Ångest-depressiv åkomma: definition, orsak & behandling

Ångest-depressiv åkomma: definition, orsak & behandling

Senaste uppdateringen: 12 mars, 2018

Ångest-depressiv åkomma har varit kontroversiell och det är inte alla existerande diagnostikklassificeringar som inkluderar den. Det är inte det att dess existens förnekats, utan att den ibland ansetts vara en depressiv åkomma med sekundära ångestrelaterade inslag snarare än en enda åkomma.

Symptomen på ångest-depressiv åkomma är ångest och depression, men ingen är övervägande. De har dessutom inte tillräcklig intensitet för att rättfärdiga en separat diagnos.

Denna åkomma visar sig i form av en blandning av jämförelsevis milda symptom som frekvent ses i primärvården, och dess prevalens är relativt hög hos allmänheten.

Kombinationen av depressiva och ångestmässiga symptom orsakar en avsevärd försämring av funktionen hos den drabbade personen.

De som motsätter sig denna diagnos hävdar dock att tillgängligheten av den leder till att läkare inte tar sig den tid som behövs för att helt granska patientens psykiatriska historia. Det skulle kunna låta dem skilja på depressiva åkommor från ångestmässiga åkommor.

När diagnostiseras ångest-depressiv åkomma?

För att diagnostisera den måste det finnas symptom på ångest och depression av låg styrka. Vidare måste det finnas vissa vegetativa symptom, såsom skakningar, hjärtklappning, torr mun och magsmärta.

Vissa preliminära studier har indikerat att allmänläkare har låg känslighet för att upptäcka ångest-depressiv åkomma. Det är dock möjligt att denna brist på igenkänning bara speglar bristen på en korrekt diagnostisk etikett för dessa patienter.

Deprimerad man

Symptom på ångest-depressiv åkomma

Kliniska manifestationer av denna åkomma kombinerar symptom på ångestsjukdomar och symptom på depressiva åkommor. Vidare är symptom på hyperaktivitet i det autonoma nervsystemet, såsom gastrointestinalt obehag, vanligt. Det är ofta därför patienter söker vård.

DSM-IV:s forskningskriterier för ångest-depressiv åkomma

Den diagnostiska och statistiska manualen för mentala åkommor (DSM) lägger fram en serie kriterier för att diagnostisera denna åkomma. Som vi redan nämnt är det dock endast i forskningssyfte. Låt oss ta en titt.

De grundläggande karaktärsdragen hos denna åkomma är en ihållande eller återkommande dysfori som varar i minst en månad. Detta sinnesstånd kommer tillsammans med ytterligare symptom med samma varaktighet, inklusive minst fyra av följande:

 • Svårigheter med koncentrationen eller minnet, sömnsvårigheter, trötthet eller brist på energi.
 • Akut irritabilitet.
 • Återkommande och intensiv oro.
 • Gråter lätt eller har känslor av hopplöshet, pessimism över framtiden, värdelöshet och låg självkänsla.
 • Hypervakenhet, förväntan om fara.

Dessa symptom orsakar avsevärt kliniskt obehag eller försämring i sociala och arbetsmässiga miljöer samt vid andra viktiga aktiviteter.

Å andra sidan bör ångest-depressiv åkomma inte diagnostiseras när symptomen orsakas av direkt fysiologiska effekter av en substans eller läkemedel. Det ska heller inte göras om patienten möter kriterierna för stor depression, ihållande depressiv åkomma, ångestsjukdomar eller generaliserat ångestsyndrom.

Denna diagnos är även olämplig om kriterierna för andra ångest- eller humörsyndrom möts på samma gång, även om de delvis är i remission.

Det är dessutom nödvändigt att omfattningen av symptomen inte har en bättre förklaring, i form av en annan mental åkomma. Merparten av den inledande informationen om denna åkomma kommer från center för primärvård, där åkomman verkar vara mer frekvent; den har förmodligen även mer prevalens hos öppenvårdspatienter.

Ängslig kvinna

Vad leder ångest-depressiv åkomma till?

Samexistensen av stor depression och en ångestsjukdom är väldigt vanligt. Två tredjedelar av alla patienter med depressionssymptom har även tydliga symptom på ångest. En tredjedel av dessa kan möta de diagnostiska kraven för panikångest.

Vissa forskare har rapporterat att 20-90% av alla patienter med ångestsyndrom har episoder av stor depression. Denna data föreslår att samexistensen av symptom på depression och ångest som inte möter de diagnostiska kraven för depression eller ångeståkommor är väldigt vanligt.

I skrivande stund finns det dock ingen formell epidemiologisk data om ångest-depressiv åkomma. Vissa forskare uppskattar dock att prevalensen av denna åkomma bland befolkningen är 10%, vilket höjs till 50% inom primärvården. Mer konservativa uppskattningar sätter prevalensen på 1% hos befolkningen.

Vad orsakar denna åkomma?

Fyra forskningslinjer föreslår att symptom på ångest och depression är kopplade till identifierade orsaker. Flera forskare har funnit liknande neuroendokrina orsaker för depression och ångestsyndrom. Dessa inkluderar en minskning av:

 • Kortisolets svar på adrenokortikotropt hormon.
 • Tillväxthormonsvaret på klonidin.
 • Det sköldkörtelstimulerande hormonet.
 • Prolaktinets svar på det tyrotropinutsöndrande hormonet.

