klienten psykologisk flexibilitet, så att hon får lättare att fokusera sina tankar och åstadkomma förändringar.
 • Terapeuten använder en rad övningar som hjälper klienten att känna igen emotionella problem och se vilken effekt de har på tankar och beteenden. Dessutom stärker den klientens självengagemang.
Den kognitiva triangeln

Den kognitiva triangeln: tankar – känslor – beteenden

2. Beteendeterapi

 • Beteendeterapi är lämplig vid behandlingen av fobier och beroenden.
 • Som namnet antyder strävar den efter att få oss att iaktta våra inlärda och betingade beteenden för att se vilken inverkan de har på våra liv.
 • När dessa har identifierats är syftet klart. Att hjälpa oss att “släppa taget” och “ombetinga oss” mot mer inkluderande handlingar och beteenden.

3. Kognitiv analytisk terapi

 • Denna är mycket användbar för korta och precisa behandlingar, när man vill förbättra vissa beteenden, förvrängda tankar eller beteendeproblem. Den bygger på 12 sessioner.
 • Den används ofta på sjukhusens mentalvårdsavdelningar.
 • Kognitiv analytisk terapi kombinerar kognitiv terapi och analytisk psykologi.
 • Syftet är att hjälpa klienter förstå varför de tänker eller beter sig som de gör. Terapeuterna lär dem olika konfrontationstekniker som bidrar till förändringar.

4. Rationell emotiv beteendeterapi

 • Albert Ellis rationella emotiva beteendeterapi hjälper att behandla raseri, ångest, frustrationer, sociala fobier, blyghet och sexuell dysfunktion. 
 • Målsättningen är att lösa emotionella och beteendemässiga problem med hjälp av en mer direkt, filosofisk och empiriskt metodik.
 • Terapeuterna använder förnuft och rationalitet för att göra klienterna medvetna om sina känslor, såväl som sina destruktiva och hämmande tankar. Tankar som ofta finns på en mer undermedveten och reflexartad nivå och som klienterna vanligen inte kan identifiera.
 • Vid en senare tidpunkt utformar terapeuterna strategier för att hjälpa klienterna utveckla mer konstruktiva tankar.
En man med många tankar som funderar på psykoterapi

Psykoterapi grupp B: Psykoanalytisk och psykodynamisk terapi

En av de mest kända av våra typer av psykoterapi är utan tvivel den som följer den teoretiska modell som Sigmund Freud skapade för snart hundra år sedan. Trots att den är allmänt bekant, bör man känna till dess dynamik, principer och syften innan man väljer att undergå terapi inom ramen för denna modell.

Låt oss ta en titt på några av dess särdrag.

 • Psykoanalytisk terapi bygger på principen att människor ibland uppvisar en rad omedvetna konflikter, som härrör från deras förflutna, i synnerhet från barndomen.
 • En stor del av våra konflikter uppstår till följd av dåligt undertryckta, instinktiva impulser.
 • Syftet med psykoanalys är få alla dessa omedvetna konflikter att träda fram i medvetandets värld. För att göra detta kommer psykoanalytiker att använda sig av emotionell katharsis eller hypnos. På så sätt har de större chans att identifiera och undanröja de försvarsmekanismer som de flesta av oss använder för att undvika det underliggande problemen.

Här är de huvudsakliga psykoterapierna inom denna inriktning.

“Tillbakahållna känslor dör aldrig. De begravs levande och framträder senare på mer motbjudande vis.”

-Sigmund Freud-

5. Psykoanalytisk terapi

 • Psykoanalytisk terapi hjälper att behandla barndomstrauman, fobier och depression.
 • Denna terapi utforskar vårt undermedvetna och hur det påverkar våra tankar och beteenden.
 • Främst fokuserar den på att analysera barndomsupplevelser och försöker identifiera hur dessa specifika händelser har inverkat på klientens liv.
 • Denna typ av terapi sträcker sig vanligen över en längre tid.
Psykoterapi: En psykoanalytiker med en klient

6. Dynamisk interpersonell terapi

 • Dynamisk interpersonell terapi hjälper oss att förbättra våra relationer med andra.
 • Den är inte långvarig och den hjälper oss förstå vissa problematiska band vi har med somliga personer.

