Cattells intelligensmodell och vad den kan lära oss

Cattells intelligensmodell och vad den kan lära oss
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hur intelligensen är konstruerad har studerats i stor utsträckning som en del av psykologin för individuella skillnader. Men tvetydigheten i begreppet intelligens har orsakat vissa problem. Därmed finns det många modeller som försöker förklara intellektet, var och en från ibland mycket olika perspektiv. De sträcker sig från teorier baserade på en enda faktor till teorier om flera intelligenstyper. I den här artikeln ska vi prata om Cattells intelligensmodell, som antar ett blandat perspektiv.

Raymond B. Cattell är en av de mest kända författarna inom psykologin för individuella skillnader. Cattell har studerat intelligens på djupet. Han har utvecklat en modell baserad på två centrala faktorer: flytande intelligens (gF) och kristalliserad intelligens (gC). Cattells modell skiljer sig från Spearmans uppfattning om intelligens som en enskild enhet.

För att förstå teorin utvecklad av Cattell på djupet är det viktigt att förstå vad dess två huvudfaktorer är. Därför ska vi i nästa avsnitt förklara vad flytande intelligens och kristalliserad intelligens är.

Faktorer i Cattells intelligensmodell

Flytande intelligens (gF)

Framför allt hänvisar gF till förmågan att anpassa sig och möta nya situationer på ett flexibelt sätt, utan att tidigare inlärning är en avgörande faktor. Flytande intelligens formar sig i princip av primära färdigheter, som bland annat induktion och deduktion, relationer och klassificeringar, arbetsminnets bredd och intellektuell hastighet.

En mänsklig siluett med skogsbakgrund

Denna typ av intelligens är nära kopplad till genetiska faktorer och individens utveckling. Vi kan se att flytande intelligens når sin maximala kraft i tonåren. Sedan tenderar den att minska allteftersom vi åldras och nervsystemet bryts ned.

Denna intelligens kan utvärderas med test som mäter den biologiska potentialen som varje individ har för inlärning eller att förvärva kunskap. I själva verket kallas flytande intelligens ofta intelligensens hårdvara eftersom den står som grund till individens framtida förmågor.

Kristalliserad intelligens (gC)

Den andra faktorn i Cattells intelligensmodell hänvisar till den uppsättning färdigheter, strategier och kunskap som representerar nivån på kognitiv utveckling som en person uppnår under hela sin inlärningshistorik. Exempel på kristalliserad intelligens är verbal förståelse, utvärdering av erfarenhet, rumslig orientering och mekanisk kunskap.

Till skillnad från flytande intelligens har kristalliserad intelligens lite att göra med en persons gener. I stället beror den i hög grad på lärande som härrör från en persons tidigare erfarenheter inom sin kulturella miljö. En person utvecklar sin kristalliserade intelligens i den mån de investerar sin flytande intelligens i inlärningsproducerande aktiviteter.

Test för gC utvärderar kunskapen en person förvärvar genom interaktion med sin sociokulturella miljö. Om vi ​​kan säga att flytande intelligens representerar hårdvaran, skulle kristalliserad intelligens representera mjukvaran.

Pusselbit i hjärnan som saknas

Strukturen i Cattells intelligensmodell

Cattells intelligensmodell strukturerar intelligensen i tre hierarkiska nivåer. Nivåerna är följande:

Första ordningens faktorer: de mest specifika faktorerna i modellen. Alltså består dessa av primära mentala förmågor som minne, kognition och utvärderingsförmåga, liknande färdigheter som de i Thurston-modellen.

Andra ordningens faktorer: mer allmänna än den första ordningen. Här skiljer nuvarande flytande intelligens och kristalliserad intelligens sig ut från mängden, vilket bestämmer hur faktorerna härunder kommer att uttrycka sig.

Tredje ordningens faktorer: de mest generiska aspekterna av modellen. Dessa består av historisk flytande intelligens som baserar sig på vanliga inlärningsinvesteringar (se nedan) från miljöer som skola och familj.

Catells intelligensmodell

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.