Behandling av borderline personlighetsstörning

Undrar du över hur en behandling av borderline personlighetsstörning kan se ut? Fortsätt läsa dagens artikel för att lära dig mer om två olika metoder.
Behandling av borderline personlighetsstörning

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Det finns behandling för borderline personlighetsstörning. Huvudegenskapen för detta tillstånd är en repertoar av icke-adaptivt beteende i situationer som genererar frustration och obehag. Det oacceptabla beteendet är relaterat till alltför höga förväntningar som blir obekväma när de inte blir uppfyllda.

Dikotomt tänkande är vanligt hos människor med denna störning och villkorar deras relationer och uppfattning om världen. Samtidigt förklarar det deras styva beteende och begränsar deras emotionella, professionella och sociala sfär.

Det är sant att känslomässigt stabila människor kan reagera olämpligt i en situation som har skapat obehag. Skillnaden mellan människor med optimal känslomässig stabilitet och personer med borderline personlighetsstörning är att de förstnämnda vanligtvis vet hur långt de kan låta sig påverkas av sina känslor. Reaktiviteten mot obehaget är vanligtvis långt större i den senare gruppen, och de har en tendens mot riskabla typer av beteenden.

En förtvivlad kvinna döljer ansiktet i händerna

Borderline personlighetsstörning

Denna störning faller inom kategorin B i personlighetsstörningar i DSM-5. Dess huvudsakliga kännetecken är ett mönster av emotionell instabilitet som manifesteras vad gäller interpersonella relationer, självbild och känslor.

Impulsivitet är en annan viktig egenskap och den manifesterar sig i full emotionell eskalering inför obehagliga händelser. I värsta fall kan impulsiviteten leda till riskabelt beteende som självskada eller aggression.

Vad som kan sammanfatta funktionen hos personer med borderline personlighetsstörning i allmänhet är att den emotionella eskaleringen vanligtvis är ganska hög i situationer som genererar obehagliga känslor. Denna eskalering innebär en hög reaktivitet mot personens närmiljö och återgången till grundnivån sker långsammare än vanligt.

Behandling av borderline personlighetsstörning

Störningen förknippas ofta med ätstörningar, missbruk och andra impulskontrollstörningar. Därför är psykologisk terapi nödvändig och viktig under hela vägen vid behandling av borderline personlighetsstörning.

De icke-adaptiva beteenden som är förknippade med borderline personlighetsstörning är effektiva på kort sikt för att lindra obehag, men inte på lång sikt. I detta avseende kan läkemedel komplettera samtliga former av psykoterapi vid behandlingen. Associerade störningar kräver ibland sjukhusvistelse eller specifik behandling.

Följande är två exempel på behandling för borderline personlighetsstörning.

Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi är en terapiform som utvecklades av professor Marsha Linehan. Dessutom länkas beteendestrategier och acceptansstrategier samt förändringar genom den dialektiska modellen.

Dialektikens roll i det terapeutiska programmet är att exaltera absolutistiska slutsatser av dikotomt tänkande. Detta främjar en acceptans av obehaget och skapar förändringar inom de dysfunktionella beteendemönstren.

Hur man använder denna behandling

Standardmässig dialektisk beteendeterapi för borderline personlighetsstörning är omfattande och innehåller fyra terapilägen:

  • Individuell terapi. Detta är grundformatet. En terapeut ansvarar för att genomföra enskilda sessioner på 50-60 minuter, en gång i veckan.
  • Skicklighetsträning. Detta motsvarar modaliteten för gruppterapi och individuell terapi. Terapeuten bör vara utbildad i att behandla borderline personlighetsstörning, emotionell reglering, tolerans mot obehag och interpersonell effektivitet. En session varar 2-3 timmar och äger rum en gång i veckan.
  • Aktivitetsgeneralisering. Detta handlar om att hjälpa patienten att integrera de inlärda färdigheterna i sitt naturliga sammanhang. Patienten gör detta genom att ringa telefonsamtal mellan sessionerna för att omsätta sina färdigheter i verkliga situationer.
  • Samrådsteam. Detta är en form av förebyggande av utbrändhet hos terapeuter. Det gör man via veckovisa övervakningssessioner där hela teamet är närvarande.

Dessutom åtar sig patienten att delta i behandlingen under hela den beräknade tiden (vanligtvis mellan sex månader och ett år) innan han går in i behandlingsprogrammet. Underlåtenhet att delta i fyra sessioner i rad är vanligtvis skäl för avslutande av behandlingen fram till slutet av den avtalade perioden, då de kan förhandla om återinträde i terapi.

En kvinna med en terapeut

Ikonisk terapi

Denna typ av terapi uppstod vid Centro Asistencial San Juan De Dios. Denna terapi är en integrerad modell som innehåller en förklarande guide om bristen på emotionell reglering. Det är en terapeutisk modell som samlar de olika strategierna att använda när man arbetar med icke-adaptivt beteende och aspekter om sårbarheten som ökar risken för instabilitet.

Kännetecken för ikonisk terapi och dess tillämpning

Kort sagt är ikonisk terapi baserad på behandling av borderline personlighetsstörning genom användning av ikoner. Dessa ikoner är metoder för att verbalisera samt uppnå aspekter av icke-adaptivt beteende på ett icke-bedömande sätt. Samtidigt uppmuntrar de till insikt och möjliggör träning av färdigheter såsom frustrationstolerans. Det främjar också acceptansstrategier. Dessutom fungerar de även på andra aspekter som en känsla av tomhet, personlig identitet och självkänsla.

Ikonisk terapi består av 32 ikoner som individen kan placera ut på en slags karta vilket hjälper dem att gå från en negativa känsla till den mest användbara hanteringsstrategin. Dessutom är denna hanteringsstrategi representerad av en ikon. Slutligen varar denna typ av terapi i cirka 12 veckor och genomförs i grupp-, individ- eller familjesessioner en gång i veckan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Binks CA, Fenton M, McCarthy L, Lee T, Adams CE y Duggan C (2006b). Terapias psicológicas para personas con trastorno de la personalidad borderline. En: Biblioteca Cochrane Plus, número 2, 2008. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com

  • Swales, M. (2009). Dialectical Behaviour Therapy: Description, Research and Future Directions. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 5 (2), 164-177

  • Verheul, R., Van Den Bosch, L.M.C., Koeter, M.W.J., De Ridder, M.A.J., Stijnen, T & Van den Brink, W. (2003). Dialectical behaviour therapy for women with borderline personality disorder: 12-month, randomised clinical trial in The Netherlands. British Journal of Psychiatry, 182(2), 135- 140.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.