7. Jungiansk terapi

Jungiansk terapi eller junganalys är en annan av våra typer av psykoterapi som är mycket lämplig för behandling av beroenden, depression och ångest, och även för främjandet av den personliga utvecklingen.

 • Carl Jungs målsättning var att gräva djupare i klienternas undermedvetna och de arketyper som finns fastetsade i deras drömmar och även i deras konstnärliga uttryck.
 • Den här typen av terapi baserar sig på samtal mellan terapeuten och klienten. Syftet är att etablera ett förhållande som bygger på förtroende, likställighet, stötta och samarbete mellan båda parter.
 • Man gör drömanalyser, liksom ordassociationstester och kreativa aktiviteter.

Psykoterapi grupp C: Humanistiska terapier

Humanistiska typer av psykoterapi är populära nuförtiden och mycket uppskattade. De är användbara, och såväl experter som folk i allmänhet föredrar dessa tack vare de många tekniker de utnyttjar och de terapeutiska strategier de grundar sig på.

Carl Rogers var upphovsmannen till denna metod. Vi har redan tidigare talat om denna expert på mänskligt beteende. Han strävade framför allt efter att föra fram optimismen i psykoterapin, med målet att främja vår personliga utveckling och underlätta de förändringar som krävs för att vi ska nå vår högsta potential som människor.

Här är en del av de utmärkande dragen i denna form av psykoterapi:

 • Istället för att fördjupa vårt lidande och våra trauman är den humanistiska terapin mer inriktad på att erbjuda alternativ till dessa tillstånd. Därigenom blir vi aktiva deltagare i vår förändring.
 • Den försöker också ge oss en mer hoppfull syn på oss själva. Humanistiska terapeuter tror på människans godhet och utgår från att välmående och hälsa är naturliga benägenheter. Sålunda är det yttersta målet att hjälpa oss att lägga bort dessa “avvikelser”som ibland leder oss iväg från den magiska balanspunkten. Att hjälpa oss att finna den sanna meningen med våra liv.
 • I den humanistiska modellen ses nuläget som det perfekta tillfället att lösa våra problem. Till skillnad från psykoanalysen, får inte det förflutna så stor betydelse.
Tre skisser av Carl Rogers

8. Existentiell terapi

 • Existentiell terapi hjälper oss att finna mening, ett syfte med våra liv. Detta gör den genom att uppmuntra oss att reflektera över vår egen existens.
 • Den hjälper oss att acceptera våra skyldigheter och nya personliga utmaningar för att uppnå framgång.
 • Den här terapin betraktar emotionella svårigheter, inre konflikter och rädslor som stenar vilka tjänar som hinder som ligger i vägen för våra mål. Dessutom äger allt detta rum i vårt “här och nu”.
 • Existentiella terapeuter erbjuder oss strategier för att leva mer autentiska liv, att finna mening med våra liv och att strunta i ytliga ting. Eller, åtminstone hjälper de oss att försöka.

9. Gestaltterapi

Syftet med gestaltterapi är att arbeta med klienternas självkännedom, så att de kan lösa sina problem med större förtroende. Och även att få dem att lämna åsido sin oro och sina bekymmer. Att vinna personlig frihet och få tillräcklig viljekraft för att de ska uppnå sin fulla potential.

 • Gestaltterapi utvecklades mot slutet av 1940-talet av Fritz Perls. Han förutsatte exempelvis att varje människa utgör en helhet, där tankar, förnimmelser, känslor och handlingar aldrig uppträder i ett vakuum.
 • Terapeuten försöker alltid att få klienten att känna sig väl till mods, att hela tiden vara delaktig så att klienten kan lägga märke till sitt eget motstånd och bli fullt medveten om betydelsen av sina känslor, tankar, idéer, minnen, etc…
 • Kreativa tekniker används som hjälp vid självupptäckten.
 • Klienterna uppmuntras även att ta ansvar för sig själva och för samhället i stort.

