8 grundläggande psykologiska processer

8 grundläggande psykologiska processer
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

En resurs som vi har när det kommer till att anpassa oss till världen omkring oss är vårt beteende. Detta låter oss modifiera vår miljö och vår verklighet för att anpassa oss till det som händer i våra liv. Vi vet att vårt beteende påverkas av interna mentala processer, men vilka är dessa grundläggande psykologiska processer?

Våra 8 grundläggande psykologiska processer är: (a) perception, (b) inlärning, (c) språk, (d) tanke, (e) uppmärksamhet, (f) minne, (g) motivation, och (h) känslor. Låt oss titta på dessa var för sig. De är allihopa relaterade till varandra. De är terminologiskt oberoende, men många av dem hade inte kunnat existera utan de andra. Det är bättre att förstå denna distinktion som en artificiell klassificering som underlättar det vetenskapliga arbetet.

Perception – den första av våra grundläggande psykologiska processer

Perceptionen är vad som gör att vi har en “bild” av den verklighet som omger oss. Den hanterar den information som vi får från våra sinnen. Perceptionen organiserar och ger mening åt alla dessa sinnesintryck. Detta har en uppenbar funktion: att få oss att lära känna världen runt omkring oss för att vi ska kunna hantera den.

Inlärning

Med inlärningen kan vi modifiera och ta till oss ny kunskap, nya förmågor, beteenden etc. Den går igenom det som har hänt förr och hjälper oss att relatera våra beteenden till de konsekvenser som har uppstått. Den är nära relaterad till minnet.

Gubbar som bygger pussel.

Studiet av inlärningen är vad som har gett upphov till behaviorismen, som har gett oss de klassiska teorierna rörande hur vi lär oss. Detta är en användbar process eftersom den låter oss variera våra beteenden baserat på det som har hänt förr. Den gör att vi kan anpassa oss bättre till nuet och framtida situationer.

Språk

Människan är en social varelse och det är därför som språket är en sådan viktig process. Den ger oss förmågan att kommunicera med andra. Denna kommunikation utförs i människans fall med hjälp av komplexa symboliska koder eller språk. Språkets komplexitet låter oss beskriva nästan allt, oavsett om det handlar om det förgångna, nuet eller framtiden.

Denna process är användbar eftersom den hjälper oss att bibehålla komplexa sociala relationer som gör att vi kan överleva i en hotfull miljö. Språket ger oss ett kommunikationssätt som är tillräckligt brett för att upprätthålla mänskliga samhällen.

Tanke

Detta är en komplex psykologisk process som inom psykologin är den process som omvandlar information, organiserar den och ger den mening. Studiet av tanken började med Aristoteles logik. Detta var dock inte en effektiv form av analys, för människan resonerar inte med logik.

Resonemanget är en snabb, men ibland något oprecis process om låter oss handla effektivt i den miljö vi befinner oss i.

Tankens funktion är ett kontroversiellt ämne. Detta beror delvis på den existerande terminologiska funktion som den är omgiven av. Den mest accepterade är att dess syfte är att verka som en kontrollmekanism vid de situationer som vi möter.

Man som tänker.

Uppmärksamheten är också en av våra grundläggande psykologiska processer

Uppmärksamheten fokuserar våra resurser på ett antal stimuli samtidigt som den ignorerar resten. Vi tar emot ett stort antal stimuli på en gång, och det är därför inte möjligt att tänka på alla dessa på en gång.

Uppmärksamheten anpassar sig efter det som är nödvändigt, för annars hade vi inte kunnat hantera verkligheten. Vi hade inte vetat vad vi borde reagera på. Det är något paradoxalt att den kognitiva begränsningen innebär en evolutionär anpassning, men så är det.

Minnet

Minnet låter oss lagra information för framtiden. Detta är en viktig process som har en nära relation med alla de andra processerna.

Minnet gör att vi kommer ihåg information som Frankrikes huvudstad eller hur man cyklar. Minnet existerar eftersom det är väldigt användbart att ha tillgång till information om det som har hänt förr. Detta låter oss förutsäga eller gissa rörande vad som kommer hända i framtiden och handla därefter. Utan denna process hade de andra grundläggande psykologiska processerna inte existerat eftersom de har ett stort stöd av minnet.

Motivation

Motivationen ger kroppen de resurser som den behöver för att upprätthålla ett visst beteende. Det är den process som aktiverar kroppen och sätter den i ett idealiskt tillstånd. Riktningen är också en annan viktig aspekt av motivationen. Den förbereder inte bara kroppen, utan den hjälper oss också att rikta, eller rättare sagt styra, beteendet.

Motivationens funktion är att få personen att rikta sitt beteende och sina handlingar mot de mål som personen vill uppnå. Den gör att vi inte står still. Det är en process som har en nära relation med känslorna och inlärningen.

Känslor - en av våra mest inflytelserika grundläggande psykologiska processer

Känslor – en av våra mest inflytelserika grundläggande psykologiska processer

Känslor är reaktioner på externa stimuli. De guidar vårt beteende och fungerar som snabba svar på de krav som omgivningen ställer på oss. Känslorna utgörs av tre komponenter:

  • Somatiska: De psykologiska förändringar som orsakas av känslor
  • Beteendemässiga: det spektrum av beteenden som utlöses av en känsla
  • Individens subjektiva upplevelse

Känslorna hanterar vårt beteende på ett snabbt och effektivt sätt. De flesta är inte tillräckligt viktiga för att vi ska spendera mycket tid på dem. Men det är viktigt att man förstår att alla beslut påverkas av våra känslor.

I den här artikeln har vi pratat om de grundläggande psykologiska processerna från ett väldigt ytligt perspektiv. Detta är ett ämne som har studerats mycket, och vars fullständiga innehåll vi inte kan inkludera i den här artikeln. Vi har dock tagit upp det mest grundläggande när det kommer till att förstå det mänskliga beteendet och människans grundläggande psykologiska processer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Longo, M. R., Long, C., & Haggard, P. (2012). Mapping the invisible hand: A body model of a phantom limb. Psychological science23(7), 740-742.
  • Psychology of language. (s. f.). University of Copenhagen. Recuperado 1 de abril de 2022, de https://nors.ku.dk/english/research/psychology-of-language/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.