Psykosocial rehabilitering: att återkonstruera våra liv

Det är inte enkelt att leva med en psykisk sjukdom. Patienten tappar oftast kontakten med de liv som de hade innan sjukdomen.
Psykosocial rehabilitering: att återkonstruera våra liv
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag kommer vi prata om att återkonstruera våra liv – en terapeutisk strategi som har hjälpt många personer som lider av psykologiska problem.

Psykosocial rehabilitering har blivit känt för att motivera patienterna att kontrollera sina symptom. Patienter som provar social rehabilitering ser ofta att deras anpassningsförmåga förbättras.

Denna typ av behandling är ett holistiskt tillvägagångssätt som gör att patienten får lättare att återhämta sig och återintegrera sig i samhället. Det hjälper också med patientens livskvalitet.

Den psykosociala rehabiliteringens främsta mål är att utveckla färdigheter och identifiera styrkor.

Det hjälper med att förbättra förmågorna hos patienter som lider av någon form av psykologisk förändring. Patienter med kroniska tillstånd har möjligheten att återta sina liv och sina relationer.

Fram tills ganska nyligen (70-talet) så blev patienter med allvarliga psykiska sjukdomar intagna. Idag arbetar man med att ta bort stigmat gällande psykiska sjukdomar.

Tanken är att man ska motverka fördomar och hjälpa personer med psykiska sjukdomar att komma in i samhället igen.

Samtal i grupp.

Bli starkare

Den psykosociala rehabiliteringen är en process som är framtagen för att hjälpa patienterna att återhämta sig. Den fokuserar på att göra dem starkare och på att de ska kunna bemöta utmaningar.

Då varje patient är unik så är denna behandling baserad på individualiserade träningsprogram som hjälper folk med psykosociala störningar att finna mening, hopp och möjligheter till personlighetsutveckling.

Psykosociala rehabiliteringsmetoder för att återkonstruera våra liv

Metoderna kan variera, men de främsta ingreppen består av att göra patienten mer medveten om sin situation, att träna de kognitiva förmågorna samt ge stöd åt personen så att denne kan anpassa sig till både arbetet och det sociala livet.

Många patienter är helt omedvetna om sina sjukdomar.

Under den psykosociala rehabiliteringen kommer de lära sig att känna igen symptom på sina sjukdomar, be om hjälp då de märker symptom och följa ett antal guider för att kunna ta hand om sig själva.

Det är även viktigt att träna med den kognitiva förmågan som en del av den psykosociala rehabiliteringen.

Den fokuserar på tekniker som förbättrar uppmärksamheten och koncentrationen, samt klassificering, planering och minnet. Patienterna arbetar också med sina sociala förmågor.

De främsta principerna inom psykosocial rehabilitering

Det finns vissa grundläggande principer för att guida det jobb som psykologerna utför när det gäller psykosocial rehabilitering.

Detta tillvägagångssätt betonar exempelvis patientens potential för självutveckling. Den fokuserar också på att lära patienten om dennes egna styrkor.

Gubbar som gör high five.

Ett holistiskt tillvägagångssätt

Denna terapi arbetar med olika aspekter med målet att utveckla patientens förmågor, såsom sociala förmågor, självkänsla, problemlösning, motståndskraft och stresshantering.

De som arbetar med psykologisk rehabilitering anser att folk känner sig mer positiva rörande sociala band då de är produktiva. Detta förstärker i sin tur självkänslan och förbättrar deras livskvalitet.

Att ha en plats att bo samt relationer är också en del av rehabiliteringsprogrammet. Målet är att patienter med psykologiska störningar ska kunna antingen bo själva eller med familjemedlemmar så mycket som möjligt.

Att dela bostad är också ett bra alternativ.

Patienter som lider av psykiska sjukdomar märker ofta att deras relationer bryts ned p.g.a. deras tillstånd.

Det är viktigt att man tränar verbal och icke-verbal kommunikation för att patienterna ska kunna känna att de har förmågan att socialisera.

Effektiviteten hos psykosocial rehabilitering för att återkonstruera våra liv

Det finns en hel del vetenskaplig litteratur som pekar på hur effektiva dessa behandlingar är.

Forskningen visar att det är fördelaktigt för patienter vars psykologiska störningar har en negativ påverkan på deras livskvalitet. Många länder runt om i världen använder detta tillvägagångssätt.

Psykosocial rehabilitering hjälper patienterna med deras sociala liv, att komma tillbaka till arbetet och att leva ett självständigt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Wang, L., Zhou, J., Yu, X., Qiu, J., & Wang, B. (2013). Psychosocial Rehabilitation Training in the Treatment of Schizophrenia Outpatients: A Randomized, Psychosocial Rehabilitation training-and Monomedication-Controlled Study. Pakistan journal of medical sciences, 29(2), 597–600.

  • Sundaram, S. K., & Kumar, S. (2018). Tracing the development of psychosocial rehabilitation from its origin to the current with emphasis on the Indian context. Indian journal of psychiatry, 60(Suppl 2), S253–S257. doi:10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_437_17

  • Cherry, Kendra (2019) What Is Psychosocial Rehabilitation? Verywell Mind. Recuperado de https://www.verywellmind.com/psychosocial-rehabilitation-4589796


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.