10. Klient-fokuserad terapi

 • Klient-fokuserad terapi hjälper oss att förstå våra behov, så att vi kan stärka vår personliga utveckling. 
 • Vi syftar på av de mest intressanta psykoterapierna inom området. Här hjälper den humanistiska terapeuten att klarlägga våra behov och lyfta fram de värderingar som identifierar oss. Förutom att bidra till vår acceptans och utveckla våra styrkor.
 • Vidare är det viktigt att komma ihåg att detta är en icke-direktiv form av terapi. Det är klienten, och inte terapeuten, som genomför merparten av den terapeutiska processen.
 • Under hela processen är det tre huvudsakliga dimensioner som styr: empati, ovillkorlig positiv acceptans och autenticitet eller kongruens.
Psykoterapi: En kvinnlig terapeut med en manlig klient

11. Kortvarig terapi: fokuserad problemlösning

 • Som namnet antyder är detta en terapi som inte varar länge och som strävar efter att ändra någon sorts dysfunktionell tanke, att förbättra relationer mellan par eller i familjer, eller att hjälpa klienten finna emotionell eller social balans.
 • Så, istället för att koncentrera sig på våra svagheter och begränsningar, syftar den fokuserade problemlösningsterapin till att utveckla vår styrka och potential så att vi kan gå framåt.
 • Terapin utgår från en rad frågor som bidrar till eftertanke och självkännedom.

12. Transaktionsanalys

 • Transaktionsanalys är en mycket effektiv terapi för att förbättra det psykologiska välmåendet och medverka till en omstrukturering och en personlig förändring.
 • Det bör också noteras att denna metod ofta används i många psykiatriska sjukhus vid behandlingen av olika störningar.
 • Den grundades av Eric Berne i slutet av 1950-talet. Transaktionsanalys eller transaktionell terapi bygger på teorin att alla individer har tre jag-tillstånd: ett förälder-likt, ett vuxen-likt och ett barn-likt.
 • Därför försöker terapeuten att hjälpa klienten att använda sig av en mer inklusiv personlighet som bygger på dessa psykologiska transaktioner. Sålunda representerar t.ex. det vuxen-lika, jagets mest rationella del, det barn-lika är förenat med det spontana och det förälder-lika är kopplat till de normativa och etiska aspekterna…

13. Transpersonell psykologi och psykoterapi

Transpersonell psykologi är en metod som utvecklades av Abraham Maslow under 1960-talet. Hans mål var att hjälpa sina klienter att upptäcka den sanna meningen med sina liv, att uppfylla sina behov enligt den hierarki som avspeglar klienternas livsändamål.

I den här grenen av psykologin betonar man sådana aspekter som samvete, andlighet, djup inre kunskap, medlidande och universellt broderskap.

Terapeuten har en mycket bestämd roll. Han måste ha ett öppet sinne, stor respekt, oskuldsfullhet och förmågan att förvånas. Han måste visa sin klient att allt denne kommunicerar är nytt och värdefullt. Det betyder att metodiken som ligger till grund för denna egenartade terapiprocess är en blandning av andliga traditioner, där en av nedanstående komponenter är vanligt förekommande:

 • Yoga.
 • Kreativt skrivande.
 • Guidade visualiseringar.
 • Meditation.
 • Möten” med ens inre barn.
 • Symbolisk konst.
En mediterande kvinna

Psykoterapi grupp D: Konstnärliga terapier

Med de många olika typer av psykoterapi som finns att tillgå är det möjligt att allmänheten avfärdar den här metoden, som, på samma gång, kan vara så renande, frigörande och helande. Precis som vi påpekade i början så är det mycket viktigt, när du söker efter någon sorts terapimetod, att du tar reda på vad du vill ha och vilken terapiprocess som passar bäst för dig.

Konstnärliga uttryck är en kanal, en värld av möjligheter, där vi kan ge form åt våra känslor, förlösa dem, uppmuntra till självkännedom och få ett nytt perspektiv på många av våra problem.

Låt oss titta på de olika formerna av konstnärliga terapier som står oss till buds.

