Holistisk psykologi för att förstå beteende

Den holistiska psykologin ser, till skillnad från reduktionismen, människan som mer än summan av sina delar.
Holistisk psykologi för att förstå beteende
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Holistisk psykologi fokuserar på att observera hur alla de olika delarna av en individ fungerar tillsammans för att förstå beteende, utan att separera dem i specifika processer.

Holism inom psykologin är en term som menar att folk är mycket mer än summan av sina delar.

För att förstå vad som får folk att tänka eller bete sig på ett visst sätt, studerar den holistiska psykologin individen som helhet, istället för att bara studera en aspekt.

Det finns många faktorer som konstant interagerar med varandra för att influera den du är och vad du gör. Denna breda bild är vad de holistiska studierna försöker reda ut.

Du kan hitta ett väldigt klart exempel när det gäller den mänskliga hjärnan. Alla vet att hjärnan innehåller miljontals neuroner, eller nervceller.

Om du vill förstå vad hjärnan som helhet kan göra så är det meningslöst att studera individuella neuroner.

Upplyst hjärna.

Tillämpning av holistisk psykologi

När en psykolog analyserar hur olika faktorer interagerar och påverkar en individs beteende och emotionella tillstånd så tillämpar denne en holistisk psykologi.

De element som man undersöker kan därför vara olika för varje patient.

Några av dessa inkluderar individens hem, de personer som han eller hon lever med, arbetet, utbildningsbakgrund, sociala relationer, hur personen beter sig i grupp, hälsan, upplevt välmående och stress.

Man kan därför se att patientens utveckling handlar om mycket mer än att bara studera symptom.

Fördelarna med detta tillvägagångssätt för att förstå beteende

En holistisk psykolog erbjuder antagligen den mest effektiva behandlingsmetoden. Eftersom han eller hon tar många element i beaktande så finns det en större möjlighet att hitta roten till problemet.

Den holistiska psykologin är även effektiv för att hitta mer lämpliga och potentiellt bättre lösningar.

Detta kan ta längre tid, men det är ett litet pris att betala för att kunna utföra bättre ingrepp som leder till förbättring i det långa loppet.

När man studerar en individ holistiskt så bör man förstå de aspekter som influerar hur denne mår mentalt, fysiskt och socialt. Det är som att försöka se ett fotografi som bara är några centimeter från ens näsa.

Du kanske kan fokusera på en liten del av det, men du kan inte se vad det är du har framför dig förrän du tar ett steg tillbaka och kan se hela bilden.

Den holistiska psykologin vill behandla hela patienten, och det enda sättet att göra det är att förstå vem personen egentligen är.

Nackdelar med den holistiska psykologin

Som alla områden så har även detta sina nackdelar. Vissa problem kräver ett speciellt fokus för att man ska kunna hitta en lösning.

Denna metod gör det svårt att vara precis, speciellt när det gäller forskning. Studier behöver klart definierade variabler, och därför är den holistiska psykologin inte alltid kompatibel med den vetenskapliga metoden.

Holism inom psykologin är något komplext. Det är en utmaning att designa utvärderingar och ingrepp som passar in i detta tillvägagångssätt.

Många psykologer kan därför helt enkelt inte tillämpa den inom sina kliniska arbeten.

Abstrakt bild av kosmos.

Holistiska tankeskolor för att förstå beteende

Under psykologins historia så har olika skolor försökt anta ett holistiskt tillvägagångssätt. Bland dessa har vi gestaltpsykologin, som menar att det mänskliga beteendet bör observeras som helhet.

Den humanistiska psykologin är en annan tankeskola. Faktum är att den uppstod som ett partiellt svar på reduktionismen hos bland annat den psykoanalytiska skolan.

Socialpsykologin använder holistiska metoder eftersom den tar i beaktande miljömässiga, sociala och emotionella faktorer.

Den holistiska psykologin är speciellt attraktiv eftersom den ofta hittar lösningar som andra metoder missar.

Den utvärderar vilken roll som personens bakgrund har spelat, hur personen lever i nuet och hur han eller hon kommer hantera framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Stephen D. Edwards (2013) Holistic Psychology: A Brief Primer, Journal of Psychology in Africa, 23:3, 531-537, DOI: 10.1080/14330237.2013.10820664

  • Cherry, Kendra (2019) What Is Holism? How psychologists use holism to understand behavior, Verywell Mind.

  • Osafo Hounkpatin, H., Wood, A. M., Boyce, C. J., & Dunn, G. (2015). An Existential-Humanistic View of Personality Change: Co-Occurring Changes with Psychological Well-Being in a 10 Year Cohort Study. Social indicators research, 121(2), 455–470. doi:10.1007/s11205-014-0648-0


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.