Vidare har flera forskare presenterat data som identifierar hyperaktivitet hos det noradrenergiska systemet som en relevant faktor för ursprunget för depression och ångestsyndrom hos vissa patienter.

Norepinefrinsystemet

Mark Gluck et al. Learning and Memory, 2013.

Mer specifikt har dessa studier funnit att patienter med depression eller ångestsyndrom som aktivt upplever en ångestkris har höga koncentrationer av norepinefrinmetaboliten MHPG i sin urin, plasma eller ryggradsvätska.

Som med andra ångestsyndrom och depressiva åkommor kan serotonin och GABA också vara associerade med ursprunget för ångest-depressiv åkomma.

Vidare har många studier funnit att serotonerga läkemedel, såsom fluoxetin och klomipramin, är användbara för att behandla både depression och ångestsyndrom.

Avslutningsvis har flera familjestudier presenterat data som indikerar att ångest- och depressionssymptom förs vidare genetiskt, åtminstone i vissa familjer.

Åkommans utveckling och diagnos

Enligt den nuvarande kliniska informationen verkar det som att patienter i början har samma risk för dominanta symptom på ångest eller depression, eller en blandning av båda.

Under sjukdomens gång kan ångestmässiga och depressiva symptom alternera i sin dominans. Det finns ännu inte någon prognos. Separat tenderar dock depression och ångestsyndrom att bli kroniska utan tillräckligt psykologisk behandling.

Behandling av ångest-depressiv åkomma

Eftersom det inte finns några bra studier som jämför behandlingsmetoder för ångest-depressiv åkomma, tenderar läkare att tillhandahålla behandling i enlighet med symptomen som uppvisas, deras allvarlighet och deras tidigare erfarenhet av olika behandlingsmetoder.

Psykoterapeutiska metoder kan användas under en kort tid, såsom beteende- eller kognitiv terapi. Vissa läkare använder dock en mindre strukturerad psykoterapeutisk metod, såsom introspektionspsykoterapi.

Läkemedel

Den farmakologiska behandlingen av ångest-depressiva åkommor innefattar oftast ångestmotverkande läkemedel, antidepressiva medel eller båda. Bland de anxiolytiska läkemedlen indikerar viss data att bruk av triazolobenzodiazepiner (till exempel alprazolam) kan vara lämpligt tack vare dess effektivitet i behandlingen av depression som kopplats till ångest.

Substanser som påverkar receptorn 5-HT, såsom buspiron, kan också vara lämpliga. Bland de antidepressiva medlen kan serotoninergika (fluoxetin t.ex.) vara effektiva för att behandla denna åkomma.

Olika läkemedel

Psykologisk behandling

Hur som helst är den föredragna metoden för dessa typer av patologier kognitiv beteendeterapi. Framförallt är det inledande målet att patienten ska minska sin nivå av fysiologisk aktivering. Detta uppnås genom andningstekniker (till exempel andning med diafragman) samt avslappningstekniker (progressiv muskelavslappning, autogen träning, medveten närvaro, etc.).

Vidare är det nödvändigt för patienten att förbättra sitt humör. Detta kan uppnås på olika sätt. Beteendeaktiveringsterapi kan vara väldigt effektivt. Idén är att patienten ska återuppta sin tidigare nivå av aktivering. För att göra det uppmuntrar en terapeut personen att ägna sig åt nöjsamma aktiviteter, antingen en från tidigare i livet eller en helt ny.

En period av psykoutbildning är också användbart. Under denna period får patienten en förklaring av vad som drabbat denne och varför. Personen får lära sig grundläggande idéer om ångest och depressions karaktärsdrag så att denna kan normalisera sin upplevelse.

Efteråt kan det vara nödvändigt att förändra vissa övertygelser eller tankar som ger näring åt problemet. Detta kan göras med en kognitiv omstruktureringsteknik.

Som du kan se har ångest-depressiv åkomma ingen specifik identitet i vissa diagnossystem, men upptäcks frekvent i primärvården. Den är relativt vanlig.

Det är en åkomma som kan behandlas, och om den inte tacklas i tid kan den bli kronisk.

Detta kanske intresserar dig
Kliva upp på morgonen med depression – en utmaning
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kliva upp på morgonen med depression – en utmaning

Att försöka kliva upp på morgonen när man lider av depression kan vara som att bestiga ett berg. Men det finns trick och tekniker som kan hjälpa di... • Bobes García, J. (2001). Trastornos de ansiedad y trastornos depresivos en atención primaria. Barcelona, etc.: Masson.
 • Derogatis, L. R., & Wise, T. N. (1996). Trastornos depresivos y de ansiedad en asistencia primaria. Barcelona: Martinez Roca.
 • Miguel Tobal, J.J. (1990). La ansiedad. En J. Mayor y J.L. Pinillos (Eds.). Tratado de Psicología General. (Vol.3). Motivación y Emoción. Madrid: Alhambra.