13. Konstnärlig psykoterapi

Konstterapi eller konstnärlig psykoterapi använder sig av verktyg såsom målardukar, målarfärg och lera för att få människor att ge uttryck för sin inre värld. På så vis kan människor ge yttre form åt sina problem och konflikter, som senare kan få andra återverkningar. Det som är bra med den här typen av terapi är att den ger klienterna en uttrycksform som kanske är mycket mer naturlig för dem. På så vis kan de säga mer och dölja mindre.

14. Dramaterapi

 • Denna form av terapi använder dramatisk konst för att erbjuda lättnad och främja fysisk och psykisk sammansmältning.
 • Den använder sig av dramatiska improvisationer eller bestämda manus för att förmå individen att gå djupare in i sin personliga värld, för att förbättra sina sociala färdigheter och få större förtroende.

15. Musikterapi

Musikterapi är en mycket mångsidig form av kreativ terapi. Den är både intensiv och läkande. De förändringar som uppstår är nästan omedelbara och detta är något man ofta observerar hos patienter med autismspektrumstörning, demens eller ångest. Individen reagerar genast och upplever en hel ström av känslor och förnimmelser.

En äldre kvinna med hörlurar

Psykoterapi grupp E: Andra typer

Som du märker kan många av dessa typer av psykoterapi indelas i fyra klart skilda skolor. Men det finns många andra alternativ inom räckhåll som värda att nämnas.

16. Systemisk terapi

Familjeterapi eller systemisk terapi är mycket användbar i grupper av människor som är förenade genom familjeband. Syftet är att förbättra förhållandet i sig och sättet man kommunicerar på. Utöver detta är målet att reparera de komplexa interaktioner som tär på sammanhållningen i denna grupp av människor.

Normalt fokuserar terapin främst på “indexpatienten”. Med andra ord, den familjemedlem som uppvisar någon form av klinisk störning eller problematiskt beteende.

17. Interpersonell psykoterapi

 • Interpersonell psykoterapi är en terapidisciplin strävar efter att förbättra våra interaktioner och kommunikationssätt.
 • Den grundläggande principen bakom interpersonell terapi är att många av våra psykologiska symtom orsakas av komplicerade, skadliga och tvetydiga interaktioner, vilka ger upphov till enorm ångest. Ibland kan även vår oförmåga att interagera bättre med andra intensifiera negativa tillstånd.

Följaktligen är målet att erbjuda klienterna verktyg som förbättrar dessa situationer.

18. Psykosexuell terapi

Inom den psykosexuella terapin kan en duktig terapeut hjälpa dig att på ett öppet och ärligt sätt utforska, reflektera över och analysera dina sexuella problem. Ofta förekommer det många emotionella blockeringar inom parförhållandet som måste bearbetas.

19. Psykodrama

Det kan hända att många av er har hört talas om Jacob Levy Morenos psykodrama. Dessutom har ni kanske praktiserat en del av denna dynamik på era arbetsplatser.

 • Vi syftar här på en typ av gruppsykoterapi, där man praktiserar dramatiska uttryck, teaterpjäser och kroppsrörelser. Detta är terapeutiska verktyg som används för att förbättra dina relationer med andra och för att stärka din självkänsla.
 • Dessutom är det en mycket berikande träning i att vara mer spontan som ofta fungerar bra i gruppsammanhang.
En grupp människor i terapi

Sammanfattningsvis bör du tänka på att det säkert finns många fler typer av psykoterapi. Dock är de ovan nämnda typerna de som används mest, gör mest nytta och ger bäst resultat. Så tveka inte att pröva någon av dessa psykoterapier om du skulle behöva. Vi har alla rätt att må bättre, njuta av högre livskvalitet och få chansen att växa som människor.

Har du provat några av dessa typer av psykoterapi?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ortega Bevia, F. (2012) Psicoterapia. Universidad de Sevilla.
 • Reed Hunt, R. (2007) Fundamentos de la psicología cognitiva. México: Manual Moderno.
 • Freud. S. (1995) Introducción al psicoanálisis. Madrid: Alianza Editorial.
 • Camino. J.L (2013) La psicología humanista. Madrid: CSS.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.